Архив за November 2014

Св. Ап. Андрей Първозвани (Андреевден)

Nov 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Св. aпо­с­тол Ан­д­рей, на­ри­чан още “Пър­во­з­ва­ни”, за­що­то бил пър­ви­ят от 12-те апо­с­то­ла, ко­и­то тръ­г­на­ли след Хри­с­тос, има во­де­ща ро­ля в из­г­ра­ж­да­не ос­но­ви­те на хри­с­ти­ян­с­ка­та цър­к­ва. Той е про­по­вя­д­вал на мно­го ме­с­та, из ме­ж­ду ко­и­то са зе­ми­те на дне­ш­на Ру­сия и Ру­мъ­ния, за ко­е­то две­те дър­жа­ви го счи­тат за свой по­к­ро­ви­тел. Ру­с­ка­та пра­во­с­ла­в­на цър­к­ва до­ри при­е­ма […]Де­т­с­ка­та гра­ди­на в с. Гур­ко­во ста­на ка­то но­ва

Nov 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

ЦДГ”Дъ­га” с. Гур­ко­во офи­ци­ал­но от­во­ри вра­ти за сво­и­те въз­пи­та­ни­ци на 21 но­ем­в­ри 2014год., след ка­то кме­тът на  се­ло­то То­дор Ге­ор­ги­ев и Пре­д­се­да­те­лят на зе­ме­дел­с­ка­та ко­о­пе­ра­ция То­дор Мо­ра­лий­с­ки сря­за­ха лен­та­та. След дву­ме­се­чен ре­монт на сгра­да­та де­цат от се­ла­та Гур­ко­во и Три­гор­ци се ра­д­ват на нов пре­к­ра­сен дом. На тър­же­с­т­ве­но­то от­к­ри­ва­не при­съ­с­т­ва­ха ро­ди­те­ли и жи­те­ли на се­ло­то, […]За сре­ща­та с вну­ка на Олим­пий Па­нов

Nov 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

“Сте­фа­не, за­що не по­мо­г­не­те на чо­ве­ка, за жи­во­та на де­те­то му ста­ва въ­п­рос? С те­зи ду­ми се об­ръ­ща ка­пи­тан Олим­пий Па­нов към своя стар при­я­тел Сте­фан Стам­бо­лов в ед­на есен­на ве­чер на 1884 го­ди­на. Слу­ч­ка­та се ра­зи­г­ра­ва в лу­к­со­з­ния ре­с­то­рант на хо­тел “Бъл­га­рия”. Съ­ра­т­ник на Стам­бо­лов от въ­с­та­ни­че­с­ко­то вре­ме от Тър­но­в­с­ко е до­шъл в мла­да­та […]Бъл­гар­ка спе­че­ли на­г­ра­да­та “Апо­ли­нер”

Nov 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

  Бъл­гар­ка­та Ак­си­ния Ми­хай­ло­ва е та­з­го­ди­ш­ни­ят но­си­тел на френ­с­ка­та на­г­ра­да за по­е­зия “Апо­ли­нер”. При­зът е сред най-пре­с­ти­ж­ни­те в све­та на ли­те­ра­ту­ра­та и се при­съ­ж­да от 1941 г. на­сам. Че­с­то го на­ри­чат “Гон­кур за по­е­зия”.                    51-го­ди­ш­на­та ав­тор­ка спе­че­ли сър­ца­та на жу­ри­то със сти­хо­ве­те от сбор­ни­ка си “Не­бе за из­гу­б­ва­не”, от­пе­ча­тан през юни във Фран­ция от […]СЛУ­ШАМ ГЛА­СА НА ДУ­ША­ТА

Nov 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Представяме Ви книгата на Таньо Клисуров “Душа, съветник мой попътен” Пре­ми­е­ра­та на кни­га­та на ста­ро­за­гор­с­кия по­ет Та­ньо Кли­су­ров “Ду­ша, съ­ве­т­ник мой по­пъ­тен” се съ­с­тоя в Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка “За­ха­рий Кня­же­с­ки”, гр. Ста­ра За­го­ра. Той е при­я­тел на в-к “Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” и два пъ­ти е уча­с­т­вал в не­го­во­то спи­с­ва­не, за­то­ва с ин­тер­вю­то на Ди­а­на Аб­ра­ше­ва ис­ка­ме да […]Пра­з­ни­чен кон­церт и во­до­с­вет по по­вод Де­ня на хри­с­ти­ян­с­ко­то се­мей­с­т­во в ДКИ КЦ “Двореца” гр. Балчик

Nov 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Жени Михайлова – директор на ДКИ КЦ “Двореца” Балчик окрива празника, в който специално участие взе Духов оркестър гр. Добрич Протойерей Георги Петков извърши водосвет за здраве за всички присъстващи на празника Въведение Богородично в “Двореца” Балчик.Покана за сесия

Nov 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

На ос­но­ва­ние чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 27 но­ем­в­ри 2014 го­ди­на (че­т­вър­тък) от 09.?? ча­са, в за­ла­та на об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция, пър­ви етаж, ще се про­ве­де за­се­да­ние на об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик, при сле­д­ния ДНЕВЕН РЕД: 1. Пре­д­ло­же­ние за при­е­ма­не на ак­ту­а­ли­зи­ран бю­джет на об­щи­на Бал­чик за 2014 го­ди­на. Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов […]