Архив за April 2014

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Apr 30th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

във връ­з­ка с пре­д­с­то­я­щи­те из­бо­ри за чле­но­ве на Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент от Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия на 25.05.2014 г.  Об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция Бал­чик уве­до­мя­ва из­би­ра­те­ли­те, че мо­гат да се по­да­ват пи­с­ме­ни за­я­в­ле­ния до Кме­та на Об­щи­на Бал­чик кме­то­ве­те по на­се­ле­ни ме­с­та за: 1. От­с­т­ра­ня­ва­не на не­пъл­но­ти и гре­ш­ки в из­би­ра­тел­ни­те спи­съ­ци въз ос­но­ва на за­я­в­ле­ние по об­ра­зец до 17.05.2014 […]Добър улов за балчишките рибари

Apr 30th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Балчишкото море бе благосклонно към рибарите и даде богат улов на карагьоз (продаван за 6 лв.) за празниците.                       Фото: М. КОСТОВАТуризъм

Apr 30th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

По покана на Асоциацията на черноморските общини в Балчик миналта седмица гостуваха 18 представители на туристически организации, камари, училища и общини от Италия, Турция, Испания и Унгария. След като посетиха Двореца в нашия град, изслушаха с интерес презентацията за Балчик на Димитрин Димитров, директор на ТЕМСЕ към ОБА Балчик. Фото: БТВеликденски гости в Кранево

Apr 30th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

На го­с­ти при де­ца­та в по­мо­щ­но учи­ли­ще-ин­тер­нат “Ака­де­мик То­дор Са­мо­ду­мов” с.Кра­не­во бя­ха пре­д­с­та­ви­те­ли на БСП Бал­чик. В учи­ли­ще­то учат 104 де­ца с уме­ре­на и те­ж­ка оли­го­ф­ре­ния, с го­вор­ни на­ру­ше­ния и обу­чи­тел­ни тру­д­но­с­ти. Въ­п­ре­ки то­ва, бя­х­ме по­с­ре­щ­на­ти с мно­го ус­ми­в­ки и пе­с­ни от де­ца­та, за­е­д­но ук­ра­си­х­ме яй­ца­та и си тръ­г­на­х­ме с уве­ре­ни­е­то, че гри­жа­та за те­зи […]Протокол № 39 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 24 април 2014 г.

Apr 30th, 2014 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Отчет за дейността на Районно управление „Полиция” град Балчик за 2013 година. Вносител: Никола Аркалиев  председател на ПКОРСТ РЕШЕНИЕ 568: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет  Балчик приема Отчет за дейността на служителите от Районно управление „Полиция” град Балчик през […]БАЛЧИШКИ ДЕЦА – ХРИСТИЯНЧЕТА

Apr 19th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА


Но­ва сре­ща ме­ж­ду ак­ти­в­ни­те мла­де­жи от Бал­чик и Ген. То­ше­во

Apr 19th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

  На 9 ап­рил 2014 г. Об­щин­с­ки­ят мла­де­ж­ки съ­вет на Ге­не­рал То­ше­во, с пре­д­се­да­тел Ви­к­то­рия Ва­си­ле­ва, вър­на ви­зи­та­та на сво­и­те ко­ле­ги от Об­щин­с­ки уче­ни­че­с­ки пар­ла­мент – Бал­чик с пре­д­се­да­тел Жо­ро Ива­нов. На­по­м­ня­ме Ви, че по- ра­но та­зи го­ди­на бал­чи­ш­ки­те пар­ла­мен­та­ри­с­ти се за­по­з­на­ха от­б­ли­зо с дей­но­ст­та на то­ше­в­ци в от­к­ри­та сре­ща в Цен­тъ­ра на ра­бо­та с […]