Архив за March 2015

Въвежда се лятното часово време

Mar 26th, 2015 | От | Категория: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

На 29 март в 3 ча­са се въ­ве­ж­да ля­т­но­то ча­со­во вре­ме. То­га­ва ча­со­в­ни­ци­те се пре­ме­с­т­ват с един час на­пред. То­ва съ­о­б­щи­ха от Гла­в­на ди­ре­к­ция „На­ци­о­на­лен цен­тър по ме­т­ро­ло­гия“ към Бъл­гар­с­кия ин­с­ти­тут по ме­т­ро­ло­гия. Връ­ща­не­то към ас­т­ро­но­ми­че­с­ко­то ча­со­во вре­ме ще бъ­де в 4 ча­са на 25 ок­том­в­ри 2015 г., ко­га­то ча­со­в­ни­ци­те ще се вър­нат с един […]Кучетата на град Балчик са персони

Mar 26th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

Град Бал­чик е чу­де­сен град. Най-за­бе­ле­жи­тел­но­то са хи­ля­ди­те ма­с­тии, ко­и­то ка­то ца­ре се раз­хо­ж­дат с на­г­ли­те си по­г­ле­д­че­та и де­б­нат да за­ха­пят ня­кой ми­ну­вач. Ка­к­ва ат­ра­к­ция – око­ло Ав­то­га­ра­та, око­ло Об­щи­на­та, на пъ­па на цен­тъ­ра и по ця­ла­та алея. Ця­ло ля­то пред про­зор­ци­те на об­щин­с­ки­те слу­жи­те­ли, глу­т­ни­ца еже­д­не­в­но, бя­с­но си ку­ч­ка­ру­ва­ше и ха­пе­ше де­ца. По­тър­пе­в­ши­те […]Активни читатели на Библиотеката при Н.Ч ”П. Хилендарски – 1870”, гр. Балчик

Mar 26th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Под 14 години 1.Георги Николов Тодоров – ПГ при ЦДГ ”Здравец”/по брой прочетени книги/ 2.Вероника Ал Атраш – ПГ при ЦДГ ”Здравец”/по брой прочетени книги/ 3.Ива Стоянова Банкова – 6 „а” клас при ОУ ” Св. Св.Кирил и Методий /по брой посещения и популяризиране на библиотеката/ 4.Тимур Сезен Фехми – 6 „а” клас при СОУ […]Номер на сметката: BG15STSA93000022490046 Титуляр е Виталий Дрозда

Mar 26th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, обяви

  Виталий Дрозда На­шен­ци­те в бал­чи­ш­ко­то се­ло Гур­ко­во съ­би­рат па­ри за пър­вия бе­са­ра­б­с­ки бъл­га­рин, кой­то из­бя­га от кон­ф­ли­к­та в Ук­рай­на при тях. Ви­та­лий Дро­з­да ве­че по­ч­ти ме­сец жи­вее в до­ма на Ми­ро­с­лав Мар­чев. “За съ­жа­ле­ние, за да имам ви­за, ми тря­б­ват па­ри, за да мо­га да я пла­тя. Аз по­да­дох за­я­в­ле­ние за ви­за “Д”, ко­я­то […]Апел за помощ!

Mar 26th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, обяви

Пи­са ми кме­та на се­ло Гур­ко­во, Бал­чи­ш­ко. Пре­ди ня­кол­ко дни са от­к­ри­ли бан­ко­ва сме­т­ка на Ви­та­лий Дро­з­да. В нея ще се съ­би­рат па­ри, с ко­и­то Ви­та­лий ще мо­же да по­к­ри­ва на­ле­жа­щи АД­МИ­НИ­С­Т­РА­ТИ­В­НИ раз­хо­ди. Пре­д­с­тои му пъ­ту­ва­не до Со­фия, за да по­да­де до­ку­мен­ти за бъл­гар­с­ки про­из­ход, а след то­ва – за ви­за и, евен­ту­ал­но, за гра­ж­дан­с­т­во. […]За човещината и смирението по празниците

Mar 26th, 2015 | От | Категория: ДРУГИ, ИЗКУСТВО, ПОЗИЦИИ

За бъл­гар­с­кия ко­ле­ден дух ще ви го­во­ря. Са­мо от свое име ще ви го­во­ря, за­що­то имам име. С не­го се по­д­пи­с­вам, не с ни­к­нейм или псе­в­до­ним. Ко­ле­д­ни­ят дух, за съ­жа­ле­ние, не пре­д­по­ла­га са­мо при­по­в­ди­г­на­та пра­з­ни­ч­ност. Пре­д­по­ла­га сми­ре­ние, да по­г­ле­д­нем в се­бе си и от­там да тръ­г­не по­г­ле­дът ни за не­ща­та на­о­ко­ло. За­що­то ако под ел­ха­та […]Архитектурно-парковият комплекс “Двореца” е сред 100-те национални туристически обекта

Mar 26th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

Директорът на ДЦ ДКИ “Двореца” – Балчик – Жени Михайлова получава подаръци от кмета на Община Балчик Николай Ангелов, от главния редактор на в-к “Балчишки телеграф” – Маруся Костова и от Веселин Димитров, който от името на колегите и връчи разкошен букет.     Фото: А. КОСТОВА Кой не знае ве­че за „Дво­ре­ца”, след ка­то се про­чу […]