Архив за June 2014

Пър­ви­те ме­с­та в те­ни­са на ма­са са ви­на­ги за бал­чи­к­лии

Jun 18th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

В края на ми­на­ла­та се­д­ми­ца, на 13,14 и 15 юни,  се про­ве­де Дър­жа­в­но­то ин­ди­ви­ду­ал­но пър­вен­с­т­во по те­нис на ма­са за ве­те­ра­ни. Го­с­то­п­ри­ем­ни­ят ком­п­лекс “Ру­сал­ка” в гр.До­б­рич бе пре­пъл­нен с фе­но­ве на зре­ли­те иг­ра­чи. Ес­те­с­т­ве­но най-мно­го бе ап­ло­ди­ран на­ши­ят Бо­рис Чер­вен­ков, кой­то из­во­ю­ва пър­во­то мя­с­то, а ве­д­на­га след не­го по то­ч­ки се кла­си­ра на вто­ро мя­с­то […]Kурс за обучение на екскурзоводи за атрактивните балчишки туристически обекти

Jun 18th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Красен Русев, председател на сдружение “Еврика”, Божанка Добрева, експерт в Сдружението, Антраник Манукян и Диана Тилкова – Павлова проведоха курс за обучение на екскурзоводи за атрактивните балчишки туристически обекти – Мелницата на “Рибарски площад”, Крепостта в кв. “Хорионт” и Текето “Ак Язалъ Баба-Св. Атанас” с. Оброчище. Фото: БТБал­чи­ш­ки­те гим­на­с­ти­ци на­че­ло на зо­нал­но­то съ­с­те­за­ние в Ру­се

Jun 18th, 2014 | От | Категория: ВАЖНА

“Бал­чик ви­на­ги е бил на­ша­та при­я­т­на из­не­на­да, с ра­дост со­чим бал­чи­к­лий­ки  за при­мер на ос­та­на­ли­те гру­пи.” С те­зи спон­тан­ни ду­ми бе из­ра­зе­на емо­ци­о­нал­на­та оцен­ка на Бон­чев, пре­д­се­да­тел на Фе­де­ра­ция “Спорт за вси­ч­ки” Со­фия. То­ва се слу­чи на 12 юни 2014 г. в град Ру­се, къ­де­то се съ­с­тоя по­ре­д­но­то зо­нал­но пър­вен­с­т­во на гру­пи­те за гим­на­с­ти­ка от […]Търся жена за гледане на болен

Jun 11th, 2014 | От | Категория: обяви

Търся жена за гледане на болен. Тел: 0897 753 135; 0898 440 709Проект: “Повишаване квалификацията на служителите в Община Балчик”

Jun 11th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Договор за БФП № 13-22-59 от 16.12.2013 г. Блага Димитрова, лектор по ОП “Административен капацитет” и Стоян Петков, мл. експерт към отдел “ЕМС” представят проект “Повишаване квалификацията на служителите в Община Балчик.     Фото: М. КОСТОВА  • Оперативна програма „Административен капацитет” • Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси” • Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна […]Вие сте бълграски гражданин без военна подготовка!

Jun 11th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

В Об­ла­с­тен во­е­нен от­дел – До­б­рич и офи­си­те за во­е­нен от­чет в об­щи­ни­те на об­ла­ст­та мо­же­те да по­лу­чи­те ин­фор­ма­ция и да бъ­де­те на­со­чен в ор­га­ни­зи­ра­ни­те кур­со­ве от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на от­б­ра­на­та за на­чал­на и/или спе­ци­ал­на во­ен­на по­д­го­то­в­ка. Кур­со­ве­те се обя­вя­ват със за­по­вед на ми­ни­с­тъ­ра на от­б­ра­на­та, в ко­я­то се оп­ре­де­лят на­и­ме­но­ва­ни­е­то на кур­со­ве­те, мя­с­то­то на обу­че­ние, […]Пожарна безопасност

Jun 11th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Не­об­хо­ди­мо е да се за­си­ли кон­т­ро­ла от по­жа­ри, ка­са­е­ща ПЪЛ­НА­ТА ЗА­Б­РА­НА ЗА ИЗ­ГА­РЯ­НЕ НА СТЪР­НИ­ЩА И СУ­ХА ТРЕ­ВА  по сло­го­ве­те, край­пъ­т­ни­те иви­ци и дру­ги пло­щи. За ог­ра­ни­ча­ва­не въз­ни­к­ва­не­то и раз­про­с­т­ра­не­ни­е­то на по­жа­ри­те  Ра­йон­на слу­ж­ба “По­жар­на бе­зо­па­с­ност и за­щи­та на на­се­ле­ни­е­то” гр. Бал­чик при­зо­ва­ва вси­ч­ки гра­ж­да­ни стри­к­т­но да спа­з­ват ус­та­но­ве­ни­те про­ти­во­по­жар­ни пра­ви­ла, а имен­но : 1. […]