Архив за April 2014

Гласувайте за Александър Танев от Балчик

Apr 30th, 2014 | От | Категория: ВАЖНА

На 7 май 2014 г. от 20:00 ч. по Нова телевизия Александър ще участва в полуфиналите на певческия конкурс “Големите надежди”Че­ш­ма-да­ре­ние в ста­рия гро­би­щен парк на Бал­чик

Apr 30th, 2014 | От | Категория: БЛАГОДАРНОСТИ, В РЕГИОНА

В на­ве­че­ри­е­то на най-све­т­лия хри­с­ти­ян­с­ки пра­з­ник Въз­к­ре­се­ние Хри­с­то­во, Ро­та­ри клуб и ча­с­т­ни пре­д­п­ри­е­ма­чи от гра­да ни, за­е­д­но съ­г­ра­ди­ха че­ш­ма. Вси­ч­ки усе­ща­ме кри­за­та и все­ки пра­ви най-не­об­хо­ди­мо­то, та­ка са усе­ти­ли и ли­п­са­та на че­ш­ма в ста­рия гро­би­щен парк, во­да­та ви­на­ги е не­об­хо­ди­мост. Все­ки, оти­вай­ки на по­к­ло­не­ние при бли­з­ки­те си, ще си на­лее,ще от­пие и ще спо­ме­не: […]Из­ло­ж­ба на че­ш­кото стъ­к­ларско изкуство в Дво­ре­ца – Балчик

Apr 30th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

Откриване на изложбата: Жени Михайлова, директор на ДКЦ “Двореца” Балчик; Дана Будайова, директор на Средното училище по стъкларство; Иржи Пернички, зам.-кмет на гр. Валашске Мезиржици; Красимира колчева, преподавател в стъкларското училище и преводач на чешки език; Иржи Частечка, кмет на 22-хилядния град Валашске Мезиржици; Недко Марчев, областен управител на Добричка област; Калина Георгиева, зам.-кмет на […]С три­и­з­ме­рен по­г­лед към твор­би­те на Ев­ге­ни Ди­нев

Apr 30th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

Евгени Динев с фотоплатната си в УБГ Балчик На 22 ап­рил 2014 г. в “Бо­же­с­т­ве­на­та гра­ди­на” на УБГ – Бал­чик при С У “Кл.Ох­ри­д­с­ки” Со­фия тър­же­с­т­ве­но се от­бе­ля­за Ме­ж­ду­на­ро­д­ни­ят пра­з­ник на Зе­мя­та, офи­ци­ал­но при­з­нат от 1990 г. Съ­би­ти­е­то бе­ше съ­п­ро­во­де­но с ор­га­ни­зи­ра­на­та от бал­чи­ш­ки­те бо­та­ни­ци фо­то­и­з­ло­ж­ба на те­ма “Бо­га­т­с­т­ва­та на Бъл­га­рия – Стран­джа пла­ни­на”, осъ­ще­с­т­ве­на […]Село Стражица пее и се весели

Apr 30th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

Детска фолклорна група “Изворче” – село Стражица, с ръководител Мина Галинова. За да се по­д­го­т­ви и осъ­ще­с­т­ви един пра­з­ник, кой­то да се за­по­м­ни от вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи, се ис­ка сър­це и ду­ша. От опит знам, че то­ва не е до­с­та­тъ­ч­но. Не­об­хо­ди­ми са же­ла­ние, ор­га­ни­за­тор­с­ки уме­ния, фи­нан­со­ва по­мощ и по­д­к­ре­па, из­пи­п­ва­не на все­ки де­тайл от про­г­ра­ма­та, осо­бе­но […]“Про­ле­т­на вър­те­ле­ж­ка” – Великденски празник в с. Стражица

Apr 30th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Децата от ЦДГ “Радост” село Стражица пеят с учителките си Флора Начева и Димитричка Вълчева         Фото: М. КОСТОВА “Про­ле­т­на вър­те­ле­ж­ка” – под то­ва по­е­ти­ч­но име пре­ми­на чу­де­сен про­ле­тен пра­з­ник  в с.Стра­жи­ца. то­ва се слу­чи на 25 ап­рил 2014 г. от 16.00 ч. в дво­ра на об­но­ве­на­та де­т­с­ка гра­ди­на. Ор­га­ни­за­то­ри на съ­би­ти­е­то са ЦДГ “Ра­дост” и […]Да почистим България за 1 ден

Apr 30th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

На 23 ап­рил 2014 г. от­но­во с мо­ти­ки, тар­мъ­ци и но­жо­ве, ние, пен­си­о­нер­ки­те от клуб “Вто­ра мла­дост”, ул.”Ард” в кв.”Ле­в­с­ки”, про­ве­до­х­ме пър­вия за го­ди­на­та тру­дов ден за по­чи­с­т­ва­не от тре­ва дво­ра на клу­ба. Ка­з­вам “пър­ви­ят”, за­що­то вся­ка го­ди­на про­ве­ж­да­ме най-мал­ко три – през ме­сец ап­рил, през юли и ок­том­в­ри. Ви­на­ги уча­с­т­ват над 20 же­ни. Ден-два […]