Архив за February 2015

Започва събирането на данъци

Feb 11th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини

Общинска данъчна служба – Балчик започна събирането на данъци, всеки ден от 8:00 до 16:30 часа, без прекъсване. Собствениците на МПС ще получат облекчения. Справки – на място или на тел. 0579 7 28 49; 0579 7 10 88; 0579 7 10 89Турнир по ускорен шах

Feb 11th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, СПОРТ

На 31 яну­а­ри във Вар­на се про­ве­де тур­нир по ус­ко­рен шах /15мин. +5 сек /.Уча­с­т­ва­ха 22 ша­х­ма­ти­с­ти от Бал­чик,Вар­на,До­б­рич,Ша­б­ла и Шу­мен.Из­к­лю­чи­тел­но сил­но съ­с­те­за­ние.Пре­д­с­та­ви­тел на ШК „БАЛ­ЧИК” бе­ше Пла­мен Пе­т­ров.Той по­ка­за за по­ре­ден път сво­я­та кла­са.По­с­ти­г­на чу­де­с­ни по­бе­ди и са­мо за­гу­ба­та в по­с­ле­д­ния кръг го ли­ши да се на­ре­ди сред пър­ви­те три­ма. От 01-08 фе­в­ру­а­ри в […]75-годишен юбилей на добричкия писател и краевед Георги Казанджиев

Feb 11th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

На 6 фе­в­ру­а­ри-ро­ж­де­ни­ят ден на пи­са­те­ля Г. Ка­зан­джи­ев, за­ла­та на Об­щи­на До­б­рич бе из­пъл­не­на с пра­з­ни­ч­на тър­же­с­т­ве­ност и ве­д­ро на­с­т­ро­е­ние. Над 150 бя­ха по­ка­не­ни­те го­с­ти да по­з­д­ра­вят тво­ре­ца, по слу­чай пре­д­с­та­вя­не­то на но­ви­те му кни­ги от по­ре­ди­ца­та „Бе­ле­жи­ти бъл­гар­с­ки пъл­ко­во­д­ци” – ен­ци­к­ло­пе­дия на бъл­гар­с­ка­та вой­с­ка от 1878 г. до 1945 г. Му­зи­кан­ти от До­б­ру­джан­с­кия ан­сам­бъл […]Със спомените назад във времето

Feb 11th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Най-на­пред, по­з­во­ле­те ми, да из­ра­зя мо­и­те най-ис­к­ре­ни чу­в­с­т­ва на ува­же­ние и бла­го­дар­ност за вни­ма­ни­е­то, с ко­е­то съм удо­с­то­ен да взе­ма уча­с­тие в то­ва до­б­ре по­д­го­т­ве­но тър­же­с­т­во. Гле­дам Ви и с въл­не­ние се ра­д­вам, че сме тук да се по­ра­д­ва­ме за­е­д­но с не­ве­ро­я­т­но­то чу­в­с­т­во на гор­дост и при­з­на­ние, че сме до­б­ру­ж­дан­ци и жи­ве­ем в До­б­ру­джа. То­ва […]Романтичен спектакъл за Деня на влюбените

Feb 11th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

Премиерата се състоя на 7 февруари в Балчик като културен анонс на форума “Общественик на годината”, организиран от Община Балчик и в-к “Балчишки телеграф”. С Гео Чобанов, Любен Чаталов и Жанета Бенун Иде­я­та за въз­к­ре­ся­ва­не на ру­с­ки­те лю­бо­в­ни ро­ман­си пред пу­б­ли­ка, ко­я­то хрум­ва на мла­дия со­лист на Дър­жа­в­на опе­ра Вар­на Гео Чо­ба­нов, ве­д­на­га до­па­да на […]От Варна през Балчик за Змеево

Feb 11th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

След по­се­ще­ни­е­то на Вар­нен­с­ка­та на­ро­д­на опе­ра на сле­д­ва­щия ден в 10.30 ча­са с ко­раб тръ­г­на­х­ме за Бал­чик и при­с­ти­г­на­х­ме в 15.00 ча­са. То­ч­на след 4 ча­са и по­ло­ви­на. От Мор­с­ка­та га­ра в Бал­чик до квар­тал „Ле­в­с­ки” се при­д­ви­жи­х­ме пе­ша. На пъ­тя за Се­но­кос по­ча­ка­х­ме мал­ко на ав­то­с­топ. Сла­ви, ка­то ко­ле­га, спря един шо­фьор с то­вар­на […]Да по­мо­г­нем на бъл­га­ри­те в Ук­рай­на!

Feb 5th, 2015 | От | Категория: ВАЖНА

На от­к­ри­то, пред сгра­да­та на Об­щи­на Вар­на, на 30 яну­а­ри от 10.00 ч., се про­ве­де пре­с­кон­фе­рен­ция с ме­ди­и­те от ре­ги­о­на, на ко­я­то Ни­ко­лай Пла­гов, ко­ор­ди­на­тор на бе­са­ра­б­с­ки­те бъл­га­ри в Се­ве­ро­и­з­то­ч­на Бъл­га­рия, ги при­ви­ка, за да про­че­те от­но­во из­п­ра­те­но­то до Пра­ви­тел­с­т­во­то на Р.Бъл­га­рия и кме­та на Пло­в­див Иван То­тев пи­с­мо, в ко­е­то 7 000 бе­са­ра­б­с­ки бъл­га­ри […]