Архив за June 2014

Голямата награда на МХФ “Черноморски звуци” Балчик спечелиха най-малките хористи

Jun 11th, 2014 | От | Категория: ВАЖНА

Кме­тът на Об­щи­на­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов връ­чи ли­ч­но го­ля­ма­та на­г­ра­да за ця­ло­с­т­но пре­д­с­та­вя­не на ІV МХФ “Чер­но­мор­с­ки зву­ци” – по­з­ла­те­на ста­ту­е­т­ка /из­ра­бо­те­на от Цве­тан Ла­за­ров/ и па­ри­ч­на пре­мия на Де­т­с­ки хор “Бо­д­ра смя­на” при ОДК гр.Шу­мен, с ди­ри­гент Де­ни­ца Узу­но­ва и ко­ре­пе­ти­тор Жа­не­та Ка­ца­ро­ва                                                                                                                           Фото: Маруся КОСТОВА Ди­п­ло­м от Сдру­же­ние “Му­зи­ка­лен свят – Бал­чик” за […]С Бо­те­в­с­ки дух в сър­ца­та

Jun 11th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Паметникът на Христо Ботев в град Враца         Фото: Симеон НИКОЛОВ В ран­но­то ут­ро на 31 май, за­ре­де­ни с ху­ба­во про­ле­т­но на­с­т­ро­е­ние, на­ци­о­нал­на гор­дост и пре­к­ло­не­ние пред кра­со­та­та на пре­к­ра­с­на­та ни ро­ди­на, при­с­ти­г­на­х­ме в гр.Бя­ла, Ру­сен­с­ко. То­ва е вто­ри­ят град, след Сви­щов, ос­во­бо­ден от ру­с­на­ци­те през 1878 г. В цен­тъ­ра на гра­да е Ис­то­ри­че­с­ки­ят му­зей, в […]Ке­ри Бъ­лок – ли­це на Об­щи­на Бал­чик

Jun 11th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Михаела Санджакян, директор на училище за чуждестранни езици “Big Ben” Балчик и Кери Бълок на церемониалното приключване на учебната година и преминаване към летни занимания. На за­к­лю­чи­тел­ния кон­церт на учи­ли­ще­то за чу­ж­ди ези­ци “Биг-Бен” в Бал­чик ви­дя­х­ме на сце­на­та и ед­на ус­ми­х­на­та сна­ж­на же­на – Ке­ри Бъ­лок, жи­тел­ка на с.Со­ко­ло­во, общ.Бал­чик. На вси­ч­ки де­ца от […]Пър­ви фол­к­ло­рен фе­с­ти­вал “Пее и иг­рае” с. Грън­ча­ре­во, Силистренско

Jun 11th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Висока оценка на фестивала получи фолклорната група “Росна китка” при Дружеството на военноинвалидите, военнопострадалите, запасните сержанти и офицери от гр. Балчик. Грамота и плакет, с пожелание за бъдещи участия, получи ръководителят на група “Росна китка” и председател на ДВВЗСО г-жа Стойка Георгиева.                          Фото: Стела Ив. ХАДЖИВАСИЛЕВАСъобщения от ОДП Полиция

Jun 11th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

На 9 юни, око­ло 06:40 ча­са е по­лу­че­но съ­о­б­ще­ние за въз­ни­к­на­ло ПТП на око­ло­в­ръ­с­тен път на с. Сте­фа­но­во, общ. До­б­ри­ч­ка. На мя­с­то е ус­та­но­ве­но, че во­дач на лек ав­то­мо­бил “Деу”, с до­б­ри­ч­ка ре­ги­с­т­ра­ция дви­жей­ки се по път от к.к. “Ал­бе­на” по­со­ка град До­б­рич, по­ра­ди дви­же­ние с не­съ­о­б­ра­зе­на ско­рост на ляв за­вой на­пу­с­ка пъ­т­но­то пла­т­но и […]Ша­х­ма­т­на ака­де­мия “Ана­то­лий Кар­пов” в КК “Албена”

Jun 11th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, СПОРТ

“В жи­во­та, за раз­ли­ка от ша­ха, иг­ра­та про­дъл­жа­ва и след ма­та” /Ай­зък Ази­мов/ ШК “Балчик”, с председател Красимир Кирчев и участниците в шахматната академия “Анатолий Карпов” в Албена.                                                                                                                       Фото: М. КОСТОВА За пър­ви път в Бъл­га­рия от­во­ри вра­ти ша­х­ма­т­на ака­де­мия ” Ана­то­лий Кар­пов”.  Тя е ос­но­ва­на от 12-тия све­то­вен шам­пи­он по ша­х­мат- Ана­то­лий Кар­пов. […]Да бъ­дем по-до­б­ри чрез из­ку­с­т­во­то

Jun 11th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

Валя Машкарова, директор на УБГ Балчик, Калин Радков, озеленител в УБГ и студенти от Шуменския университет “К. Преславски”, специалност “Педагогика на изобразителното изкуство, с преподаватели доц. Димитър Балкански и гл. ас. Светлозар Чилингиров – на релаксираща учебна практика.   На 30 май 2014 г. в УБГ Бал­чик бе­ше пре­д­с­та­ве­на ху­до­же­с­т­ве­на из­ло­ж­ба на сту­ден­ти от Шу­мен­с­ки […]