Архив за December 2014

Коледен Концерт

Dec 3rd, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА


Община Балчик завърши успешно програмния европейски период 2007-2013 г.

Dec 3rd, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

имитрин Димитров пред в.”Балчишки телеграф” Ди­ми­т­рин Ди­ми­т­ров е ди­ре­к­тор на Ди­ре­к­ция „Ту­ри­зъм, ев­ро­фон­до­ве, ме­ж­ду­на­ро­д­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во и еко­ло­гия” към ОбА Бал­чик от 5 го­ди­ни. Пре­ди то­ва има стаж ка­то ад­ми­ни­с­т­ра­тор и уп­ра­ви­тел в ИТ се­к­то­ра. В ръ­ко­во­д­на­та му дей­ност из­пъ­к­ват ка­че­с­т­ва на ор­га­ни­зи­ран ръ­ко­во­ди­тел и ино­ва­тор. Кои са реализираните европейски проекти? За про­г­рам­ния пе­ри­од 2007-2013 г. […]Пожарна опасност и мерки за недопускане на пожари през отоплителния период

Dec 3rd, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

В предвид масовото използване на локално отопление посредством електрически отоплителни уреди, както и такива с течно, твърдо и газообразно гориво, това води до засилване на пожарната опасност при експлоатацията им. От една страна е на лице претоварване на електрическите инсталации, а от там и до възникване на къси съединения. От друга страна един от най-уязвимите […]Морето и рибарите са основна тема на фотоизложбата

Dec 3rd, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

подредена от началото на седмицата във фоайето на Община Балчик. Фотосите показват романтиката на балчишкия морски бряг и суровия живот на рибарите. В експозицията са включени предмети, които са неделима част от риболова. Мрежи, игли за плетенето им, ловни тежести, влакна, куки и други материали са предоставени от Историческия музей в Балчик. Изложбата е в […]20 ГОДИНИ “ДРАГОСТИН ФОЛК НАЦИОНАЛ”

Dec 3rd, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Дра­го­с­тин Фолк На­ци­о­нал не­у­се­т­но за вси­ч­ки за­к­ръ­г­ли 20 го­ди­ни от сво­е­то съ­з­да­ва­не! Фор­ма­ци­я­та, с из­к­лю­чи­тел­но ин­тен­зи­в­на дей­ност в об­ла­ст­та на зву­ко­за­пи­са, съ­ще­в­ре­мен­но пре­д­с­та­вя Бъл­га­рия и на раз­ли­ч­ни ме­ж­ду­на­ро­д­ни кул­тур­ни фо­ру­ми по све­та. През есен­та на 1994 го­ди­на е „про­щъ­пул­ни­кът” на Дра­го­с­тин Фолк На­ци­о­нал в Бу­да­пе­ща. Сле­д­ват кон­цер­ти и уча­с­тия в Бра­ти­с­ла­ва, Бел­г­рад и Бер­лин, в […]Пиано Бар Билярд в Балчик на европейско ниво

Dec 3rd, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Но­ви­ни­те в Бал­чик за­по­ч­на­ха да се раз­на­сят по ев­ро­пей­с­ки. От ус­та , на ус­та. Ве­че 2 го­ди­ни се го­вор, че в к-с „Ма­ри­на Си­ти”Бал­чик  има „Пи­а­но Бар Би­лярд”. Не­що, не­об­хо­ди­мо за кул­тур­ния имидж на на­шия град и за мла­де­ж­кия по­рив на бал­чи­к­лии.  На­з­на­че­ни­ят уп­ра­ви­тел Зла­т­ко Ки­ри­лов, ро­дом от с.Цър­к­ва, си раз­би­ра до­б­ре от ра­бо­та­та. По­г­ле­дът […]Турнир по шахмат за деца

Dec 3rd, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ша­х­ма­тът е до­с­тъ­пен за хо­ра от вси­ч­ки про­фе­сии и въз­ра­с­ти. И мла­деж, и въз­ра­с­тен, имат ед­на­к­ви въз­мо­ж­но­с­ти да по­бе­дят и да бъ­дат по­бе­де­ни. Ин­дий­с­ка на­ро­д­на мъ­д­рост ка­з­ва: „ Ша­х­ма­тът – то­ва е мо­ре, от ко­е­то и ко­мар мо­же да пие, но в ко­е­то и слон мо­же да се окъ­пе.” На 29 но­ем­в­ри 2014 г. в […]