Архив за March 2014

Истинският козунак е на “Бал клас” – Балчик

Mar 26th, 2014 | От | Категория: обяви

Той е без консерванти. Изработен е от яйца, захар, сухо мляко, специално брашно за козунаци и за оцветител се използва натурална куркума. 500 гр. – 3 лв.Ди­е­то­ло­зи­те съ­ве­т­ват: Хляб, кар­то­фи и боб за по­с­ти­те!

Mar 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Днес ни­кой не се съм­ня­ва, че по­с­ти­те са бла­го­т­вор­ни за ду­ша­та и тя­ло­то. Въз­дър­жа­ни­е­то е на­чин за ду­хо­в­но усъ­вър­шен­с­т­ва­не, а вре­мен­ни­ят от­каз от жи­во­тин­с­ки бел­тъ­чи­ни и ма­з­ни­ни пре­чи­с­т­ва ор­га­ни­з­ма. Спо­ред ди­е­то­ло­зи­те ве­ге­та­ри­ан­с­ко­то хра­не­не е здра­во­с­ло­в­но, но при оп­ре­де­ле­ни гра­ни­ци. Все­ки, кой­то е ре­шил да по­с­ти, тря­б­ва да оси­гу­ри на тра­пе­за­та си хляб, ориз или кар­то­фи. […]УЧЕ­НИ­ЦИ ОТ ОДК БАЛ­ЧИК – НА ТРЕ­ТО МЯ­С­ТО В НА­ЦИ­О­НАЛ­НО СЪ­С­ТЕ­ЗА­НИЕ ПО ИТ

Mar 26th, 2014 | От | Категория: ВАЖНА

Ше­с­ти­ма уче­ни­ци от клуб “Ком­пю­тър” при ОДК гр. Бал­чик с ръ­ко­во­ди­тел Пла­мен Ива­нов уча­с­т­ва­ха от 21 до 23 март 2014 г. в Ше­с­то­то на­ци­о­нал­но съ­с­те­за­ние по ин­фор­ма­ци­он­ни те­х­но­ло­гии в Бла­го­е­в­г­рад. В рам­ки­те на 3 ча­са, без да по­л­з­ват Ин­тер­нет, уча­с­т­ни­ци­те по­д­го­т­ви­ха сво­и­те про­е­к­ти по за­да­де­ни те­ми: ка­те­го­рия ви­де­о­к­лип “Ком­пю­т­ри­те на бъ­де­ще­то – смар­т­фо­ни­те” за 9 […]Чукохвъргачът Айхан Апти шести в Европа

Mar 19th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Айхан Апти, заедно с треньора си Андриан Андреев, отпътува от гр.София , заедно с още двама видни български атлети, до португалския град Лейрия. Там нашите хвърлячи представиха България на Европейската купа по зимни хвърляния на 15 и 16 март. Айхан Апти се състезава в дисциплината хвърляне на чук за младежи до 23 години. Точно в […]Не на вратовръзката на лицемерието

Mar 19th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Да се ра­бо­ти за бла­го­то на вси­ч­ки бъл­гар­с­ки гра­ж­да­ни е ам­би­ци­я­та на Ви­к­тор Лу­чи­я­нов, пре­д­се­да­тел на ОбС Бал­чик, из­б­ран от пар­тия ГЕРБ, а се­га ос­но­ва­тел на по­ли­ти­че­с­ка­та стру­к­ту­ра на пар­ти­я­та на Ни­ко­лай Ба­ре­ков „Бъл­га­рия без цен­зу­ра”в Бал­чик.  То­ва съ­би­тие бе на 28 фе­в­ру­а­ри в кон­фе­рен­т­на­та за­ла на х-л „Ре­джи­на Ма­рия”, къ­де­то при­съ­с­т­ва­ха над 70 ду­ши, […]Завърши съвместното учение на ВМС на България, Румъния и САЩ в Черно море

Mar 19th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

За­вър­ши съ­в­ме­с­т­но­то уче­ние на Во­ен­но­мор­с­ки­те си­ли на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия, Ре­пу­б­ли­ка Ру­мъ­ния и САЩ, ко­е­то се про­ве­де на 12 март 2014 го­ди­на юго­и­з­то­ч­но от град Кон­с­тан­ца из­вън те­ри­то­ри­ал­ни­те во­ди на Ре­пу­б­ли­ка Ру­мъ­ния. То­ва съ­о­б­щи­ха от пре­с­цен­тъ­ра на ВМС. От бъл­гар­с­ка стра­на уча­с­т­ва фре­га­та „Дръ­з­ки” с ко­ман­дир ка­пи­тан II ранг Ге­ор­ги Са­вов. От ру­мън­с­ка стра­на уча­с­т­ва­ха ROS […]Ус­ми­в­ка­та – зна­ч­ка на ек­с­кур­зо­во­да

Mar 19th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

С та­зи пре­по­ръ­ка на 12 март 2014 г. за­по­ч­на ква­ли­фи­ка­ци­он­ни­ят курс за про­фе­сия “Ек­с­кур­зо­вод”по про­е­к­та  “По­до­б­ря­ва­не на ту­ри­с­ти­че­с­ки­те ат­ра­к­ции и свър­за­на­та с тях ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Бал­чик”.  С кон­кур­с­но ин­тер­вю от кан­ди­да­т­с­т­ва­ли­те са из­б­ра­ни 10 ду­ши, ка­то 6 от тях ще за­е­мат ме­с­та­та за ек­с­кур­зо­во­ди в по­д­го­т­вя­ни­те 3 но­ви ту­ри­с­ти­че­с­ки обе­к­та в Об­щи­на­та […]