Архив за March 2016

Благовещение – 25 март

Mar 26th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

Хри­с­ти­ян­с­ка­та цър­к­ва пра­з­ну­ва то­зи ден в чест на Бла­га­та вест, ко­я­то Ар­хан­гел Ми­ха­ил съ­о­б­ща­ва на Де­ва Ма­рия, че ще ста­не май­ка на Бо­жия син – Спа­си­те­ля на све­та. Бла­га­та вест да­ва и име­то на пра­з­ни­ка – Бла­го­ве­ще­ние. В бъл­гар­с­ка­та тра­ди­ция де­нят се свър­з­ва с ид­ва­ща­та про­лет и е из­ве­с­тен ка­то Бла­го­вец или по­ло­вин Ве­ли­к­ден. Спо­ред […]“Книги за смет” се завръща на 16 април с нови заглавия и участието на още градове

Mar 26th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

За че­т­вър­та по­ре­д­на го­ди­на „Кни­ги за смет”, най-ус­пе­ш­на­та ини­ци­а­ти­ва, обе­ди­ня­ва­ща че­те­не­то и от­го­вор­но­то от­но­ше­ние към окол­на­та сре­да, ще стар­ти­ра на 16 ап­рил в Со­фия и ще се раз­вие по ета­п­но в раз­ли­ч­ни­те гра­до­ве до края на ме­сец май. Та­зи го­ди­на към уча­с­т­ни­ци­те се при­съ­е­ди­ня­ва Кю­с­тен­дил, ка­то по тра­ди­ция кам­па­ни­я­та ще се про­ве­де и в Бур­гас, […]РЗИ Добрич ще отбележи Световния ден на водата

Mar 26th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

Све­то­в­ния ден на во­да­та Ре­ги­о­нал­на­та здра­в­на ин­с­пе­к­ция в До­б­рич ще от­бе­ле­жи  с раз­ли­ч­ни про­я­ви, ин­фор­ми­рат от­там. На 23 март пре­д­с­та­ви­тел на РЗИ ще уча­с­т­ва в ра­бо­т­на сре­ща-кон­сул­та­ция по об­съ­ж­да­не на про­е­к­ти­те на ак­ту­а­ли­зи­ра­ния План за уп­ра­в­ле­ние на ре­ч­ни­те ба­сей­ни в Чер­но­мор­с­ки ре­ги­он за ба­сей­но­во уп­ра­в­ле­ние на во­ди­те 2016-2021 г., План за уп­ра­в­ле­ние на ри­с­ка от […]Над 400 данъкоплатци от областта декларираха данъци с ПИК

Mar 26th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

402 добруджанци декларираха доходите си за изминалата година пред приходната агенция с персонален идентификационен код /ПИК/ през първите два месеца на данъчната кампания. До момента близо 8000 граждани са поискали и получили от офиса на НАП в Добрич своите персонални кодове. Притежаването на ПИК дава възможност на гражданите да декларират своите доходи по-бързо, по-лесно и […]Променена е организацията на движение на 7 кръгови кръстовища в област Добрич

Mar 26th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

Заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата се проведе днес. Комисията с председател зам.-областния управител Ивайло Манушев прие доклад за дейността си във връзка със състоянието на безопасността на движението в област Добрич за 2015 г. Обсъдени бяха и планираните дейности и мероприятия за подобряване на безопасността за 2016 г. В до­к­ла­да на ко­ми­си­я­та, пре­д­с­та­вен от […]На 18 март 2016 г. се учреди Местна инициативна група /МИГ/ на Общините Балчик и Генерал Тошево с цел усвояване на европейски средства със съвместни проекти по Мярка 19.1 по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020

Mar 26th, 2016 | От | Категория: ВАЖНА

При по­ве­че от 80 ду­ши при­съ­с­т­ва­щи, на 18 март 2016 г. в Бал­чик се взе ре­ше­ние и се уч­ре­ди МИГ на две­те об­щи­ни – Бал­чик и Г.То­ше­во. Бе при­ет Ус­тав на сдру­же­ни­е­то и из­б­ран Уп­ра­ви­те­лен съ­вет от 7 юри­ди­че­с­ки ли­ца: Об­щи­на Бал­чик, Об­щи­на Г.То­ше­во, „Сън Фудс” Бал­чик, Ко­о­пе­ра­ция „Гур­ко­во”, НЧ „Про­с­ве­та  1900”с.Со­ко­ло­во; НЧ „Све­т­ли­на” Г.То­ше­во. […]Нашите от “Черноморец” Балчик ще покажат КЛАСЕН ФУТБОЛ на следните дати през пролетния сезон в Североизточната “В” група:

Mar 26th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА, обяви

17 април; 16 ч. неделя “Черноморец” Балчик – Суворово 24 април; 16 ч. неделя Тича – “Черноморец” Балчик 30 април; 16 ч. събота Черноморец” Балчик – Шумен 15 май; 17 ч. неделя “Черноморец” Балчик – Кубрат УСПЕХ, МОМЧЕТА! БАЛЧИШКИТЕ МОМИЧЕТА ВИ ГЛЕДАТ!