Архив за February 2015

Саниране на панелни блокове в ж.к. Балик – Балчик

Feb 25th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

Стелиян Железов – зам.-кмет на Община Балчик, кметът на Община Балчик Николай Ангелов, Ивайло Манушев – зам.-областен управител на Добрич в НЧ “Васил Левски” – Балчик по време на срещата с балчишки граждани на тема “Саниране на панелните блокове” – 18.02.2015 г.                       Фото: БТ  Изложба “75 г. от възвръщането на Южна Добруджа”

Feb 25th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 18 фе­в­ру­а­ри 2015 г. от 16:00ч.  в “Ка­мен­на за­ла” на ДКИ КЦ “Дво­ре­ца” бе от­к­ри­та из­ло­ж­ба на Ре­ги­о­на­лен Ис­то­ри­че­с­ки Му­зей – До­б­рич,  по­с­ве­те­на на 75- го­ди­ш­ни­на­та от при­съ­е­ди­ня­ва­не­то на Юж­на До­б­ру­джа към пре­де­ли­те на Бъл­га­рия. С  Кра­йо­в­с­ки­ят до­го­вор от 7 се­п­тем­в­ри 1940 г. по ди­п­ло­ма­ти­че­с­ки  и ме­ж­ду­на­ро­д­но­п­ра­вен път Юж­на До­б­ру­джа се въз­в­ръ­ща към май­ка […]Трифон Зарезан в Балчишка околия

Feb 25th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

Празник на Добруджанското вино За тре­та по­ре­д­на го­ди­на Пра­з­ни­кът на до­б­ру­джан­с­ко­то ви­но съ­б­ра на Па­за­ра на Мол Вар­на май­с­то­ри и по­чи­та­те­ли на до­ма­ш­но­то ви­но. Сто­ти­ци го­с­ти до­й­до­ха в тър­го­в­с­кия цен­тър, за да опи­тат гро­з­до­ви­те ели­к­си­ри на май­с­то­ри­те от Се­ве­ро­и­з­то­ч­на Бъл­га­рия, да се на­с­ла­дят на пе­с­ни­те и тан­ци­те на фол­к­лор­ни­те гру­пи от До­б­рич, Ша­б­ла, Ду­ран­ку­лак, Бъл­га­ре­во, […]3 Март

Feb 25th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

НЧ “Свобода 1897” с. Гурково Ви кани на тържествен концер, по случай 3 март. Концертът ще се проведе на 2 март от 18:00 ч. в салона на читалищетоСтипендии за ученици от Ротари клуб Балчик

Feb 25th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

Го­ди­ни на­ред мо­то­то на Ко­ле­д­ни­те ба­ло­ве на Ро­та­ри Бал­чик е “За бъ­де­ще­то на де­ца­та на Бал­чик”. Во­де­ни от же­ла­ни­е­то вси­ч­ки де­ца да имат ед­на­къв старт в жи­во­та, ние за по­ре­ден път ре­ши­х­ме да по­д­к­ре­пим аби­ту­ри­ен­ти в  на­ра­в­но­с­той­но по­ло­же­ние. Сре­щ­на­х­ме се с ди­ре­к­то­ри­те на две­те сре­д­ни учи­ли­ща в об­щи­на­та и ги по­мо­ли­х­ме да по­со­чат уче­ни­ци, ко­и­то […]По­з­д­ра­ви­те­лен ад­рес

Feb 25th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

Скъ­пи са­мо­дей­ци, ме­сец март е жен­с­ки ме­сец и за­по­ч­ва с най-пре­к­ра­с­ния ден – Ба­ба Мар­та – ден и на са­мо­де­е­ца. Сле­д­ва 8 март ден на май­ка­та и же­на­та. За те­зи пра­з­ни­ци ис­кам да Ви по­з­д­ра­вя от име­то на фол­к­лор­на­та гру­па “Ро­с­на ки­т­ка” при Дру­же­с­т­во­то на во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те, во­ен­но­по­с­т­ра­да­ли­те и за­па­с­ни­те офи­це­ри. Спе­ци­ал­но по­з­д­ра­вя­ва­ме хор “До­б­ру­джан­ки” с […]Се­мей­с­т­во Би­с­т­ра Вел­че­ва и д-р Ми­х­ран Сан­джа­кян от­ли­че­ни ка­то Об­ще­с­т­ве­ни­ци на 2014 го­ди­на

Feb 25th, 2015 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ни­кой не е ста­нал про­рок в своя град – е ед­на ста­ра би­б­лей­с­ка ис­ти­на, ко­я­то и да при­е­мем, и да не при­е­мем, съ­ще­с­т­ву­ва и про­дъл­жа­ва да ни ръ­ко­во­ди в еже­д­не­в­ни­те ни ра­до­с­ти и ске­п­ти­ци­зъм. Ето на ка­к­ви ми­с­ли ни на­ве­ж­да та­зи мъ­д­рост по от­но­ше­ние на се­мей­с­т­во д-р Сан­джа­кян. В ро­д­ния си град Пло­в­див д-р Ми­х­ран […]