Архив за December 2014

Фестивал на лалетата в Албена

Dec 10th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

12 150 ла­ле­та ще ра­д­ват го­с­ти­те на Ал­бе­на в сво­е­о­б­ра­зен фе­с­ти­вал от сре­да­та на ап­рил до сре­да­та на ме­сец май. Цве­тя­та са за­са­де­ни око­ло хо­те­ли­те и в пре­д­с­та­ви­тел­ни пло­щи на ва­кан­ци­он­но­то се­ли­ще. По­д­б­ра­ни са мно­го­ц­ве­т­ни ми­к­со­ве и 14 чи­с­ти сор­та гра­дин­с­ки ла­ле­та от най-ат­ра­к­ти­в­ни­те кла­со­ве – бoжу­ро­ц­ве­т­ни, рем­б­ран­до­ви, ре­с­ни­че­с­ти, па­па­га­ло­ви, ли­ли­е­ц­ве­т­ни, три­умф. Лу­ку­ви­ци­те са ели­т­на […]В се­ми­нар ди­с­ку­ти­ра­ха ро­ля­та на чи­та­ли­ща­та

Dec 10th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Се­ми­нар на те­ма “Мя­с­то и ро­ля на на­ро­д­ни­те чи­та­ли­ща в На­ци­о­нал­на­та стра­те­гия за уче­не през це­лия жи­вот (2014 – 2020 г.)” се про­ве­де на края на ми­на­ла­та се­д­ми­ца в Об­ла­с­т­на ад­ми­ни­с­т­ра­ция. При­ве­т­с­т­вие към уча­с­т­ни­ци­те в не­го от­п­ра­ви об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел д-р Мар­га­ри­та Но­во­сел­с­ка. В не­го тя по­д­чер­та ро­ля­та на чи­та­ли­ще­то ка­то мно­го­фун­к­ци­о­нал­на ин­с­ти­ту­ция, на­со­че­на към хо­ра­та […]До­ма­те­но дър­во зрее в Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на – Бал­чик

Dec 10th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Све­жи ек­зо­ти­ч­ни  пло­до­ве от та­ма­ри­ло от­г­ле­ж­дат в Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на на Бал­чик. Спе­ци­а­ли­с­ти­те  уто­ч­ня­ват, че ра­с­те­ни­е­то е  с юж­но­а­ме­ри­кан­с­ки  ко­рен от Ан­ди­те, къ­де­то ме­с­т­ни­те хо­ра го на­ри­чат дър­во до­мат.         Су­б­т­ро­пи­ч­ни­ят пре­д­с­та­ви­тел се ока­з­ва ле­ко ка­п­ри­зен за на­ши­те ус­ло­вия, изи­с­к­ва по­ве­че све­т­ли­на, по­ло­жи­тел­ни тем­пе­ра­ту­ри и най-ве­че до­б­ро от­во­д­ня­ва­не. Пре­ка­ле­на­та вла­га мо­же да го убие за ня­кол­ко […]Гра­д­с­ко пър­вен­с­т­во по ша­х­мат

Dec 10th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ша­х­ма­тът е уни­кал­на иг­ра,ко­я­то съ­че­та­ва в се­бе си на­у­ка,из­ку­с­т­во и порт,раз­ви­ва та­ка не­об­хо­ди­ми­те за съ­в­ре­мен­ния чо­век ка­че­с­т­ва:ум­с­т­ве­ни спо­со­б­но­с­ти,пре­д­ви­д­ли­вост,ана­ли­ти­ч­но и ло­ги­ч­но ми­с­ле­не,са­мо­с­то­я­тел­ност,на­с­той­чи­вост в пре­с­ле­д­ва­не и по­с­ти­га­не на це­ли­те ,от­го­вор­ност за взе­ти­те ре­ше­ния. На 6-7 де­кем­в­ри 2014г. в за­ла­та на ШК”Бал­чик” се про­ве­де гра­д­с­ко­то пър­вен­с­т­во по ша­х­мат.Уча­с­т­ва­ха 16 ша­х­ма­ти­с­та.Иг­ра­ха се се­дем кръ­га по 1 час на чо­век.Лю­бо­пи­т­но­то […]Рашидов: Не е ясно къде отиват парите от Ботаническата градина

Dec 10th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Об­щи­на Бал­чик  ще по­лу­чи со­б­с­т­ве­но­ст­та вър­ху Дво­ре­ца са­мо в кра­ен слу­чай. То­ва ста­на яс­но от из­ка­з­ва­не­то на ми­ни­с­тър Ве­ж­ди Ра­ши­дов  по вре­ме на пар­ла­мен­тар­ния кон­т­рол миналия петък. Ми­ни­с­тъ­рът по­т­вър­ж­да­ва, че  на­ли­чи­е­то на две ка­си в един му­зей е уни­кал­но за све­то­в­на­та пра­к­ти­ка. Ра­ши­дов  за­я­ви, че ви­на­ги е от­с­то­я­вал ис­ка­не­то за ед­на ка­са в ком­п­ле­к­са и  […]Нова година в рестoрант “Елит” гр. Балчик

Dec 10th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ние от хотел – ресторант “Елит” град Балчик Ви каним да посрещнем заедно Новата 2015 г. Ще Ви осигурим богато меню и до 23:00 ч. неограничено количество алкохол За Вашето добро настроение ще се погрижи DJ и специално подбрана празнична програма. Куверт 69 лв. за възрастни, за деца от 4 до 14 г. – 39 […]Ни­кул­ден в Бал­чик

Dec 10th, 2014 | От | Категория: ВАЖНА

1200 ле­ва бя­ха съ­б­ра­ни на бла­го­т­во­ри­те­лен търг на­в­ръх Ни­кул­ден. Пра­з­ни­кът та­зи го­ди­на бе пред Мор­с­ка га­ра, къ­де­то про­то­йе­ре­и­те Стра­тия и Ге­ор­ги от­с­лу­жи­ха во­до­с­вет за здра­ве­то на мо­ря­ци и ри­ба­ри, ка­к­то и за вси­ч­ки жи­те­ли на Бал­чик. Пред бли­зо 150 при­съ­с­т­ва­щи, со­б­с­т­ве­ни­ци­те на ре­с­то­ран­ти от Бал­чик на­ре­ди­ха май­с­тор­с­ки при­го­т­ве­ни ри­б­ни спе­ци­а­ли­те­ти, ко­и­то бя­ха про­да­де­ни на тър­га. […]