Архив за June 2014

ОУ “Св. св. Кирил и Методий” град Балчик

Jun 18th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Финал на учебната 2013/2014 г. Здравей Синьо лято Ка­к­то пя­сък в раз­т­во­ре­ни дла­ни ме­ж­ду пръ­с­ти­те бър­зо из­ти­ча, тъй по пъ­ти­ща с ве­ч­ност по­с­т­ла­ни дни­те на­ши за­дъ­ха­но ти­чат.   Издигане на националното знаме По тра­ди­ция за­вър­ш­ва­щият ви­пуск пре­да­ва зна­ме­то на най-до­с­той­ни­те се­д­мо­к­ла­с­ни­ци: Йо­а­на Ди­ми­т­ро­ва, Ве­се­лин Ха­джи­лар­с­ки и Су­зан Апа­зо­ва. На­ци­о­нал­но­то зна­ме из­ди­г­ат пре­по­да­ва­те­ли­те, из­б­ра­ни за “Учи­те­ли […]При­к­лю­чи 23 фе­с­ти­вал “Про­цес – Про­с­т­ран­с­т­во”

Jun 18th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

За 23-ти път в Бал­чик се про­ве­де фе­с­ти­вал на аван­гар­д­но­то из­ку­с­т­во “Про­цес – Про­с­т­ран­с­т­во” с те­ма “Смя­на на мя­с­то­то”. От 2 до 12 юни  ви­дя­х­ме твор­ци от раз­ли­ч­ни стра­ни и кон­ти­нен­ти – Ев­ро­па и Ав­с­т­ра­лия, с раз­ли­ч­но твор­че­с­ко ам­п­лоа и раз­ли­ч­на въз­раст. Фе­с­ти­ва­лът, ор­га­ни­зи­ран от из­ве­с­т­ния ху­до­ж­ник и член на УС на СБХ Ди­ми­тър Гро­з­да­нов, […]ПУБЛИЧНА ПОКАНА за представяне на оферти

Jun 18th, 2014 | От | Категория: обяви

Пре­д­мет на по­ръ­ч­ка­та: “Де­но­но­щ­на въ­о­ръ­же­на ох­ра­на и кон­т­рол на про­пу­с­ка­тел­ния ре­жим на те­ри­то­ри­я­та на град Бал­чик и ус­лу­ги, чрез фи­зи­че­с­ка ох­ра­на и си­г­нал­но – ох­ра­ни­тел­ни си­с­те­ми на не­д­ви­жи­ми имо­ти со­б­с­т­ве­ност на Об­щи­на­та, обо­со­бе­ни по по­зи­ции”, ка­к­то сле­д­ва: – по­зи­ция №1, гр.Бал­чик, КПП 1 алея “Дам­ба”/ба­ри­е­ра “Бя­ла къ­ща”/ – по­зи­ция №2, гр.Бал­чик, КПП 2 алея “Дам­ба”/ком­п­лекс”Ти­хия […]Пу­б­ли­чен търг с тай­но на­д­да­ва­не за про­да­ж­ба на не­д­ви­жим имот в с. Об­ро­чи­ще

Jun 18th, 2014 | От | Категория: обяви

На ос­но­ва­ние чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОР­ПУ­РОИ на ОбС-Бал­чик, при­е­та с Ре­ше­ние № 238/27.02.2009 г. и изм. и доп. с Ре­ше­ние № 748/17.02.2011г.; Ре­ше­ние № 371/30.05.2013 г. на­ Об­щин­с­ки Съ­вет – Бал­чик и във връ­з­ка със За­по­вед №  663/10.06.2014 г. на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик ОБЯ­ВЯ­ВА пу­б­ли­чен търг с тай­но […]ПУ­Б­ЛИ­Ч­НА ПО­КА­НА ЗА ВЪЗ­ЛА­ГА­НЕ НА ПО­РЪ­Ч­КА ПО РЕ­ДА НА чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП

Jun 18th, 2014 | От | Категория: обяви

ПУ­Б­ЛИ­Ч­НА ПО­КА­НА ЗА ВЪЗ­ЛА­ГА­НЕ НА ПО­РЪ­Ч­КА ПО РЕ­ДА НА чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП С ПРЕ­Д­МЕТ: “До­с­та­в­ка на ма­те­ри­а­ли и кон­су­ма­ти­ви по про­ект “Cross Border Gardening Art by Black Sea” ЗА ПРО­ЕКТ: “Тран­с­г­ра­ни­ч­но гра­ди­нар­с­ко из­ку­с­т­во по Чер­но­мор­с­ко­то край­б­ре­жие” (“Cross Border Gardening Art by Black Sea”), из­пъл­ня­ван по Про­г­ра­ма­та за Тран­с­г­ра­ни­ч­но Съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во Ру­мъ­ния-Бъл­га­рия 2007 […]Детска танцова школа при НЧ “В. Левски” Балчик

Jun 18th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Детската танцова школа при Народно читалище “Васил Левски – 1959” Балчик, с ръководител Галина Гавраилова, се представи отлично на IV фестивал “Слънчева България”, който имаше два конкурсни дни и гала концерт на пл. “21 септември” Балчик и пл. “Свобода” Добрич. Грамоти бяха раздадени на всички участници във фестивала от България, Русия, Украйна, Северна Осетия – […]II Фестивал “Гурково пее и танцува”

Jun 18th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Добруджанци обичат юнските дни и нощи сред равните поля. Сутрин се чува, нейде сред полето, песента на жътварка, а вечер лягат по гръб – замаяни слушат песента на щурците и гледат звездите. Песента сякаш извира от самите недра на земята – дивна хармония. Душата на добруджанците се рее някъде и те разбират каква нищожна, но […]