Архив за February 2015

Над 25 млн.лева е бюджетът на Община Балчик за 2015 година

Feb 19th, 2015 | От | Категория: ВАЖНА, Общински новини

С два­ма въз­дър­жа­ли се и 18 гла­са “за” Об­щин­с­ки­ят съ­вет при­е пре­д­ло­же­ния от кме­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов бю­джет за 2015 го­ди­на. При­хо­д­на­та и раз­хо­д­на­та рам­ки въз­ли­зат на 25 155 000 ле­ва. Оча­к­ва се не­да­нъ­ч­ни­те при­хо­ди в ха­з­на­та да са 8 784 888 ле­ва, а да­нъ­ч­ни­те – 5 396 500. Над 7 ми­ли­о­на ле­ва тря­б­ва да по­с­тъ­пят […]Депутатът Валентин Николов – в Балчик

Feb 19th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Депутатът от Патриотичния фронт – Валентин Николов по време на приемния си ден в Балчик на 15 февруари 2015 г.           Фото: М.КОСТОВА ПП НФСБ обя­ви офи­ци­ал­но, че на 15 фе­в­ру­а­ри ще се съ­с­тои сре­ща на чле­но­ве­те на Па­т­ри­о­ти­ч­ния фронт в Кра­не­во и Бал­чик с на­ро­д­ния пре­д­с­та­ви­тел Ва­лен­тин Ни­ко­лов, кой­то бе­ше обя­вил и съ­о­т­ве­т­но при­ем­ни […]Балетът “Шехерезада” одухотворява и прави хората по-добри

Feb 19th, 2015 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

Отличиха се солистите Мартин Чикалов и Илияна Славова. Фото: М.КОСТОВА На 11 фе­в­ру­а­ри 2015 г. ста­на­х­ме сви­де­те­ли на пре­к­ра­с­ния спе­к­та­къл на Дър­жа­в­на опе­ра Вар­на „Ше­хе­ре­за­да” и из­ку­с­т­во­то на ба­ле­ти­с­ти­те, пре­вър­на­ли ори­ги­нал­ния за­ми­съл на хо­ре­о­г­ра­ф­ка­та Бо­ря­на Се­ча­но­ва в дей­с­т­ви­тел­ност. Бо­ря­на Се­ча­но­ва е въз­пи­та­ни­ч­ка на НУ­ТИ в Со­фия и при­ма­ба­ле­ри­на в Со­фий­с­ка­та опе­ра в на­ча­ло­то на 90-те […]Изложба в “Двореца” – 75 години от възвръщането на Южна Добруджа

Feb 19th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

На 18 фе­в­ру­а­ри 2015 г. от 16:00ч. в “Ка­мен­на за­ла” на ДКИ КЦ “Дво­ре­ца” ще бъ­де от­к­ри­та из­ло­ж­ба на Ре­ги­о­на­лен Ис­то­ри­че­с­ки Му­зей – До­б­рич, по­с­ве­те­на на 75 го­ди­ш­ни­на­та от при­съ­е­ди­ня­ва­не­то на Юж­на До­б­ру­джа към пре­де­ли­те на Бъл­га­рия. С Кра­йо­в­с­ки­ят до­го­вор от 7 се­п­тем­в­ри 1940 г. по ди­п­ло­ма­ти­че­с­ки и ме­ж­ду­на­ро­д­но­п­ра­вен път Юж­на До­б­ру­джа се въз­в­ръ­ща към […]Престижни награди за “Албена” на изложението “Ваканция и СПА”

Feb 19th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

През вто­рия ден на Ме­ж­ду­на­ро­д­но­то из­ло­же­ние “Ва­кан­ция и СПА 2015”, ва­кан­ци­он­но се­ли­ще Ал­бе­на по­лу­чи пре­с­ти­ж­ни на­г­ра­ди. 7 хо­те­ла на Ал­бе­на бя­ха от­ли­че­ни с на­г­ра­да на сай­та booking.com „2014 AWARD OF EXELLENCE“. То­ва са хо­те­ли­те “Фла­мин­го Гранд”, “Фла­мин­го”,   “Ла­гу­на Гар­дън”, “Ла­гу­на Ма­ре”, “При­ма Сол Ра­ли­ца Су­пе­ри­ор”, “Сен­ди Бийч”, “Ма­ли­бу”. На­г­ра­да­та се да­ва на ба­за от­зи­ви на […]ЗАПОВЕД № 206

Feb 19th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.6 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Балчик (приета с решение № 328/25.01.2002 г.), чл. 24, ал. 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик (приета […]ПРОТОКОЛ № 48 от заседание на ОбС – Балчик, проведено на 13 февруари 2015 година

Feb 19th, 2015 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Предложение за приемане на годишна Програма за управление и разпореждане с имоти  общинска собственост, по реда на ЗОС през 2015 година. Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината РЕШЕНИЕ 755: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 […]