Архив за August 2014

Че­т­вър­ти На­ци­о­на­лен фол­к­ло­рен фе­с­ти­вал “Мо­ре от ри­т­ми” Бал­чик 2014

Aug 27th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

От 19 до 21 се­п­тем­в­ри 2014 го­ди­на в гр. Бал­чик ще се про­ве­де Че­т­вър­то­то из­да­ние на На­ци­о­на­лен фол­к­ло­рен фе­с­ти­вал “МО­РЕ ОТ РИ­Т­МИ” – Бал­чик 2014. Це­ли­те му са: да по­пу­ля­ри­зи­ра бъл­гар­с­кия фол­к­лор; да съ­х­ра­ня­ва и раз­ви­ва фол­к­лор­но­то бо­га­т­с­т­во на Бъл­га­рия, тра­ди­ци­и­те и бъл­гар­с­кия дух; да бъ­де по­с­ре­д­ник за об­мен на но­ва­тор­с­ки ме­то­ди­ки в съ­в­ре­мен­но­то обу­че­ние […]Х Класик рали “Варненски автомобилен събор” в Балчик

Aug 27th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Две ле­та съм сви­де­тел на от­ли­ч­но ор­га­ни­зи­ра­ния Вар­нен­с­ки ав­то­мо­би­лен съ­бор на ко­ли-ве­те­ра­ни, кой­то има ис­то­рия и в Бал­чик ка­то част от мар­ш­ру­та. Де­се­ти­ят по ред съ­бор за­по­ч­на от Дво­ре­ца на кул­ту­ра­та и спор­та във Вар­на на 23 ав­густ 2014 г., ор­га­ни­зи­ран от “Не­п­тун мо­тор­с­порт” със съ­дей­с­т­ви­е­то на “Ав­то мо­то ре­т­ро клуб”  Вар­на, и АСК-СБА  Вар­на. […]Из­ло­ж­ба – жи­во­пис “СЛЪН­ЧЕ­ВИ ПЪ­ТЕ­КИ”

Aug 27th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Из­ло­ж­ба­та – жи­во­пис “Слън­че­ви пъ­те­ки” е в ре­зул­тат на про­ве­де­ния пле­нер в Дво­ре­ца- Бал­чик през про­лет­та на 2014 го­ди­на. То­ва е три­най­се­то из­да­ние на еже­го­д­ния пле­нер “Ху­до­ж­ни­ци, Бал­чик, Лю­бов- сре­ща на ев­ро­пей­с­ки мо­ре­та”. В из­ло­ж­ба­та са пре­д­с­та­ве­ни осем­те уча­с­т­ни­ци в пле­не­ра: Да­ри­на Яне­ва, Сил­ви Ба­се­ва, Ма­ри­я­на Ма­ри­но­ва, Пен­чо До­б­рев, Ди­ми­тър Ви­та­нов, Бо­рис Же­лев, Ан­д­рей Янев, […]Международен фестивал на изкуствата “Трикси” – Балчик 2014

Aug 27th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Лауреати на фестивала “Трикси” са балчишките деца: Поли Сивкова, Мирослава Кирчева от ОДК Балчик с р-л Мила Маврова и Мартин Кръстев от ч-ще “П. Хилендарски” Балчик с р-л д-р Валентина Георгиева Яна Димитрова, Стелияна Тодорова,  Траяна Цанкова и Сияна Калоянова, заедно със ръководителката си Ценка Горалова от град Севлиево спечелиха лауреатски приз на фестивала “Трикси” […]Незабравима випускна среща

Aug 27th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 9-ти август 2014 г., събота, в ресторант “Селена” Балчик се проведе срещата на випуск 1964 г., по случай 50-годишнината от завършването на гимназията в Балчик. Присъстваха 22 души. Гост на срещата беше любимата ни учителка Сиса Петкова. Срещата беше много приятна, вълнуваща. Припомнихме си щуротиите, които вършихме в училище. Споменахме с уважение имената на […]ПО­КА­НА за пре­д­с­та­вя­не на офер­ти

Aug 27th, 2014 | От | Категория: обяви

ПО­КА­НА за пре­д­с­та­вя­не на офер­ти Пре­д­мет на по­ръ­ч­ка­та: Спе­ци­а­ли­зи­ран пре­воз на уче­ни­ци до 16 – го­ди­ш­на въз­раст  от с.Цър­к­ва, с. Ге­не­рал Кан­тар­джи­е­во, с.Ро­га­че­во и с.Кра­не­во до СОУ “Хр. Смир­нен­с­ки” с.Об­ро­чи­ще през уче­б­на­та 2014/2015″ по сле­д­ни­те мар­ш­ру­ти: – Об­ро­чи­ще – Цър­к­ва – Об­ро­чи­ще – Об­ро­чи­ще – Ге­не­рал Кан­тар­джи­е­во – Ро­га­че­во – Об­ро­чи­ще – Об­ро­чи­ще – Кра­не­во […]Втори фестивал на фойерверките в Каварна

Aug 27th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Феерия от водни бомби и светлинен дъжд, букет от огнени кълба видяха посетителите на втория фестивал на фойерверките в Каварна. През двете фестивални вечери шест лицензирани фирми взривиха над 12 тона фойерверки, демонстрирайки пиротехнически ефекти на фона на музикални ритми. Румънската заря бе кулминацията на фестивала, накарала публиката да занемее пред гледката на огнения вихър. […]