Архив за November 2014

Ре­с­то­ран­т “ЕлСимпатико” Балчик

Nov 12th, 2014 | От | Категория: 36

Ре­с­то­ран­т “ЕлСимпатико” Балчик е го­тов да по­с­ре­щ­не го­с­ти за раз­ли­ч­ни пар­ти­та, бан­ке­ти, фирмени мероприятия, сва­т­би, 8 де­кем­в­ри, Ко­ле­да и Но­ва го­ди­на. Първите записани получават нашия уникален десерт безплатно. Тел: 0898 60 38 40  Тра­ди­ци­он­но сил­но уча­с­тие на бал­чи­к­лии в Ле­ко­а­т­ле­ти­че­с­кия ме­мо­ри­а­лен тур­нир “Ог­нян Или­ев” Вар­на

Nov 12th, 2014 | От | Категория: 36

В де­ня на на­ро­д­ни­те бу­ди­те­ли – 1 но­ем­в­ри,взе­х­ме уча­с­тие в по­с­ле­д­но­то за та­зи го­ди­на съ­с­те­за­ние. Сту­де­но­то вре­ме не уп­ла­ши ни­кой от бал­чи­ш­ки­те ат­ле­ти и те ус­пя­ха да за­во­ю­ват об­що 13 ме­да­ла от III Ме­мо­ри­а­лен тур­нир “Ог­нян Или­ев” в град Вар­на, по­с­ве­тен на ви­д­ния ле­ко­а­т­лет, из­г­ра­дил мно­го и ви­д­ни спор­ти­с­ти от на­ци­о­на­лен и ме­ж­ду­на­ро­ден ма­щаб.  Ат­ра­к­ция […]Про­г­ра­ма­та за раз­ви­тие на ту­ри­з­ма през 2015 г.

Nov 12th, 2014 | От | Категория: 36

Про­г­ра­ма­та за раз­ви­тие на ту­ри­з­ма през 2015 г. Об­съ­ди­ха уча­с­т­ни­ци­те в Кон­сул­та­ти­в­ния съ­вет по ту­ри­зъм в Об­щи­на Бал­чик. На сре­ща на 31 ок­том­в­ри хо­те­ли­е­ри, пре­д­с­та­ви­те­ли на го­ле­ми ту­ри­с­ти­че­с­ки обе­к­ти и спе­ци­а­ли­с­ти от ме­с­т­на­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция ди­с­ку­ти­ра­ха въз­мо­ж­но­с­ти­те за раз­пре­де­ле­ние на сре­д­с­т­ва­та от ту­ри­с­ти­че­с­ка дей­ност, съ­би­ра­ни от Об­щи­на­та. Пре­д­ло­же­но бе ре­сур­сът, с кой­то раз­по­ла­га Бал­чик и ре­ги­о­нът, […]ОУ “Св. св. Кирил и Методий” Балчик; Фестивал Гурково; 23 ф-л “Процес-Пространство”

Nov 12th, 2014 | От | Категория: СПЕЦИАЛНИ БРОЕВЕ

страница 1 страница 2 страница 3 страница 4 страница 5 страница 655 г. НЧ “Васил Левски 1959” Балчик 2014

Nov 12th, 2014 | От | Категория: СПЕЦИАЛНИ БРОЕВЕ

страница 1 страница 2 страница 3 страница 4IV Национален фолклорен фестивал “Море от ритми” Балчик 2014

Nov 12th, 2014 | От | Категория: СПЕЦИАЛНИ БРОЕВЕ

страница 1 страница 2БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА – ХАОС И НАДЕЖДИ…

Nov 11th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ис­ти­на е, че вся­ка от съ­д­бо­но­с­ни­те про­ме­ни в хо­да на на­ци­о­нал­ния жи­вот – Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то през 1877-1878 г.,  смя­на­та на по­ли­ти­че­с­кия курс след 1944 или след 1989 г. –  на­ла­гат от­пе­ча­тък вър­ху ста­ту­та на  бъл­гар­с­кия пи­са­тел и на съ­з­да­ва­на­та от не­го ли­те­ра­ту­ра. По­с­ле­ди­ци­те се от­к­ро­я­ват ка­к­то с от­дел­ни схо­д­ни чер­ти, та­ка и с ин­те­ре­с­ни­те си раз­ли­чия. […]