Архив за May 2014

Eх…Правосъдие!

May 28th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

Все­ки  пет го­ди­ни ста­ва пре­раз­пре­де­ле­ние на вла­ст­та по вър­хо­ве­те на съ­да и про­ку­ра­ту­ра­та- из­ти­чат ман­да­ти и сле­д­ват из­бо­ри. Бор­ба­та в си­с­те­ма­та е же­с­то­ка, ло­би­та­та пре­п­ли­тат ико­но­ми­че­с­ки и по­ли­ти­че­с­ки ин­те­ре­си,те­ж­ки кон­ф­ли­к­ти, не ви­на­ги ви­ди­ми. По­м­ни­те ма­с­кар­лъ­ци­те око­ло К.Си­т­нил­с­ки , В.Пен­ге­зов и мн.дру­ги. По­с­ле­д­ни­ят бе­ше два ман­да­та пре­д­се­да­тел на Во­ен­но­а­пе­ла­ти­в­ния  съд, пре­ди да ста­не пре­д­се­да­тел на Со­фий­с­кия […]Изложба “СВЕТОВЕ” – Александър Терзиев

May 28th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

Откриването на изложбата ще бъде на 1 юни от 18:00ч в Галерия “Тихото гнездо” на ДКИ КЦ “Двореца – Балчик. “Движение на жена” – Ал. ТерзиевНевероятна градушка за няколко минути !

May 28th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

На 23 май 2014 г. в Балчик и в с. Гурково валя проливен дъжд с невероятна градушка. Някои ледени късове достигаха до 2 см. в диаметър. Фото: Ирина ГеоргиеваВъзнесение Господне – Спасовден

May 28th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЦЪРКОВНИ

,,И се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца” “Из символа на вярата” Че­ти­ри­де­сет дни след Въз­к­ре­се­ние Хри­с­то­во, в че­т­вър­тък се пра­з­ну­ва Въз­не­се­ние Го­с­по­д­не. В про­дъл­же­ние на 40 дни след Въз­к­ре­се­ни­е­то Си Ии­сус Хри­с­тос ут­вър­ж­да­вал вся­ко Свое сло­во и явя­вал Сво­я­та Бо­же­с­т­ве­на си­ла. През то­ва вре­ме Ии­сус Хри­с­тос по­у­ча­вал пре­да­ни­те Си уче­ни­ци и ги […]Балчиклии празнуваха, а Борис Червенков се състезава за Балчик

May 28th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, СПОРТ

До­ка­то бал­чи­к­лии пра­з­ну­ва­ха 24 май, не са­мо ка­то на­ци­о­на­лен пра­з­ник, но и ка­то пра­з­ник на гра­да, Бо­рис Чер­вен­ков от­но­во се съ­с­те­за­ва за име­то и че­ст­та на Бал­чик. На 24 и 25 май в Шу­мен се про­ве­де ІХ тра­ди­ци­о­нен тур­нир по те­нис на ма­са, ор­га­ни­зи­ран от Спор­тен клуб „Ро­ко”. Уча­с­т­ва­ха съ­с­те­за­те­ли от Ца­ре­во, Бур­гас, Сли­вен, Ст.За­го­ра, […]НЧ “В. Левски 1959” – Балчик

May 28th, 2014 | От | Категория: обяви

Ви кани на концерт, по случай 55-годишнината на читалището. 1 юни 2014 г., 18:30 ч. в залата на ч-ще “П. Хилендарски” – Балчик УЧАСТВАТ: Хор “Добруджанки”, Детска група за народно пеене, Детска музикална школа по гайда, Подготвителна детска танцова група, Детска танцова школа, Танцов ансамбъл “Балик” и Танцов състав “Веселие”400 лева награда

May 28th, 2014 | От | Категория: обяви

за загубено на 6 май 2014 г.  куче –  лабрадор. Цвят бял, кастриран, отговаря на името Буф. Алергичен е и му се слагат специални инжекции. Тел: 0894353407 (Немски/английски); Тел: 0894343088 (Български)       /2-2/