Архив за March 2016

Пролетен концерт на читалище “Васил Левски – 1959” – Балчик

Mar 26th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

Откриване на концерта с емоционално изпълнение на хор „Добруджанки” с диригент Магдалена Христова.                                                                                                                     Фото: Стефка Великова  Едже Рухшен с първо място в Олимпиадата по информационни технологии

Mar 26th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 10 март 2016 г. в До­б­рич се про­ве­де об­ла­с­т­ни­ят кръг на 14-та Олим­пи­а­да по ин­фор­ма­ци­он­ни те­х­но­ло­гии, ор­га­ни­зи­ра­на от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та и Ре­ги­о­на­лен ин­с­пе­к­то­рат по об­ра­зо­ва­ние – До­б­рич. В олим­пи­да­та уча­с­т­ва­ха уче­ни­ци от 5 до 12 клас от ОДК – Бал­чик,  ЕГ „Гео Ми­лев” – До­б­рич, СОУ „Лю­бен Ка­ра­ве­лов“ – До­б­рич и […]Д-р Ердинч Хаджиев е преизбран за областен лидер на ДПС, конференцията застана зад Ахмед Доган

Mar 26th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

  Д-р Ер­динч Ха­джи­ев е пре­из­б­ран за пре­д­се­да­тел на об­ла­с­т­на­та ор­га­ни­за­ция на ДПС в об­ласт До­б­рич на про­ве­де­на­та днес Де­ве­та от­че­т­но-из­бор­на кон­фе­рен­ция. Фо­ру­мът за­я­ви пъл­на­та си по­д­к­ре­па за ли­де­ра на Дви­же­ни­е­то Ах­мед До­ган. Го­с­ти на кон­фе­рен­ци­я­та бя­ха съ­п­ре­д­се­да­те­лят на ДПС и на­ро­ден пре­д­с­та­ви­тел от об­ласт До­б­рич Ру­шен Ри­за, ли­де­ри­те на об­щин­с­ки­те ор­га­ни­за­ции в Тер­вел, Бал­чик, […]Криминални новини

Mar 26th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 01 март, в РУ Балчик е получено съобщение от М.Д. (50 г.), служител във фирма „Енерго про мрежи” АД за констатирано незаконно присъединяване към електропреносната мрежа в гр.Балчик. При посещение на местопроизшествието е установено, че в частен дом С.Д., на 52 г. от с.гр. е осъществил неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа. По случая е […]Зад решетките остава мъж от Балчик, наръгал с кухненски нож съгражданин

Mar 26th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

Апе­ла­ти­в­ни­ят съд във Вар­на по­т­вър­ди най-те­ж­ка­та мяр­ка за про­це­су­ал­на при­ну­да спря­мо Сто­ян Сте­фа­нов от Бал­чик. 26 го­ди­ш­ни­ят мъж е при­в­ле­чен ка­то об­ви­ня­ем по до­съ­де­б­но про­из­во­д­с­т­во на по­ли­цей­с­ко­то уп­ра­в­ле­ние в Бал­чик за то­ва, че на 16 яну­а­ри та­зи го­ди­на в ро­д­ния си град на­п­ра­вил опит да убие 34-го­ди­ш­ния Ивай­ло Ге­ор­ги­ев, съ­о­б­щи пре­с­цен­тъ­рът на съ­да. В на­ча­ло­то […]ДПС в област Добрич почете жертвите на терористичния акт в Турция

Mar 26th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

С ед­но­ми­ну­т­но мъл­ча­ние де­ле­га­ти­те на Об­ла­с­т­на­та кон­фе­рен­ция на ДПС в До­б­рич по­че­то­ха жер­т­ви­те на по­ре­д­ния са­мо­у­бий­с­т­вен атен­тат,  из­вър­шен на 19 март 2016 г. в цен­тъ­ра на Ис­там­бул. „От име­то на об­ла­с­т­ния съ­вет на ДПС  До­б­рич из­ра­зя­ва­ме ис­к­ре­ни съ­бо­ле­з­но­ва­ния на­па­де­ния към бли­з­ки­те и се­мей­с­т­ва­та на за­ги­на­ли­те при те­ро­ри­с­ти­ч­ния акт в  Ре­пу­б­ли­ка Тур­ция.  Ос­т­ро осъ­ж­да­ме те­ро­ри­з­ма, чи­и­то […]Тепърва ДПС ще решава съдбата на членовете си – учредители на партията на Местан

Mar 26th, 2016 | От | Категория: В РЕГИОНА

Из­к­лю­че­ни от ДПС, но и на­с­то­я­щи чле­но­ве на пар­ти­я­та, има сред хо­ра­та от об­ласт До­б­рич, ко­и­то са при­съ­с­т­ва­ли на уч­ре­дя­ва­не­то на ор­га­ни­за­ци­о­нен ко­ми­тет за уч­ре­дя­ва­не на но­ва­та пар­тия ДОСТ – Де­мо­к­ра­ти за от­го­вор­ност, сво­бо­да и то­ле­ран­т­ност, съ­о­б­щи за Topnovini.bg об­ла­с­т­ни­ят ли­дер на дви­же­ни­е­то д-р Ер­динч Ха­джи­ев. Най-мно­го­б­рой­на на уч­ре­дя­ва­не­то е би­ла де­ле­га­ци­я­та от Кър­джа­ли  око­ло […]