Архив за February 2015

Бабинден в Община Балчик

Feb 19th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Медицинският клуб “Здраве” с председател Т. Харизанова изпълни ритуала “бабуване” на 21 януари в ресторант “Морско око”. Фото: М. КОСТОВА 21 яну­а­ри – слън­чев и ве­дър ден. И тръ­г­на­ха ба­би, и ста­ри, и по-мла­ди, да от­п­ра­з­ну­ват Ба­бин­ден. Пре­ме­не­ни и на­тъ­к­ме­ни, с ко­т­ле от ве­сел бла­го­с­лов, те по­с­ре­щ­на­ха пра­з­ни­ка с на­де­ж­да, вя­ра и лю­бов. То­зи пра­з­ник […]Мартеници в магазин “Фея”

Feb 19th, 2015 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, РЕКЛАМИ

Магазин “Фея” /срещу полицията/ предлага мартеници и изработка по поръчкаФилиал на Техническия университет във Варна ще обучава студенти по аграрно инженерство

Feb 19th, 2015 | От | Категория: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

Фи­ли­ал на Те­х­ни­че­с­кия уни­вер­си­тет във Вар­на, за кой­то има пре­д­ло­же­ние да бъ­де от­к­рит в До­б­рич, ще обу­ча­ва сту­ден­ти по спе­ци­ал­но­с­ти­те “Аг­рар­но ин­же­нер­с­т­во” и “Зе­ме­дел­с­ка те­х­ни­ка и те­х­но­ло­гии”. Об­щин­с­ки­ят съ­вет на пре­д­с­то­я­що­то си за­се­да­ние тря­б­ва да да­де съ­г­ла­сие за от­к­ри­ва­не на стру­к­ту­ра­та на ви­с­ше­то учи­ли­ще. Във фи­ли­а­ла ще се обу­ча­ват сту­ден­ти по вси­ч­ки об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­ни сте­пе­ни в […]Информационен център се изгражда с финансиране от програма “Рибарство”

Feb 19th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

Ме­с­т­на­та ини­ци­а­ти­в­на ри­бар­с­ка гру­па (МИРГ) „Ша­б­ла – Ка­вар­на – Бал­чик“ ра­бо­ти по съ­з­да­ва­не­то на ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър за по­пу­ля­ри­зи­ра­не на ту­ри­з­ма, при­ро­д­но­то, кул­тур­но­то и ис­то­ри­че­с­ко на­с­ле­д­с­т­во. То­ва е един от про­е­к­ти­те, ко­и­то по­лу­чи­ха аван­со­во об­що бли­зо 800 хи­ля­ди ле­ва са из­п­ла­те­ни аван­со­во в ри­бар­с­кия се­к­тор, съ­о­б­щи­ха от дър­жа­вен фонд „Зе­ме­де­лие“. С друг про­ект ще се мо­дер­ни­зи­ра […]Чуждоезикови курсове в “Биг Бен” – Балчик

Feb 19th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, обяви

През м.МАРТ БИГ БЕН Балчик стартира КУРСОВЕ по: АНГЛИЙСКИ и НЕМСКИ език за начинаещи (ниво А1) АНГЛИЙСКИ език ниво А2 Курс „Компютърни презентации и публикации. Делови, презентационни и комуникационни умения“ КОРПОРАТИВНИ курсове и обучения по АЗ МОГА ПОВЕЧЕ · Провежда курсове по: обща компютърна грамотност, френски, испански, руски, български за чужденци и др. За записване: […]Подписан е Акт 16 за регионалното депо в с. Стожер

Feb 19th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Дър­жа­в­на­та при­е­ма­тел­на ко­ми­сия, на­з­на­че­на със за­по­вед на за­ме­с­т­ник-на­чал­ни­ка на ДНСК, по­д­пи­са акт 16 за ре­ги­о­нал­но­то де­по за от­па­дъ­ци в с. Сто­жер и до­ве­ж­да­ща­та ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра, ко­я­то вклю­ч­ва МКРУ 20 kV, вън­ш­на ка­бел­на ли­ния 20 kV, ба­ри­е­ра на път за до­с­тъп с ви­де­о­на­б­лю­де­ние и до­ве­ж­дащ път. В съ­с­та­ва на ко­ми­си­я­та са би­ли вклю­че­ни пре­д­с­та­ви­те­ли на въз­ло­жи­те­ли­те – […]“Балчик къп” е първи футболен турнир в зимен Балчик

Feb 19th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, СПОРТ

Емил Тодоров – Зелето, гл.организатор на Iтурнир „Бълчик къп”- 2015 г. награждава треньора на ФК „Черноморец” Балчик – Георги Иванов – Геша, с купа за третото място в класирането. Фото: Марияна ВЪРБАНОВА Той е осъ­ще­с­т­вен по идея на Емил То­до­ров Зе­ле­то, до­с­ко­ро­шен най-из­тъ­к­нат фу­т­бо­лист от „Чер­но­мо­рец” Бал­чик, от най-ху­ба­ви­те му ма­чо­ве в „Б” гру­па­та на […]