Архив за April 2014

Трансграничен проект Балчик-Наводари

Apr 30th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Николае Матей, кмет на румънския град Наводари; Красен Русев, директор на сдружение “Еврика” и преводачът от румънски език Хинчо Хинев обсъждат трансграничния проект за построяване на бизнес център и изграждане на агро и рибен пазар в Наводари.                 Фото: М. КОСТОВА На те­ри­то­ри­я­та на об­ласт До­б­рич  се из­пъл­ня­ва Про­ект “Тран­с­г­ра­ни­чен би­з­нес цен­тър за раз­ви­тие на […]Опожарен е ре­с­то­рант “Ке­с­те­на” по алеята към Двореца в Балчик

Apr 30th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

След 3-часова борба на балчишките пожарникари бяха спасени съседните обекти, а от приятния вископрофесионален ресторант “Кестена”, за съжаление, останаха само отломки. Фото: А. КОСТОВА Най-по­се­ща­ва­но­то при­я­т­но и ви­со­ко про­фе­си­о­нал­но ре­с­то­ран­т­с­ко за­ве­де­ние  по але­я­та към “Дво­ре­ца”, то­ч­но сре­щу вхо­да на Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на бе по­д­па­ле­но ми­на­ла­та се­д­ми­ца. Ре­с­то­рант “Ке­с­те­на”ра­бо­ти ве­че де­сет го­ди­ни през ле­т­ни­те ме­се­ци, уме­ло ръ­ко­во­ден […]Великден 2014 г. в Балчик

Apr 30th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ЦЪРКОВНИ

Се­мей­с­т­во­то на Ва­сил Ми­тев и се­мей­с­т­во­то на Кри­с­ти­ан Янъ­ков че­с­ти­тят Ве­ли­к­ден­с­ки­те пра­з­ни­ци на сво­и­те съ­г­ра­ж­да­ни. Бал­чи­ш­ко­то се­мей­с­т­во на проф. Жан Пе­т­ров /пре­по­да­ва­тел по хи­мия в ПУ “П. Хи­лен­дар­с­ки”- Пло­в­див/, си­нът му Кон­с­тан­тин и съ­п­ру­га­та му Ма­ри­я­на по­же­ла­ват  здра­ве на бал­чи­ш­ки­те си при­я­те­ли и ро­д­ни­ните им и че­с­ти­тят Ве­ли­к­ден­с­ки­те и Гер­гьо­в­ден­с­ки­те пра­з­ни­ци. Фото: Маруся КостоваСмесен хор “Черноморски звуци” – Балчик в Италия

Apr 30th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

Смесен хор “Черноморски звуци” Балчик участва във фестивал в гр. Лорето, Италия.                                                                                                                        Фото: Christina Cornelia Waldorf  “Че­с­тит Ве­ли­к­ден, Хри­с­тос Во­с­к­ре­се!” про­з­ву­ча на бъл­гар­с­ки език в на­ча­ло­то на пра­з­ни­ч­на­та ме­са в ита­ли­ан­с­кия град Ло­ре­то, во­де­на от Джо­ва­ни То­ну­чи – ар­хи­е­пи­с­коп и па­п­с­ки де­ле­гат. По­вод за при­ве­т­с­т­ви­е­то в гра­д­с­ка­та ка­те­д­ра­ла бе уча­с­ти­е­то на бал­чи­ш­кия сме­сен хор […]Бли­зо три пъ­ти ско­чи­ха на тър­га це­ни­те за пла­жо­ве в До­б­ри­ч­ка об­ласт

Apr 30th, 2014 | От | Категория: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

След при­к­лю­чи­ли­те в Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие тър­го­ве ве­че са яс­ни оп­ре­де­ле­ни­те на­е­ма­те­ли за три пла­жа в До­б­ри­ч­ка об­ласт. За плаж “Ви­ли Чай­ка”, кой­то е с ак­ти­в­на пла­ж­на площ 1072 кв. м, тър­га е спе­че­ли­ло “Хе­ли­ос БГ” ООД – Бал­чик, пре­д­с­та­в­ля­ва­но от  Си­ме­он Го­с­по­ди­нов Ди­ми­т­ров. Дру­же­с­т­во­то е би­ло един­с­т­вен кан­ди­дат и е пре­д­ло­жи­ло го­ди­ш­на на­ем­на […]До­с­та­в­ка на хра­ни­тел­ни про­ду­к­ти

Apr 30th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

ПУ­Б­ЛИ­Ч­НА ПО­КА­НА за пре­д­с­та­вя­не на офер­ти ОТ­К­РИ­ТА ПРО­ЦЕ­ДУ­РА ЗА ВЪЗ­ЛА­ГА­НЕ НА ОБ­ЩЕ­С­Т­ВЕ­НА ПО­РЪ­Ч­КА ПО РЕ­ДА НА ЗОП С пре­д­мет: “До­с­та­в­ка на хра­ни­тел­ни про­ду­к­ти за ну­ж­ди­те на до­ма­шен со­ци­а­лен па­т­ро­наж и це­ло­д­не­в­ни де­т­с­ки гра­ди­ни на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Бал­чик” № НА ПРЕ­ПИ­С­КА­ТА В РЕ­ГИ­С­ТЪ­РА НА АОП;00479-2014-0007 КРА­ЕН СРОК за за­ку­пу­ва­не на до­ку­мен­та­ци­я­та – до 16:00 ча­са […]ПУ­Б­ЛИ­Ч­НА ПО­КА­НА за пре­д­с­та­вя­не на офер­ти

Apr 30th, 2014 | От | Категория: ПОЗИЦИИ

Пре­д­мет на по­ръ­ч­ка­та: Из­кър­п­ва­не на об­щин­с­ка пъ­т­на мре­жа ка­са­е­ща пъ­ти­ща със сле­д­ни­те иден­ти­фи­ка­то­ри: DOB 3003 – /II-27 До­б­рич-Бал­чик/ – Дъ­б­ра­ва – Кре­ме­на. DOB 2009 – /III-902, Об­ро­чи­ще – Ки­че­во/ – Ро­га­че­во. DOB 3160 – /DOB 1149, То­по­ла – Бал­чик/ – гра­ни­ца Об­щи­на Ка­вар­на – Об­щи­на Бал­чик – к.к. Ту­з­ла­та – /DOB 1149/. DOB 3016 – […]