Архив за August 2014

Съ­в­ре­мен­ни ру­мън­с­ки ху­до­ж­ни­ци ри­су­ват Бал­чик

Aug 27th, 2014 | От | Категория: ВАЖНА

Ко­га­то око­то сре­щ­не не­що кра­си­во, ръ­ка­та ис­ка да го на­ри­су­ва – та­зи ма­к­си­ма, из­ре­че­на от умен чо­век, ви­на­ги мо­же да бъ­де по­т­вър­де­на. Осо­бе­но ако по­се­ща­ва­ме по-че­с­то из­ло­ж­бе­ни­те за­ли, къ­де­то изо­бил­с­т­ват пей­за­жи. Ка­к­то в не­го­ля­ма­та га­ле­рия на “Ти­хо­то гне­з­до” в Дво­ре­ца, Бал­чик. Три­де­сет ру­мън­с­ки ху­до­ж­ни­ци, це­ни­те­ли на при­ро­д­на­та кра­со­та, при­в­ле­че­ни от не­о­би­к­но­ве­на­та ху­бост на бал­чи­ш­кия ла­зу­рен […]Бесарабски българи в Балчик

Aug 21st, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Хор за народно творчество от гр. Твардица, Република Молдова, с ръководител Галина Желябова, гостуваха на нашия град в началото на август. На връщане от гр. Айвалък, Турция, те посетиха родния град на своите деди – град Твърдица, Сливенско. Българите, живеещи в Молдова, милеят много за България. С чувство на преклонение изнесоха концерти в Ген. Тошево, […]Разтърсващо съприкосновение с поезията в Копривщица ПРАЗНИЦИ, ПОСВЕТЕНИ НА НАЙ-НЕЖНИЯ БЪЛГАРСКИ ПОЕТ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

Aug 21st, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

То­ва по­чу­в­с­т­ва­х­ме вси­ч­ки, ко­и­то бя­х­ме до­ш­ли в град Ко­п­ри­в­щи­ца, къ­де­то от 15 до 17 ав­густ 2014 г. се про­ве­до­ха “Дим­чо­ви­те по­е­ти­ч­ни пра­з­ни­ци”. Сред нас има­ше и чу­ж­ден­ци, с ко­и­то раз­го­ва­рях по вре­ме на тър­же­с­т­ва­та, а об­щу­ва­не­то с тях и бъл­га­ри­те по­д­си­ли зна­чи­мо­ст­та им, за­що­то е факт, че те са ве­че все по-ря­д­ко сре­ща­щи се по­е­ти­ч­но […]Мина състезанието с джетове на централния плаж в Балчик

Aug 21st, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 16 ав­густ, бе да­ден стар­тът на вто­ро­то съ­с­те­за­ние с дже­то­ве Balchik Jet Ski Competition, част от ве­ри­га­та Black Sea Open Jet  Ski Tour 2014. За­пи­с­ва­не­то на уча­с­т­ни­ци­те  за­по­ч­на в 10:00 ча­са, а на обяд в 12:00 ча­са во­де­щи­ят Ата­нас Ми­хай­лов от­к­ри офи­ци­ал­но на­д­п­ре­ва­ра­та с во­д­ни­те ма­ши­ни в Бал­чик. По по­ка­на на ор­га­ни­за­то­ри­те от Moko […]За­по­ч­на­ха по­д­во­д­ни­те ар­хе­о­ло­ги­че­с­ки про­у­ч­ва­ния ме­ж­ду Кон­с­тан­ца и Ка­вар­на

Aug 21st, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

За­по­ч­на ре­а­ли­за­ци­я­та на тран­с­г­ра­ни­чен про­ект, по кой­то се из­вър­ш­ват по­д­во­д­ни ар­хе­о­ло­ги­че­с­ки про­у­ч­ва­ния на ра­йо­на ме­ж­ду ру­мън­с­кия град Кон­с­тан­ца и бъл­гар­с­кия Ка­вар­на. Ве­че е за­ку­пе­но не­об­хо­ди­мо­то во­до­ла­з­но обо­ру­д­ва­не. Во­до­лаз от Ка­вар­на е пре­ми­нал обу­че­ние в Ру­мъ­ния. За­по­ч­на­ли са и про­у­ч­ва­ни­я­та, ко­и­то за­се­га са на те­ри­то­ри­я­та на Ру­мъ­ния, съ­о­б­щи ди­ре­к­то­рът на Ис­то­ри­че­с­кия му­зей в Ка­вар­на Да­ри­на Мир­че­ва. […]Незагасена цигара изпепели детския лагер в Кранево

Aug 21st, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Го­лям по­жар уни­що­жи вто­рия етаж и по­к­ри­ва на Ме­ж­ду­на­ро­д­ния де­т­с­ки ла­гер в се­ло Кра­не­во. То­ва съ­о­б­щи за Topnovini.bg Ти­хо­мир Ка­т­ран­джи­ев от Об­ла­с­т­но­то уп­ра­в­ле­ние “По­жар­на бе­зо­па­с­ност и за­щи­та на на­се­ле­ни­е­то” в До­б­рич. Ин­ци­ден­тът е въз­ни­к­нал око­ло 19 ча­са та­зи ве­чер, а пла­мъ­ци­те са об­х­ва­на­ли сгра­да­та мно­го бър­зо. Пет ог­не­бор­че­с­ки еки­па са уча­с­т­ва­ли в га­си­тел­на­та опе­ра­ция. От […]Съобщение относно параметрите на предлагане на акции на “Албена АД”

Aug 21st, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

На проведено заседание на Съвета на директорите на „БФБ-София” АД, по Протокол № 42/08.08.2014 г., на основание чл. 31, ал. 8 от част III Правилата за допускане до търговия на БФБ, е взето решение, във връзка с подадено заявление по чл. 25, ал. 1 от част III на Правилата за допускане до търговия, за допускане […]