Архив за October 2014

“Shining star” в Турция!

Oct 29th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Петя Аджопова стана лауреат с трета награда от престижния конкурс “Shining star” в Турция!        фото: М. МАВРОВА преподавател в ОДК БалчикГрациозно и въздействащо

Oct 29th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

За се­д­ми по­ре­ден път на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни бра­тя­та Кра­си­мир и Ве­се­лин Ран­ко­ви ор­га­ни­зи­ра­ха фе­с­ти­ва­ла на мла­ди­те в из­ку­с­т­во­то „Виа По­н­ти­ка”. Още на вто­рия ден ни из­не­на­да­ха с уча­с­ти­е­то на сту­ден­т­с­ки стру­нен ор­ке­с­тър с ди­ри­гент Рай­чо Хри­с­тов и со­ли­с­ти Сан­жар Са­па­ев /ци­гул­ка/ и Фа­рад Ак­ба­ров /кла­ри­нет/ с „Го­ди­ш­ни вре­ме­на” на Ви­вал­ди и Ва­ри­а­ции по ори­ги­нал­на те­ма за […]Хелоуин Оферта

Oct 29th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

 Програма:  31 октомври 2014 г. /петък/ 19:30 ч. Хелоуин вечеря на сет меню в ресторант “Фуке”.  21:00 ч. Хелоуин парти с DJ в “Лайтхаус пиано бар”              Незабравима и вълнуваща дата

Oct 29th, 2014 | От | Категория: ВАЖНА

Не са­мо за­що­то има­ме 102 го­ди­ни Бъл­гар­с­ка во­ен­на ави­а­ция, но ви­на­ги на 16 ок­том­в­ри, вси­ч­ки, свър­за­ни с не­бе­то, от­бе­ля­з­ват то­зи ден. Та­ка ста­на и то­зи път. В тър­же­с­т­ве­на об­с­та­но­в­ка, в мор­с­ка­та ни сто­ли­ца – Вар­на, се съ­б­ра­ха ави­а­то­ри­те от До­б­рич, Вар­на и Бал­чик. То­ч­но в 19.00 ч. май­с­то­ри­те на въз­ду­ш­ния бой, стрел­ци­те по зем­ни и […]Парламентарни избори 5 октомври 2014 г.

Oct 9th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Класиране на партиите и коалициите в Община Балчик 1 място – ГЕРБ – 2043 гл. 2 място – ДПС – 1690 гласа 3 място – ББЦ – 1142 гласа 4 място – БСП – 1134 гласа 5 място – НФСБ и ВМРО 700 гласа 6 място – АТАКА – 355 гл. 7 място – АБВ […]140 г. Всемирен пощенски съюз /УПУ/; България – 135 г. член на УПУ

Oct 9th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

6 – 12 октомври – Международна седмица на писмото 9 октомври – Международен ден на писмото На 9 ок­том­в­ри 1874 г. в град Берн /Швей­ца­рия/ ръ­ко­во­ди­те­ли­те на 22 дър­жа­ви се съ­би­рат по пре­д­ло­же­ние на се­ве­ро­гер­ман­с­кия пре­д­с­та­ви­тел Хен­рих Фон Щте­фан на Уч­ре­ди­те­лен кон­г­рес на Све­то­в­ния по­щен­с­ки съ­юз /УПУ/ и по­д­пи­с­ват кон­вен­ция, с ко­я­то зем­но­то къл­бо е […]СК “Фуриозо” Балчик защити името си в Бургас

Oct 9th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Дър­жа­вен тур­нир в стил  “Лоу кик” се про­ве­де в  Бур­гас от 3 до 5ок­том­в­ри 2014 г. Ка­те­го­ри­ч­но бе пре­д­с­та­вя­не­то на по­лу­фи­нал и фи­нал, с три на ну­ла съ­дий­с­ки гла­са, шам­пи­он на стра­на­та ка­те­го­рия до 75кг. мъ­же ста­на Ни­ко­ла Ан­до­нов. Стра­хо­т­на иг­ра на фи­нал по­ка­за Ин­на Ива­но­ва сре­щу ста­ра не­й­на про­ти­в­ни­ч­ка от по- гор­на ка­те­го­рия. Ви­це­шам­пи­он […]