Архив за December 2014

За­пал­ва­не све­т­ли­ни­те на Ко­ле­д­на­та ел­ха в град Бал­чик на 5 де­кем­в­ри 2014 г. от 17:00 ч.

Dec 10th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Кметът Н. Ангелов поздрави участниците в програмата: Мажоретен състав при ОДК с р-л П. Златев, Вок. Група с р-л М. Маврова (Преслав, Теодора, Шарлот, Василена, Вера); Г. Тодоров и Г. Радкова от ЦДГ № 1; Вок. група с р-л д-р В. Георгиева; Т. Тодорова и Е. Славомирова от ЦДГ № 3; Вок. група от ОДК […]3 де­кем­в­ри е Ме­ж­ду­на­ро­ден ден на хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния

Dec 10th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

От ран­на ут­рин ра­ди­о­то и те­ле­ви­зи­я­та го от­бе­ля­за­ха с кра­т­ки съ­о­б­ще­ния, с ин­тер­вю­та, с на­по­м­ня­ния за ис­то­ри­я­та и раз­ви­ти­е­то през го­ди­ни­те на дей­но­с­ти, свър­за­ни с про­б­ле­ми­те на хо­ра­та с дъл­го­т­рай­ни здра­во­с­ло­в­ни про­б­ле­ми, ко­и­то в съ­в­ре­мен­ния свят об­х­ва­щат все по­ве­че жи­те­ли на пла­не­та­та.         В на­шия град то­зи ден по ут­вър­де­на тра­ди­ция, се пре­в­ръ­ща в пра­з­ник. […]Пре­д­но­во­го­ди­ш­на сре­ща с пи­са­те­ли­те Ен­чо Ди­ми­т­ров и Ге­ор­ги Ба­ла­ба­нов

Dec 10th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 5 де­кем­в­ри 2014 г. бе стъ­к­ме­на ли­те­ра­тур­на сре­ща с пи­са­те­ли­те Ен­чо Ди­ми­т­ров и Ге­ор­ги Ба­ла­ба­нов, ко­и­то от­да­в­на са из­ве­с­ти­ли, че са от ед­на кръв и с ед­на и съ­ща страст към ли­те­ра­тур­но­то твор­че­с­т­во. В Арт за­ла­та на БНР Вар­на те бя­ха пре­д­с­та­ве­ни ка­то до­б­ру­джан­с­ки твор­ци, сле­до­в­ни­ци на Йор­дан Йо­в­ков и Ивай­ло Пе­т­ров. Дей­с­т­ви­тел­но, те­х­ни­те […]Столетница в Община Балчик

Dec 10th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Кме­тът на Об­щи­на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов по­з­д­ра­ви ба­ба Еле­на Ни­ко­ло­ва от се­ло Пря­с­па, Об­щи­на Бал­чик, по по­вод 100-го­ди­ш­ния й юби­лей. В ком­па­ни­я­та на сво­и­те бли­з­ки – де­ца, вну­ци, пра­в­ну­ци и пра-пра­в­ну­ци сто­ле­т­ни­ца­та по­лу­чи ка­то дар от кме­та те­ле­ви­зор с по­же­ла­ние да е здра­ва, да гле­да ши­ро­ко све­та и да раз­ка­з­ва на мла­ди­те ка­к­во се слу­ч­ва […]Ре­к­ви­ем за Ан­гел Ди­ми­т­ров

Dec 10th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Та­зи го­ди­на се на­вър­ши­ха 9 го­ди­ни от смърт­та на лю­би­мия ми учи­тел, ди­ре­к­тор на учи­ли­ще и  при­мер за об­ще­с­т­ве­ник, кой­то се раз­да­ва­ше без ос­та­тък. То­ва бе Ан­гел Ни­ко­лов Ди­ми­т­ров,  ос­та­нал длъ­жен на съ­п­ру­га­та си Цве­тан­ка и две­те си дъ­ще­ри Да­ни­е­ла и Кре­ме­на, за­що­то не им е по­с­ве­тил мно­го от вре­ме­то си, но пък е съ­з­дал […]Но­ви за­г­ла­вия в би­б­ли­о­те­ка­та при НЧ ” Паисий Хи­лен­дар­с­ки -1870″ гр. Бал­чик

Dec 10th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Иванка Томова – главен библиотекар на Община Балчик предлага на редовните читатели на библиотеката към НЧ “Паисий Хилендарски – 1870” град Балчик следните нови книги, закупени в началото на месец декември 2014 година. Читалнята на библиотеката разполага с възможности за запознаване с литературата, чрез най-нова модерна компютърна техника. Рот, Вероника                        Дивергенти Рот, Вероника                        Бунтовници Рот, […]Ру­с­ки­ят то­ва­рен ко­раб “Ел­га 1” – спасен непосредствено преди Никулден

Dec 10th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ру­с­ки­ят то­ва­рен ко­раб “Ел­га 1” бе­д­с­т­ва на по-мал­ко от ед­на мор­с­ка ми­ля от бре­га край Бал­чик. Пла­ва­тел­ни­ят съд е на­то­ва­рен с въ­г­ли­ща и е пъ­ту­вал от ру­с­ко­то при­с­та­ни­ще Тем­рюк към Вар­на. В сле­до­бе­д­ни­те ча­со­ве око­ло не­го има­ше три спа­си­тел­ни съ­да, един от ко­и­то е хо­лан­д­с­ки­ят “Ба­ра­ку­да”. Той пра­ве­ше опи­ти да те­г­ли на бу­к­сир ава­ри­ра­лия ко­раб. […]