Архив за September 2014

Инвестират 23 млн. лева в нов свинекомплекс в област Добрич

Sep 10th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Инвестиция на стой-ност 23 млн. лева се ре-ализира в община Гене-рал Тошево. В село Дъ-бовик се изгражда сви-некомлекс, чието строи-телство започна през миналата година. В рам-ките на 18 месеца там се изгради фуражен цех, който вече действа и обезпечава изхранване-то на животните, пред-стои строежът на халета за угояване на прасета. Сега в село Къпиново се […]Пътешествие в света на чувствата

Sep 10th, 2014 | От | Категория: ВАЖНА

То се осъ­ще­с­т­ви в Де­ня на бъл­гар­с­ко­то съ­е­ди­не­ние – 6 се­п­тем­в­ри и за­по­ч­на в Ни­м­фе­у­ма на Бал­чи­ш­кия дво­рец, бла­го­да­ре­ние про­зор­ли­во­ст­та, ста­ра­ни­е­то и афи­ни­те­та към изя­щ­но­то и не­по­в­то­ри­мо­то на до­б­ри­ч­ка­та по­е­те­са Ел­ка Ня­го­ло­ва, пре­д­се­да­тел на Сла­вян­с­ка­та ли­те­ра­тур­на и ар­ти­с­ти­ч­на ака­де­мия, ос­но­ва­на през 2007 г., в ко­я­то чле­ну­ват 19 дър­жа­ви. Бе­ше ни пре­д­с­та­ве­на „Ан­то­ло­гия на съ­в­ре­мен­на­та хър­ва­т­с­ка  […]Такава сватба не сме виждали !

Sep 3rd, 2014 | От | Категория: ВАЖНА

Балчиклийката Гергана П. Романова, водена от носталгия по родния град и патриотични чувства, вдигна сватба в Балчик с датчанин, когото познава от следването си в Копенхаген. Народен оркестър водеше дефилето на младите сватбари през Центъра по алея „Ехо” към Двореца, където в ресторант „Корона” всички тропнаха български хора.                Фото: Ерсин ИСМАИЛ  На 24 август 2014 г. Курортен комплекс “Албена” навърши 45 години

Sep 3rd, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

  На поляната пред откритата сцена до хотел “Добруджа” над 10 000 души присъстваха на тържеството, по случай 45-годишнината на курортния комплекс “Албена”, което продължи повече от 2 часа с участници: Младежки духов оркестър от гр. Ловеч, модерен балет от Санкт Петербург, участници в международния детски фестивал “Трикси”, българските естрадни изпълнители: Маргарита Хранова, Веселин Маринов […]Тайнството на традицията

Sep 3rd, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

Баща и дъщеря – творци на българска керамика С из­ку­ша­ва­що лю­бо­пи­т­с­т­во по­се­тих из­ло­ж­ба­та на ке­ра­ми­ч­ни из­де­лия, ко­я­то се от­к­ри на 26 ав­густ 2014 г. в Бал­чи­ш­ка­та уни­вер­си­те­т­с­ка бо­та­ни­че­с­ка гра­ди­на, съ­т­во­ре­ни от Ни­ко­лай и Ра­ли­ца Йо­в­ко­ви – ба­ща и дъ­ще­ря. От­б­ли­зо се за­по­з­нах с ва­я­те­ли­те на чу­де­са – тре­то и че­т­вър­то по­ко­ле­ние ке­ра­ми­ци, про­дъл­жа­ва­щи ве­че век […]80-годишнина на краеведа Иван Радев

Sep 3rd, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

  Об­щи­на Бал­чик, Кме­т­ст­во­то на с. Зме­е­во, Бал­чи­ш­ко и Дру­же­с­т­во­то на кра­е­ве­ди­те „Отец Па­вел Ата­на­сов”, гр. До­б­рич, ор­га­ни­зи­рат на 5 се­п­тем­в­ри /пе­тък/ 2014 г. от 13:30 ча­са в НЧ „Йор­дан Йо­в­ков”, с. Зме­е­во, пре­д­с­та­вя­не­то на кни­ги­те „По сле­ди­те на ми­на­ло­то” вто­ро из­да­ние, „Слу­ч­ки по пъ­тя” и „Се­ло Зме­е­во, Бал­чи­ш­ко. Ми­на­ло и на­с­то­я­ще” по слу­чай 80-го­ди­ш­ни­на­та […]Проблемът временно е решен

Sep 3rd, 2014 | От | Категория: БЛАГОДАРНОСТИ, В РЕГИОНА

Рухналата турска къща продължава да съжителства с блоковете, построени встрани и пред нея.     Фото: М. Костова  Уважаема редакция, Чрез стра­ни­ци­те на Ва­шия ве­с­т­ник, ис­кам да из­ка­жа го­ля­ма­та си бла­го­дар­ност към Ма­ри­ян Цве­т­ков, слу­жи­тел в Об­щин­с­ка­та фир­ма „БКС” Бал­чик. При слу­чай­на сре­ща с не­го в на­ча­ло­то на ме­сец ап­рил, ко­га­то той бе­ше до­шъл да из­пъл­ни слу­же­б­но […]