Архив за February 2015

ДКИ КЦ “Дво­ре­ца” пре­д­с­та­вя Фо­то­и­з­ло­ж­ба “Кра­сив Ки­тай” от 2 до 18 март 2015 в “Ка­мен­на за­ла” на ДКИ КЦ “Дво­ре­ца”

Feb 25th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

Из­ло­ж­ба­та е по­с­ве­те­на на 64-го­ди­ш­ни­на­та от ус­та­но­вя­ва­не­то на ди­п­ло­ма­ти­че­с­ки от­но­ше­ния ме­ж­ду Ки­тай и Бъл­га­рия и раз­к­ри­ва кра­си­ви мо­мен­ти от жи­во­та в из­то­ч­на­та стра­на. “Кра­сив Ки­тай” е об­ща­та ви­зия на ки­тай­с­кия на­род за по-до­бър жи­вот.  На­ми­ра се ка­к­то в ре­ал­но­ст­та, та­ка и в ме­ч­ти­те на хо­ра­та, в да­ро­ве­те на при­ро­да­та и тво­ре­ни­я­та на чо­ве­че­с­т­во­то. Тя тря­б­ва […]Саниране на блоковете в Балчик

Feb 25th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 18 фе­в­ру­а­ри от 17.30  ч. в НЧ “Ва­сил Ле­в­с­ки” Бал­чик се про­ве­де пре­д­ва­ри­тел­но ор­га­ни­зи­ра­на­та от Об­щи­на Бал­чик сре­ща на гра­ж­да­ни­те със зам.-об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел Ивай­ло Ма­ну­шев за по­с­та­вя­не на въ­п­ро­си за бъ­де­що­то са­ни­ра­не на па­нел­ни­те бло­ко­ве в ж.к.”Ба­лик”. В Об­ласт До­б­рич ще се са­ни­рат 274 сгра­ди, от ко­и­то 25 – в Бал­чик. То­ва е На­ци­о­нал­на […]100-го­ди­ш­ни­ят хор “Чер­но­мор­с­ки зву­ци” ка­то фла­ш­моб в “Ак­ви­лон” Бал­чик

Feb 25th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

“Фла­ш­моб (на ан­г­лий­с­ки: flash mob или flashmob – в бу­к­ва­лен пре­вод “мо­мен­т­на тъл­па” или “вне­за­п­на тъл­па”) е пре­д­ва­ри­тел­но за­п­ла­ну­ва­на и ор­га­ни­зи­ра­на ма­со­ва ак­ция, в ко­я­то го­ля­ма гру­па хо­ра се по­я­вя­ва вне­за­п­но на об­ще­с­т­ве­но мя­с­то и в про­дъл­же­ние на бро­е­ни ми­ну­ти из­пъл­ня­ва ня­ка­к­во дей­с­т­вие, след ко­е­то се ра­зо­ти­ва съ­що та­ка вне­за­п­но, все ед­но ни­що не се […]ПЕ­ТИ­ЦИЯ

Feb 25th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

До Пре­зи­ден­та, Ми­ни­с­тър пре­д­се­да­те­ля и пар­ла­мен­та на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия за не­за­ба­в­но пре­до­с­та­вя­не бъл­гар­с­ко гра­ж­дан­с­т­во на вси­ч­ки Бе­са­ра­б­с­ки, Та­в­ри­че­с­ки и др. бъл­га­ри в Ук­рай­на и фа­к­ти­че­с­ко пре­ма­х­ва­не на бъл­гар­с­ки­те ви­зи за ук­ра­ин­с­ки гра­ж­да­ни. По­д­пи­са­ни­те гра­ж­да­ни на­с­то­я­ва­ме за не­за­ба­в­но пре­до­с­та­вя­не бъл­гар­с­ко гра­ж­дан­с­т­во на вси­ч­ки ет­ни­че­с­ки бъл­га­ри гра­ж­да­ни на го­ре­по­со­че­на­та дър­жа­ва. Ка­то по­да­де­ни­те ве­че мол­би от тях за […]Балчик се представи на туристическо изложение в Белград

Feb 25th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

Община Балчик се представя с щанд на международния панаир на туризма в Белград. Събитието, в което участват 1100 изложители от 50 държави по света, днес се открива от министър-председателя на Република Сърбия Александър Вучич. На експозиционната площ се представя културно-историческото наследство на региона, както и възможностите за морски, фестивален, спа и голф туризъм на територията […]ШАХМАТЕН ТУРНИР

Feb 25th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

ШК “БАЛЧИК’’ организира състезание по шахмат по случай националния празник на България – 3-ти март. Турнирът ще се състои на 07-08 март 2015г. в залата на ШК “БАЛЧИК’’-ул. “Дионисополис’’3. Начало – 10 часа на 7 март. Справки и записвания в шахматния клуб.Виталий не иска да убива!

Feb 25th, 2015 | От | Категория: ВАЖНА

След сър­фи­ра­не ця­ла нощ из сай­то­ве­те на вой­на­та, след об­на­де­ж­да­ва­не, че ще се на­п­ра­вят про­ме­ни в за­ко­но­да­тел­с­т­во­то, та бъл­га­ри­те в Ук­рай­на да мо­гат да се при­бе­рат в Бъл­га­рия, из­ве­д­нъж че­та в про­фи­ла на моя бивш уче­ник в Бал­чик Ивай­ло Джи­ля­нов, че ще ча­кат ра­но су­т­рин­та във Вар­на, за­е­д­но с пре­д­с­та­ви­те­ли на Асо­ци­а­ци­я­та на бъл­га­ри­те по […]