Архив за October 2014

Со­ци­а­лен па­т­ро­наж и Во­е­нен клуб са ве­че факт в Бал­чик

Oct 9th, 2014 | От | Категория: ВАЖНА

На 19 се­п­тем­в­ри офи­ци­ал­но кме­тът на Бал­чик пре­ря­за лен­та­та и от­к­ри дъл­го­о­ча­к­ва­на­та сгра­да за Со­ци­а­лен па­т­ро­наж в Бал­чик. Най-ху­ба­ва­та в Бъл­га­рия. Мал­ци­на зна­ят ка­к­во хо­де­не по мъ­ки­те бе, до­ка­то Во­ен­но­то ми­ни­с­тер­с­т­во и Об­ла­с­т­на уп­ра­ва се спо­ра­зу­ме­ят с Об­щи­на Бал­чик и им от­с­тъ­пят то­зи го­лям имот. Зна­чи­тел­на бе по­с­ре­д­ни­че­с­ка­та ро­ля на Стой­ка Ге­ор­ги­е­ва, пре­д­се­да­тел на Дру­же­с­т­во­то […]