Архив за July 2014

Осем дни на класиката в Балчик

Jul 30th, 2014 | От | Категория: ВАЖНА

V Музикален фестивал “Balchik Classic Days”  Николай Ангелов, кмет на Община Балчик, открива V МФ “Balchik Classic Days” на 26 юли 2014 г. Кме­тът на Об­щи­на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов от­к­ри пе­то­то из­да­ние на му­зи­кал­ния фе­с­ти­вал „Дни на кла­си­ка­та – Бал­чик 2014”. Те ще про­дъл­жат от 26 юли до 2 ав­густ ка­то вклю­ч­ват ка­ме­рен ан­сам­бъл „Со­фий­с­ки […]59 години УБГ – Балчик

Jul 30th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

  На 27 юли 2014 г. се про­ве­де за­ло­же­ни­ят ка­то идея ле­тен бал в бал­чи­ш­ка­та уни­вер­си­те­т­с­ка бо­та­ни­че­с­ка гра­ди­на (УБГ) с ос­но­в­но­то на­ме­ре­ние да се от­да­де не­об­хо­ди­ма­та по­чит и ува­же­ние към ос­но­во­по­ло­ж­ни­ци­те на био­ло­ги­че­с­ка­та на­у­ка в Р. Бъл­га­рия, през раз­ли­ч­ни­те пе­ри­о­ди на не­й­но­то раз­ви­тие, къ­де­то бал­чи­ш­ка­та гра­ди­на за­е­ма до­с­той­но мя­с­то по раз­но­о­б­ра­зие, се­ле­к­ция и ин­т­ро­ду­к­ция на […]Генератор за добро настроение

Jul 30th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

Акад. Атанас Куртев – гост на фестивала “Balchik Classic Days”  Ака­де­мик, про­фе­сор, до­к­тор Ата­нас Кур­тев – пред фотография на стария Балчик в х-л “Мистрал”. Фото: Георги Йовчев С та­ка­ва го­ля­ма до­за се за­ре­ди­х­ме на 27 юли 2014 г. след кон­цер­та, из­не­сен до хо­тел „Ми­с­т­рал” от ро­де­ния в град Вар­на през 1945 г. – ака­де­мик, про­фе­сор, […]Израелски и румънски ротарианци – на гости в Балчик

Jul 30th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

 Ротари Клуб – Балчик, с президент Христо Желязков, посрещна гости от израелски ротариански клуб, с посредничеството на Ротари клуб – Мангалия.                                                                     […]Търг за имот в с. Сенокос

Jul 30th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. и изм. и доп. с Решение 748/17.02.2011 год.на ОбС – Балчик; Решение № 635/26.06.2014 г. и Решение № 774/31.03.2011 г. наОбщински Съвет – Балчик и във връзка със Заповед №851/23.07.2014 г. на Кмета на Община […]Покана за заседание на ОбС-Балчик на 31юли 2014 г.

Jul 30th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини, РЕКЛАМИ

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 31 юли 2014 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Предложение за отдаване под наем на част от […]“Среща на спомените”

Jul 30th, 2014 | От | Категория: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, обяви

 Ка­ним вси­ч­ки би­в­ши спор­ти­с­ти и де­я­те­ли на МОР­С­КИ КЛУБ БАЛ­ЧИК на “СРЕ­ЩА НА СПО­МЕ­НИ­ТЕ” на 10 ав­густ 2014 г. /не­де­ля/ от 17.00 ч., пред би­в­шия Мор­с­ки клуб, се­га хо­тел “Ло­тос”. Ве­че­ря­та е от 19.00 ч., сво­бо­д­на кон­су­ма­ция. Мо­ля, оба­де­те се за при­съ­с­т­ви­е­то си на тел. 0579 7-40-37 Бал­чик, след 21.00 ч. на Сте­ф­ка Кер­че­ва – […]