Архив за March 2014

Военни учения в Черно море, Полша и Русия

Mar 12th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

На фо­на на кри­за­та в Ук­рай­на во­ен­ни уче­ния с уча­с­ти­е­то на во­ен­ни от САЩ ще се про­ве­дат в Чер­но мо­ре и По­л­ша. Ма­ща­б­но во­ен­но уче­ние за­по­ч­ва и в Ру­сия. Во­ен­но уче­ние на во­ен­но­мор­с­ки­те си­ли на Бъл­га­рия, Ру­мъ­ния и САЩ тря­б­ва­ше да за­по­ч­не на 11 март в Чер­но мо­ре. От бъл­гар­с­ко­то Ми­ни­с­тер­с­т­во на от­б­ра­на­та оба­че съ­о­б­щи­ха, […]Публичен търг

Mar 12th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС – гр. Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г. по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и съгласно Решение № 523 от 13.02.2014 г., Заповед № 250/10.03.2014 г. на Кмета на Община Балчик […]Доставяне на нова, неупотребявана моторна лодка по проект “Балчик-море-традиции”

Mar 12th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини

Публична покана с предмет: “Доставяне на нова, неупотребявана моторна лодка по проект „Балчик-море-традиции”, финансиран по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г.” Краен срок за получаване на оферти: 16.00  часа на 13.03.2014 г. Офертите се подават  лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса на Общинска администрация – гр. Балчик […]Нова книга на балчишкия литературен хоризонт

Mar 12th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

                   Енич, За мен бе и ще си остане истинско удоволствието, което ми достави четенето на „един дъх” на твоята нова творба – рожба. Лично за мен  тази семейна драма на героите ти Момчил, Севдето, Дафинка и свещениците, е поука и за самите нас, като съвременници и […]ДОКОГА ???

Mar 12th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

– ДО­КО­ГА ще се раз­ре­ша­ва по­се­га­тел­с­т­во­то на при­ро­д­ни­те да­де­но­с­ти на гра­да ни – па­но­ра­ма, ба­и­ри, пла­жо­ве – със стро­и­тел­с­т­во, чу­ж­до на ин­те­ри­о­ра на гра­да ни? Не раз­ре­ша­вай­те стро­и­тел­с­т­во, по – ви­со­ко от три ета­жа, без ме­с­та за пар­ки­ра­не и не­в­к­лю­че­ни в ка­на­ли­за­ция. – ДО­КО­ГА со­б­с­т­ве­ни­ци­те на ку­че­та с уми­ле­ние ще се ра­д­ват на лю­бим­ци­те си, […]XIX Общински конкурс “Моята България”

Mar 12th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Конкурсът „Моята България” има за цел да стимулира развитието на детското творчество и въображение, да даде възможност на участниците да покажат своите дарования в избраната от тях област на изкуството. РЕГЛАМЕНТ   І. Възраст на участниците Право на участие в конкурса имат деца и ученици от 5 до 18 години, разпределени в 4 възрастови групи: […]Среща с поетесата Камелия Кондова

Mar 12th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

На 18 март /вторник/ 2014 г. в малката зала на НЧ “Паисий Хилендарски” Литературен клуб “Йордан Кръчмаров” организира среща с поетесата Камелия Кондова по повод новата и книга  “Бай Георги има тъжни рамене”. Началото е от 17.00 часа. Всички,обичащи поезията, да заповядат!   “Женен мъж те иска, бе момиче, ала трябва да му кажеш сбогом. […]