Архив за July 2014

Шахматен турнир за “Детска купа – Варна”

Jul 30th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

На 27 юли 2014 г. в гр. Вар­на се про­ве­де тур­нир по ша­х­мат – „Де­т­с­ка ку­па – Вар­на”. Съ­с­те­за­ни­е­то се про­ве­де в три гру­пи – до 8 г., 10 г. и 12 г. Уча­с­т­ва­ха де­ца от Вар­на, Бал­чик, Бур­гас и Ша­б­ла. Де­бют при най-мал­ки­те /до 8 г./ на­п­ра­ви Ан­дон Ан­до­нов от Бал­чик. Той по­ка­за ста­ра­ние […]ХVI Международен тенис фестивал в КК “Албена”: 23-27 юли 2014 г.

Jul 30th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, СПОРТ

Борис Червенков от Балчик се класира на Първо място, взе златен медал и купа като сбъдна мечтата си да победи руския тенисист – ветеран Виктор Брил. Арх. Георги Михайлов се класира на трето място и взе бронзов медал. Фото: М. КостоваБалканиадата започна с четвърто място и личен рекорд за България

Jul 30th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, СПОРТ

Ай­хан Ап­ти от­к­ри Бал­ка­ни­а­да­та за Бъл­га­рия с че­т­вър­то мя­с­то. Ат­ле­тът от Бал­чик по­до­б­ри ли­ч­ния си ре­корд с по­ч­ти 50 см в хвър­ля­не­то на чук в Пи­тещ (Рум). Ап­ти пра­ти уре­да на 68.18 м в пър­вия си опит, кой­то го ос­та­ви на тре­та­та по­зи­ция до по­с­ле­д­ни­те хвър­ля­ния. В ше­с­тия си опит оба­че Кон­с­тан­ти­но Ко­с­то­г­ли­дис (Гър) из­бу­х­на […]Човешките чувства – на преден план

Jul 30th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

Бойка Велкова и Стефан Спасов на балчишка сцена По де­ли­ка­тен на­чин, съ­д­бо­в­но убе­ди­те­лен за вси­ч­ки хо­ра, на 25 юли 2014 г. в Ка­мен­на­та за­ла на бал­чи­ш­кия Дво­рец, ние се съ­б­ра­х­ме, за да чу­ем за­ме­ч­та­ни: „Здра­вей, оби­чам те!”-ро­ман­ти­ч­на ко­ме­дия по аме­ри­кан­с­кия дра­ма­тург Нийл Сай­мън. Пи­е­са­та ни бе­ше пре­д­с­та­ве­на по още по-ро­ман­ти­чен на­чин, пъ­лен с ху­мор и […]Изложба – скулптура “В тишината на храма” на Янко Бонев

Jul 30th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

Офи­ци­ал­но­то от­к­ри­ва­не на из­ло­ж­ба­та – 1 ав­густ (пе­тък) от 18:00 ч. в “Ка­мен­на за­ла” на ДКИ КЦ “Дво­ре­ца”. Пе­ри­од на ек­с­по­зи­ци­я­та: 1 – 15 ав­густ 2014г. Визитка Ян­ко Бо­нев е ро­ден на 7 юни 1945 г. в гр. Ру­се. През 1975 г. за­вър­ш­ва На­ци­о­нал­на­та Ху­до­же­с­т­ве­на ака­де­мия, спе­ци­ал­ност “Ке­ра­ми­ка” и за­по­ч­ва да ра­бо­ти в об­ла­ст­та на […]Учебен самолет кацна аварийно в Балчик

Jul 23rd, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

По ин­фор­ма­ция от Ле­ти­ще Со­фия, уче­бен са­мо­лет с ре­ги­с­т­ра­ция LZ-VIA е ка­ц­нал ава­рий­но на ле­та­тел­на пло­ща­д­ка Бал­чик в 10:45 ч. на 17 юли при из­вър­ш­ва­не на уче­бен по­лет. Еки­па­жът му се е съ­с­то­ял от двама души. Те са би­ли тран­с­пор­ти­ра­ни с ли­ней­ка до бол­ни­ца­та в Бал­чик. Ин­с­т­ру­к­то­рът е с ком­п­ре­си­он­на фра­к­ту­ра на пър­ви пре­ш­лен на […]Ян Бедерман води през Балчик “Марш на Мира и Съгласието”

Jul 23rd, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ян Бе­дер­ман  е све­то­в­но из­ве­с­т­но име, му­зи­кант и един от ли­де­ри­те на ин­ту­и­ти­в­но­то на­п­ра­в­ле­ние  му­зи­ка­та и те­а­тъ­ра. Мул­ти-ин­с­т­ру­мен­та­лист, “Чо­век-ор­ке­с­тър”, май­с­тор на им­п­ро­ви­за­ци­я­та. В не­го­ви­те ръ­це, все­ки един пре­д­мет, от оби­к­но­ве­но пли­к­че до раз­но­о­б­ра­з­ни во­до­с­то­ч­ни тръ­би, се пре­в­ръ­щат в му­зи­кал­ни ин­с­т­ру­мен­ти, въз­про­из­ве­ж­да­щи  раз­но­о­б­ра­зие от зву­ци – Му­зи­ка, ра­ж­да­ща усе­ща­не за чу­до­то. www.ianbederman.com www.youtube.com/intuitivemusic Ал­бу­ма “Вни­ма­ние! Вра­ти­те […]