Архив за August 2014

Провериха седем плажа в Балчик и Каварна

Aug 14th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Със за­по­вед на Об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел на До­б­рич Не­д­ко Мар­чев на 5 и 6 ав­густ е из­вър­ше­на про­вер­ка на мор­с­ки­те пла­жо­ве в об­щи­ни­те Бал­чик и Ка­вар­на, съ­о­б­ща­ват от Об­ла­с­т­на­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция на До­б­рич. Ко­ми­си­я­та, на­з­на­че­на от Не­д­ко Мар­чев е из­вър­ши­ла ог­лед и про­вер­ка на съ­с­то­я­ни­е­то на мор­с­ки­те пла­жо­ве на те­ри­то­ри­я­та на две­те об­щи­ни, ко­и­то са пре­до­с­та­ве­ни за […]Конкурс за отдаване под наем на терен с площ 50 кв.м

Aug 14th, 2014 | От | Категория: ДРУГИ, Общински новини

На ос­но­ва­ние  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОР­ПУ­РОИ на ОбС – гр. Бал­чик, при­е­та с Ре­ше­ние № 238 по Про­то­кол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Ре­ше­ние № 748 по Про­то­кол 59/17.02.2011 г. на ОбС – Бал­чик и За­по­вед № 955/08.08.2014 г. на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик. 1. ОБЯ­ВЯ­ВА про­це­ду­ра за ор­га­ни­за­ция […]Успение Богородично

Aug 14th, 2014 | От | Категория: ДРУГИ, обяви, ЦЪРКОВНИ

На 14.08.2014г. от 17,00ч. в храм ,,Св.Ни­ко­лай Мир­ли­кий­с­ки Чу­до­т­во­рец” кв.,,Ге­ми­джи­то” гр.Бал­чик ще бъ­де от­с­лу­же­на пра­з­ни­ч­на Ве­чер­ня с Пе­то­х­ле­бие; На 15.08.2014. Ус­пе­ние Бо­го­ро­ди­ч­но от 8,00 ч. в съ­щия храм, ка­к­то и в храм „Св. Ге­ор­ги По­бе­до­но­сец” ще бъ­дат от­с­лу­же­ни пра­з­ни­ч­ни Ут­ре­ня, Св. Ли­тур­гия и Во­до­с­вет. При­кан­ват се хри­с­ти­я­ни­те да уча­с­т­ват  в пра­з­ни­ка. Протойерей Георги Петков  Фестивал, наречен олимпиада

Aug 14th, 2014 | От | Категория: ВАЖНА

Солистите Доротея Доротеева, Симона Кодева и Александър Мутафчийски, усмихнати със Спирит ансамбъл, ръководен от Петя Миролескова /цигулка/, позират щастливи след усешната Гала оперетна вечер на 1 август 2014 г. по време на фестивала “Balchik Classic Days 2014”       Фото: М. Костова   От 26 юли до 2 ав­густ 2014 г.до ре­с­то­рант „Ми­с­т­рал” в Бал­чик ех­тя­ха ве­ли­ко­ле­п­ни­те […]Наследница на кралица Мария връчва статуетка на кмета на Балчик

Aug 14th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Eрцхер­цо­зи­те Хер­та и Шан­дор Ха­б­с­бург –Ло­та­рин­г­с­ки връ­чи­ха офи­ци­ал­но на кме­та на Об­щи­на Бал­чик ста­ту­е­т­ка на асо­ци­а­ция „Пла­мък на ми­ра“, съ­о­б­щи­ха от Об­щи­на­та. Съ­би­ти­е­то се съ­с­тоя от 11.30 ч. на 12 ав­густ в Ни­м­фе­у­ма в Кул­ту­рен цен­тър “Дво­ре­ца”. Хер­та е от ро­да Сакс Ко­бург и Го­та и е пра-пра­в­ну­ч­ка на ру­мън­с­ка­та кра­ли­ца Ма­рия, по­с­т­ро­и­ла Дво­ре­ца в […]Спектакъл с екологична насоченост представиха в УБГ-Балчик

Aug 14th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Уча­с­т­ни­ци в Пе­тия ме­ж­ду­на­ро­ден фе­с­ти­вал на твор­че­с­т­во­то “Ро­за на све­та – па­на­ир на твор­че­с­ки­те идеи” из­не­со­ха спе­к­та­къл с еко­ло­ги­ч­на на­со­че­ност. На 5 агуст те го­с­ту­ва­ха в Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на в Бал­чик, съ­о­б­ща­ват от Уни­вер­си­тел­с­т­ки бо­та­ни­че­с­ки гра­ди­ни. Го­с­ти­те от Ук­рай­на и Ру­сия се за­по­з­на­ха с дей­но­ст­та и ха­ра­к­тер­ни­те осо­бе­но­с­ти на обе­к­та, след ко­е­то пре­д­с­та­ви­ха спе­к­та­къл и ани­ма­ция, […]Определяне на цени за таксиметров превоз на пътници

Aug 14th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини

След последното изменение на Закона за автомобилните превози (посл. изм. и доп. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014 г.), на основание чл.24а, ал.5 и ал.6 от Закона, общинските съвети определят както максималните, така и минималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по тарифа, валидна за територията на съответната община и я […]