Архив за August 2014

Соник Старт ООД търси сътрудник за своя екип в Община Балчик /в Център за обществена подкрепа – Балчик/

Aug 21st, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Търсени специалисти: СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ Актуална автобиография /по възможност с актуална снимка и телефон за връзка/, изпращайте на електронен адрес: radosveta@sonikstart.eu или на място в Център за обществена подкрепа, гр. Балчик, ул. „Петър Берон” №1 А, не по-късно от 22.00 ч. на 01.09.2014 г. Лице за контакт: Радосвета Казакова, тел: 0888 102 441 Одобрените кандидати по […]Зенитно-ракетни стрелби ще се проведат край Шабла

Aug 21st, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Зенитно-ракетни стрелби ше се проведат от 26 до 28 август на зенитния полигон на Военновъздушните сили в района на нос Шабла, съобщават от добруджанската крайморска община. За да се осигури безопасност по време на стрелбите са въведени временни забрани. Те се отнасят за корабоплаването и въздухоплаването в морското и въздушно пространство, заключено между ивицата от […]Доставка на машини, оборудване и транспортни средства за Претоварна станция за ТБО- Балчик

Aug 21st, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на машини, оборудване и транспортни средства за Претоварна станция за ТБО Балчик, вкл. такива, изискващи монтажни работи по обособени позиции” № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00479-2014-0009 Краен срок за подаване на искания за разяснения: до 16:00часа на 19.09.2014 г. Краен срок за предаване на офертите: до 16:00 часа […]Де­т­с­ки ша­х­ма­тен тур­нир във Варна

Aug 21st, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 16 ав­густ във Вар­на, ден след офи­ци­ал­ния пра­з­ник на гра­да, се про­ве­де съ­с­те­за­ние по шах за де­ца – до 8 г., 10 г., 12 г. Уча­с­т­ва­ха ес­те­с­т­ве­но най-мно­го де­ца от Вар­на. Пре­д­с­та­ви­те­ли­те на на­шия град Бал­чик бя­ха Ан­дон Ан­до­нов /8 г./, Рай­чо Ми­лев /11 г./ и Ге­ор­ги Ор­ли­нов Ге­ор­ги­ев /11 г./. Чу­де­с­но бе пре­д­с­та­вя­не­то […]Балчик – фестивален град на Балканите

Aug 21st, 2014 | От | Категория: ВАЖНА

И та­зи се­д­ми­ца Бал­чик по­да­ри сво­я­та ля­т­на сце­на на фе­с­ти­вал­на изя­ва – ру­с­кия фе­с­ти­вал „Пра­ви до­б­ро! Тво­ри до­б­ро!”, чи­я­то га­ла ве­чер бе на 16 ав­густ и бе от­к­ри­та от се­к­ре­та­ря на Об­щи­на Бал­чик г-жа Ма­ри­я­на Ан­ге­ло­ва. Пър­ви но­мер в про­г­ра­ма­та бя­ха де­ца­та на Ре­пу­б­ли­ка Бу­ря­тия, с ръ­ко­во­ди­тел Юлия Ви­к­то­ро­в­на. Най-мно­го ап­ло­ди­с­мен­ти по­лу­чи бал­чи­ш­ко­то уча­с­тие на […]Водопадно изваяни изпълнения

Aug 14th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

 Музикантите Зузана Амброшова /пиано/ и Мирослав Амброш /цигулка/, Георги Йовчев /чешки поклонник/, Катерина Хуртаева, директор на Чешкия културен център – София.                 Фото: /Б.Т./ Един си­лен ду­ет на май­ка и син от Че­хия – Зу­за­на Ам­б­ро­шо­ва и Ми­ро­с­лав Ам­б­рош, чу­х­ме в по­с­ле­д­ния ден на юли, по вре­ме на […]Състезание с джетове тази събота на централния плаж в Балчик

Aug 14th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, СПОРТ

Атанас Михайлов – духът на джет – състезанието Та­зи съ­бо­та, 16 ав­густ, ще бъ­де да­ден стар­та на вто­ро­то съ­с­те­за­ние с дже­то­ве Balchik Jet Ski Competition, част от ве­ри­га­та Black Sea Open Jet  Ski Tour 2014. За­пи­с­ва­не­то на уча­с­т­ни­ци­те ще за­по­ч­не в 10:00 ча­са, а на обяд в 12:00 ча­са во­де­щи­ят Ата­нас Ми­хай­лов ще от­к­рие офи­ци­ал­но […]