Архив за November 2014

Клуб “Здра­вец” Бал­чик на га­ла спе­к­та­къл в Со­фия

Nov 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Со­фий­с­ка­та за­ла “Лю­ми­ер”, по­з­на­та ни от еже­д­не­в­ни­те пе­тъ­ч­ни /а от­с­ко­ро съ­бо­т­ни/ и оча­к­ва­ни с оп­ра­в­дан зри­тел­с­ки ин­те­рес шоу про­г­ра­ми на “Ко­ми­ци­те”, от­но­во ста­на до­ма­кин на един ори­ги­на­лен кон­церт – га­ла спе­к­та­къл на гру­пи­те за гим­на­с­ти­ка от Асо­ци­а­ци­я­та “Спорт за вси­ч­ки”. 13 от­бо­ра – 10 от про­вин­ци­я­та и 3 со­фий­с­ки, бя­ха из­б­ра­ни от мно­го­б­рой­ни­те спор­т­ни гру­пи […]Първи рожден ден – Инер Уил Балчик

Nov 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 8 но­ем­в­ри 2014 г. се че­с­т­ва ед­на го­ди­на от съ­з­да­ва­не­то на „Инер Уил” клуб в Бал­чик, или въ­т­ре­ш­но­то ко­ле­ло на Ро­та­ри. Чле­но­ве в то­зи клуб мо­гат да бъ­дат един­с­т­ве­но и са­мо же­ни, свър­за­ни с Ро­та­ри чле­но­ве:  съ­п­ру­ги,  дъ­ще­ри, се­с­т­ри, пле­мен­ни­ци, бра­то­в­че­д­ки. На­ши го­с­ти бя­ха гла­в­но съ­г­ра­ж­да­ни­те ни, има­ше го­с­ти от клу­бо­ве от Вар­на и […]ПАНОРАМА НА БЪЛГАРСКОТО ХОРОВО ИЗКУСТВО 14 16 ноември 2014г.

Nov 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Па­но­ра­ма­та на бъл­гар­с­ко­то хо­ро­во из­ку­с­т­во е тра­ди­ци­о­нен еже­го­ден ци­къл на Бъл­гар­с­ки хо­ров съ­юз, кой­то це­ли да пре­д­с­та­ви най-до­б­ро­то през из­ми­на­лия се­зон – хо­ро­ве, но­си­те­ли на пре­с­ти­ж­ни на­г­ра­ди, про­из­ве­де­ния на бъл­гар­с­ки ком­по­зи­то­ри, но­ва­тор­с­т­во в хо­ро­во­то из­ку­с­т­во, юби­леи на хо­ро­ве и ди­ри­ген­ти. Па­но­ра­ма­та има ши­рок от­з­вук сред из­пъл­ни­те­ли и слу­ша­те­ли, тъй ка­то пре­д­с­та­в­ля­ва сво­е­о­б­ра­з­на ви­т­ри­на на хо­ро­во­то […]Обществено обсъждане на бюджета на община Балчик за 2015 г.

Nov 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Пръв про­во­д­ник на об­ще­с­т­ве­ни­те ин­те­ре­си се на­ре­че Ве­се­лин Ва­си­лев, со­б­с­т­ве­ник на ма­га­зин по пъ­тя към По­м­пе­на Стан­ция Бал­чик. Той по­и­с­ка кме­тът да ста­не съ­п­ри­ча­с­тен към про­б­ле­ма на жи­ве­е­щи­те в то­зи ра­йон: да се от­ре­мон­ти­ра  два­де­сет ме­т­ра от по­д­пор­на­та сте­на, ви­со­ка 2,5 ме­т­ра, сру­ти­ла се при по­с­ле­д­ни­те дъ­ж­до­ве.  Тъй ка­то то­ва не е ули­ца, а път […]Тържество на учители – юбиляри

Nov 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Тържество на учители – юбиляри от Община Балчик: Ангел Събев (председател на ОбС на пенсионерите в Община Балчик), Ани Иванова, Росица Велянова, Гергина Началникова, Иванка Атанасова, Живка Нейчева, Иванка Иванова (председател на клуба на учителите), Павлина Мицева, Желка Карачевийска, Митка Вълчева, Маруся Костова.                                фото: Марияна ВЪРБАНОВА   За по­ре­ден път чле­но­ве­те на Клу­ба на […]Общината погаси двата си големи банкови кредита

Nov 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Об­щин­с­ки­ят съ­вет в Бал­чик при­е от­че­та на ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та за ка­со­во­то из­пъл­не­ние на бю­дже­та към 30 се­п­тем­в­ри 2014 г. Към та­зи да­та из­пъл­не­ни­е­то на бю­дже­та въз­ли­за на 15 063 199 ле­ва и на­д­ви­ша­ва из­пъл­не­ни­е­то към съ­ща­та да­та на 2013 го­ди­на с над 1,3 млн. ле­ва. В до­к­ла­да, пре­д­с­та­вен пред съ­ве­т­ни­ци­те, се от­чи­та про­да­ж­ба­та на ак­ци­и­те в […]Открит урок по безопасност на движението

Nov 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 13 но­ем­в­ри 2014 г. от 17.15 ч. уче­ни­ци­те от III „а” клас при СОУ „Хри­с­то Бо­тев” Бал­чик по­ка­ни­ха сво­и­те ро­ди­те­ли, при­я­те­ли, гост от РУ  Полиция Бал­чик, за да де­мон­с­т­ри­рат сво­и­те по­з­на­ния по бе­зо­па­с­ност на дви­же­ни­е­то. Ве­д­нъж се­д­ми­ч­но те­х­ни­те учи­тел­ки Юлия Ми­ро­но­ва /кл.ръ­ко­во­ди­тел/ и Ди­лек Ме­х­ме­до­ва/въз­пи­та­тел/ги учат на пъ­т­ни­те зна­ци и мар­ки­ро­в­ки, на за­ко­ни­те за […]