Архив за May 2014

24 май – празник на българската просвета и култура

May 28th, 2014 | От | Категория: ВАЖНА

Девет инструктори по зумба танци, начело със Стоян Стоянов и Мариела  Илиева, проведоха първия зумба фестивал в Балчик на 23 май. Абитуриенти от Випуск 2014 г. с кл. р-л Т. Давидкова слушат поздравителната реч на кмета Н. Ангелов, преди да потеглят с ученическите автобуси към своя абитуриентски бал.  Фото: М. Костова Годишна продукция на ТФ “Данс” […]Избори за Европейски парламент – 2014

May 28th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЛИТИКА

Абитуриентите на СОУ “Христо Ботев” /52 ученици/, водени от класните си ръководители Л. Санджакян и Т. Давидкова, откриха манифестацията по случай 24 май. Те отговориха и на първата си социална провокация и гласуваха на 25 май за евродепутати, а ден по-късно бяха на своя бал в Lighthouse Golf Resort                  Фото: Christina Cornelia Waldorf Изтегли резултатите […]Нищо не можа да ги спре

May 28th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, СПОРТ

На 18 май 2014 г. за вто­ри път на­ши­ят град ста­на до­ма­кин на ле­ко­а­т­ле­ти­че­с­кия тур­нир по хвър­ля­ния „Ди­ни­со­по­лис”. Не­за­ви­си­мо от не­пре­къ­с­на­ти­те ме­те­о­ро­ло­ги­че­с­ки из­не­на­ди – си­лен вя­тър, дъжд, слън­це, све­т­ка­ви­ци-на старт за­с­та­на­ха 8 от­бо­ра: АК „Ге­ор­ги Дъ­ков” /Пле­вен/; СКЛА „Чер­но мо­ре 2005” /Бал­чик/; СКЛА „Ат­лет” /Кар­но­бат/; „До­б­ру­джа 99” /До­б­рич/; СКЛА „Вая 94” /Бур­гас/; ЛК „Виа Ат­ле­ти­ка” […]23 Фестивал “Процес Пространство”

May 28th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

„Про­цес  Про­с­т­ран­с­т­во” е ме­ж­ду­на­ро­ден фе­с­ти­вал за съ­в­ре­мен­но из­ку­с­т­во, кой­то се про­ве­ж­да ве­че 23 го­ди­ни. Във фе­с­ти­ва­ла се вклю­ч­ват ви­зу­ал­ни ар­ти­с­ти, пър­фор­ме­ри, му­зи­кан­ти и т.н. Той се про­ве­ж­да в град Бал­чик, кой­то е по сво­я­та съ­щ­ност ко­с­мо­по­ли­тен, тъй ка­то ос­вен бъл­га­ри има и ру­мън­с­ко, тур­с­ко, ци­ган­с­ко, ев­рей­с­ко и пр. мал­цин­с­т­ва. Съ­би­ти­е­то ще се съ­с­тои през пър­ва­та […]Открит е Център за обществена подкрепа в Драгоман, подобен на балчишкия

May 28th, 2014 | От | Категория: ДРУГИ

На 29 май, от 11 ча­са Кме­тът на Дра­го­ман и Уп­ра­ви­те­лят на СО­НИК СТАРТ от­ря­за­ха лен­та­та за от­к­ри­ва­не­то на Цен­тър за об­ще­с­т­ве­на по­д­к­ре­па в Дра­го­ман. Сред уча­с­т­ни­ци­те  в це­ре­мо­ни­я­та по офи­ци­ал­но­то от­к­ри­ва­не бя­ха де­пу­та­ти, ми­ни­с­т­ри, пре­д­се­да­те­ли на аген­ции, кме­то­ве на об­щи­ни и мно­го съ­ми­ш­ле­ни­ци. Ор­га­ни­за­то­ри­те по­с­ре­щ­на­ха бли­зо 200 ду­ши на съ­би­ти­е­то. СО­НИК СТАРТ е ор­га­ни­за­ци­я­та […]Щафетата е поета

May 28th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Д-р Камелия Кирчева, управител на СБР “Тузлата и арх. Ваня Георгиева на презентацията на дипломната работа на младата архитектка. Бих до­ба­вил с ед­на бо­га­та по съ­дър­жа­ние и сми­съл ра­дост, за­що­то тя, ща­фе­та­та, ве­че се на­ми­ра в ръ­це­те на най-мла­да­та ар­хи­те­к­т­ка от на­шия град – Ва­ня То­до­ро­ва Ге­ор­ги­е­ва, дъ­ще­ря на на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни сем. Еми­лия и То­дор […]Проект “Подпомагане на устойчивото развитие на Община Балчик чрез обучение на служителите в Общинската администрация

May 28th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.   Стоян Петков, мл. експерт и Димитър Димитров, началник отдел “Евроинтеграция и международно сътрудничество” представят проекта на заключителна пресконференция на 22 май 2014 г. Фото: М. Костова *ОБ­ЩА СУ­МА НА ПРО­Е­К­ТА – 89 709,80 ЛВ. *СРОК НА […]