Архив за December 2014

Протокол № 46 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 27 ноември 2014 г.

Dec 3rd, 2014 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: 1. Предложение за приемане на актуализиран бюджет на община Балчик за 2014 година. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 718: 1.Общински съвет Балчик приема актуализиран бюджет на Община Балчик за 2014 година, както следва: 1.2. Приходи в размер на 26 267 737 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.: 1.2.1.Приходи […]Да си спомним за летците и летището

Dec 3rd, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 25-ти но­ем­в­ри 2014 г. в 17 ча­са Клу­бът на офи­це­ри­те и сер­жан­ти­те от за­па­са и ре­зер­ва съ­б­ра мно­го уча­с­т­ни­ци в пър­во­то ме­ро­п­ри­я­тие след тър­же­с­т­ве­но­то от­к­ри­ва­не на во­ен­ния клуб на мя­с­то­то на ед­но­в­ре­ме­ш­ния гар­ни­зо­нен стол. Съ­би­ра­не­то ста­на по по­вод пре­д­с­та­вя­не­то на кни­га­та на Хри­с­то Ча­рий­с­ки „За­пи­с­ки на пи­ло­та”. Не ос­та­на­ха не­за­е­ти сто­ло­ве  и съ­би­ти­е­то за­по­ч­на […]6 декември- Св.Николай Чудотворец /Никулден/

Dec 3rd, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ВАЖНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, Общински новини, ЦЪРКОВНИ

,, ….Цял свят те при­з­на­ва за бърз за­щи­т­ник в бе­ди. За­що­то мно­го пъ­ти ми­г­но­ве­но по­д­по­ма­гаш пъ­ту­ва­щи­те по зе­мя­та и плу­ва­щи­те по мо­ре и па­зиш от зли­ни вси­ч­ки, ко­и­то пе­ят Бо­гу: Али­лу­ия.” /Икос 12 от Ака­тист на Св.Ни­ко­лай Чу­до­то­во­рец/ В на­ше вре­ме ние че­с­то чу­ва­ме оп­ла­к­ва­ния от чо­ве­ш­ко­то без­сър­де­чие и без­раз­ли­чие към стра­да­ни­я­та на дру­ги­те, на […]