Архив за March 2014

Обществена покана за обучения по проект “Повишаване квалификацията на служителите в Община Балчик”

Mar 19th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Предмет на поканата:  „Организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности във връзка с изпълнение на договор №13-22-59 от 16.12.2013 г. за проект “Повишаване квалификацията на служителите в Община Балчик” Краен срок за получаване на оферти: 16.30  часа на 20.03.2014 г. Офертите се подават  лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса […]Стартират номинациите за “Живи човешки съкровища – България”

Mar 19th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Стар­ти­ра ре­ги­о­нал­ния етап от про­це­ду­ра­та за по­пъл­ва­не на на­ци­о­нал­на­та си­с­те­ма “Жи­ви чо­ве­ш­ки съ­к­ро­ви­ща – Бъл­га­рия” за 2014 г., съ­о­б­ща­ват от Об­ла­с­т­на­та уп­ра­ва на До­б­рич. Об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Не­д­ко Мар­чев ве­че е уве­до­мил об­щи­ни­те. В пи­с­мо­то от гу­бер­на­то­ра се изи­с­к­ва в най-кра­тък срок те да уве­до­мят ор­га­ни­за­ци­и­те по ме­с­та, ко­и­то имат пра­во на но­ми­на­ции. На­ци­о­нал­на­та си­с­те­ма „Жи­ви […]Забраниха опасни детски облекла и ел. контакти

Mar 19th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Бо­ле­ро, де­т­с­ко спор­т­но гор­ни­ще и два ви­да кон­та­к­ти са сред най-но­ви­те за­б­ра­не­ни опа­с­ни сто­ки от Ко­ми­си­я­та за за­щи­та на по­т­ре­би­те­ли­те (КЗП). Де­т­с­ки­те об­ле­к­ла са опа­с­ни за­ра­ди връ­з­ки око­ло вра­та, чи­и­то сво­бо­д­ни кра­и­ща кри­ят риск от на­ра­ня­ва­не или за­ду­ша­ва­не на де­те­то. Кон­та­к­ти­те пък мо­гат да при­чи­нят то­ков удар или из­га­ря­не. Спре­ни от про­да­ж­ба са и два […]Ка­ме­лия и Бай Ге­ор­ги – ин­тим­но!

Mar 19th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 18 март 2014 г. в ка­фе “Ин­те­ли­гент” в на­шия град за­г­ла­в­ни­те ге­рои ни по­ве­до­ха из не­из­с­ле­д­ва­ни­те ла­би­рин­ти на чо­ве­ш­ка­та ду­ше­в­ност, тол­ко­ва бо­га­та на впе­ча­т­ле­ния, въз­тор­зи и из­ве­с­т­на до­за тъ­га. До­б­ри­ч­ка­та по­е­те­са Ка­ме­лия Кон­до­ва, лю­бим­ка и на бал­чи­к­лии и го­с­ту­ва­ла два пъ­ти на ли­те­ра­тур­ния клуб “Й.Кръ­ч­ма­ров”, се­га пре­д­с­та­ви но­ва­та си по­е­ти­ч­на кни­ж­ка “Бай Ге­ор­ги има […]Спе­ш­но се тър­си

Mar 19th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Спе­ш­но из­дир­ва­ме пре­д­се­да­те­ля на Гра­ж­дан­с­ко­то сдру­же­ние “Бе­ли­ят бряг” /За­па­з­ва­не на при­ро­да­та по Се­вер­но­то Чер­но­мо­рие/. Ако все още е тук, в на­шия град и не си е ку­пил ед­но­по­со­чен би­лет от ня­кой тер­ми­нал, то не­ка за­по­вя­да на сре­ща с нас, ше­па­та “спар­тан­ци”, ос­та­на­ли в Бал­чик. Има ка­к­во да си ка­жем. Съ­в­сем не е до­с­та­тъ­ч­но да оти­деш […]След 45 години – Дру­гар­с­ка сре­ща на Ви­пуск 1958 – 1966 г. в село Гурково, където вече няма учлище

Mar 19th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ка­тя Бан­ко­ва: Тол­ко­ва е ху­ба­во и след мно­го го­ди­ни да ка­жеш “Здра­вей” на ня­ко­го от моя клас, мо­и­те на­бо­ри, мо­и­те при­я­те­ли от учи­ли­ще. Ан­то­ния Ва­си­ле­ва: Тол­ко­ва при­я­т­но! Мно­го спо­ме­ни! С не­тър­пе­ние ча­кам да ор­га­ни­зи­ра­ме та­ка­ва сре­ща и на ро­де­ни­те 1956 г., за­вър­ши­ли учи­ли­ще­то в Гур­ко­во през 1971 год. В пър­ви клас ни пое дру­гар­ка­та Рай­на […]Успех на Александър Танев

Mar 19th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Чу­де­сен ос­мо­мар­тен­с­ки по­да­рък ми на­п­ра­ви­ха мо­и­те уче­ни­ци Але­к­сан­дър Та­нев и Сте­фа­ни Але­к­си­е­ва! Кла­си­ра­ха се за “Го­ле­ми­те на­де­ж­ди” по НО­ВА! Сте­фа­ни ще гле­да­ме на 26 март, а Але­к­сан­дър на 16 ап­рил! Бла­го­да­ря ви де­ца! Мила Маврова – вокален педагог в ОДК – Балчик