Архив за September 2014

Община Балчик спечели проект за рибарство

Sep 10th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Община Балчик спе-чели проект: “Балчик-море – традиции” по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007-2013 г., мярка BG MIRG SH-K-B/2-2.1-008, съфинан-сиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Рибарство. Стойността на про-екта е 66 774,40 лева без ДДС със срок на изпъл-нение – 11 месеца. Общата цел на про-екта е разнообразяване на възможностите за за-етост […]ИСТОРИЯТА НА ЕДИН ИЗБОР

Sep 10th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Съ­б­ра­ли се ве­д­нъж бе­сил­ка­та, кур­шу­ма, ги­ло­ти­на­та и еле­к­т­ри­че­с­ки­ят стол  и  за­по­ч­на­ли да спо­рят, кой е              по-ве­лик от ос­та­на­ли­те. – Аз ка­за­ла ги­ло­ти­на­та  –   съм     най-ху­ман­но­то  сре­д­с­т­во   за    умър­т­вя­ва­не. До­ка­за­но  е  от ав­то­ри­те­т­ни уче­ни, че чо­век в мо­мен­та пре­ди да ум­ре от 50 ки­ло­г­ра­мо­вия ми нож , усе­ща са­мо лек по­лъх. Аз и ис­то­ри­че­с­ки съм мно­го […]Пътешествие в света на чувствата

Sep 10th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Хър­ва­т­с­ка­та ра­ди­о­те­ле­ви­зия го е уве­ко­ве­чи­ла в до­ку­мен­тал­ния филм „Чо­век на сло­во­то”. На­ша­та Ел­ка Ня­го­ло­ва го пре­д­с­та­ви ка­то по­ан­та­та на ве­чер­та, а той със сти­хо­ве­те си ни по­мо­г­на да усе­тим не­ви­ди­мо­то, ча­ро­в­ния миг на лю­бо­в­на­та из­по­вед и при­г­лу­ше­ния стон от бол­ка­та „Ко­га­то ма­ма си оти­де”: „Ко­га­то си оти­де, дъл­го вре­ме при­ви­к­вах към къ­ща­та/ ся­каш вме­с­то нея […]Клуб “Борис Караджов” – Балчик – в Мангалия, Румъния

Sep 10th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 20 ав­густ във фо­а­йе­то на Кул­тур­ния  дом в гр. Ман­га­лия, клуб “Бо­рис Ка­ра­джов “ при чи­та­ли­ще “Па­и­сий Хи­лен­дар­с­кий-1873”  със съ­дей­с­т­ви­е­то на  Ро­та­ри клуб   гр.Бал­чик   от­к­ри своя из­ло­ж­ба. Пре­д­с­та­ве­ни бя­ха  25 твор­би на ху­до­ж­ти­ци от Бал­чик,  по­ка­з­ва­щи кра­со­ти­те на гра­да и та­лан­та на жи­те­ли­те му. Ав­то­ри­те:Шен­гюл Ах­ме­до­ва,Ге­на­ди Га­в­ра­и­лов,Ни­ко­ли­на Ива­но­ва, Де­ни­ца Ан­д­ре­е­ва,На­де­ж­да Ра­да­но­ва и Ни­ко­лай Кал­чев  […]Дипломи на Trinity College – Big Ben – Балчик

Sep 10th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Училище за чужди езици „Биг Бен” и международен изпитен център „Тринити колидж” – Лондон, връчиха международни сертификати на учениците на „Биг Бен” – Балчик в Художествената галерия в гр. Балчик на 5 септември от 18:00 ч.. От 18.30 часа бе организирана презентация на тема „Тринити колидж” – Лондон – изпити за реалния живот”, на която […]Откри се предизборната кампания

Sep 10th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 05.09. коалиция “Патриотичен фронт – НФСБ  ВМРО” откри предизборната си кампания в община Балчик. Кандидатите за народни представители се срещнаха и разговаряха с жители на Белия град в препълнената зала на клуба на ул. “Арда”. Представени бяха Валентин Николов – депутат от 41. НС, председател на комисията по корупция в същото, извадил на светло […]Фестивал за модерна японска култура

Sep 10th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Фе­с­ти­ва­лът за мо­дер­на япон­с­ка кул­ту­ра, за лю­би­те­ли­те на ани­ме, ман­га и иг­ри Ани­Фест се про­ве­де за 4-та по­ре­д­на го­ди­на. То­зи път той на­ме­ри дом в мо­же би най-по­д­хо­дя­що­то мя­с­то за та­къв тип фест в мор­с­ка­та ни сто­ли­ца гр.Вар­на, а имен­но  Дво­ре­цът на кул­ту­ра­та и спор­та. Фе­с­ти­ва­лът Ани­Фест  от фе­но­ве за фе­но­ве, и та­зи го­ди­на съ­б­ра […]