Архив за March 2014

200 души празнуваха идването на пролетта в Балчик

Mar 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ху­ба­ви­ят пра­з­ник 22 март – Пър­ва про­лет, от­но­во съ­б­ра хо­ра­та с дъл­го­т­рай­ни здра­во­с­ло­в­ни про­б­ле­ми от клуб “Хи­нап” с пре­д­се­да­тел Дим­ка Ма­ле­ва. То­зи път те бя­ха по­ка­ни­ли в ре­с­то­рант “Ло­тос” сво­и­те при­я­те­ли от шест  пен­си­о­нер­с­ки клу­ба от До­б­ри­ч­ка об­ласт: с.Па­с­ка­ле­во, с.Че­ло­пе­че­не, с.Кра­не­во, гр.До­б­ри и Балчик. Та­ка ре­с­то­рант “Ло­тос” се за­ре­ди с ве­д­ро­то на­с­т­ро­е­ние на око­ло 200 […]Пи­са­те­ли­те Ге­ор­ги Ба­ла­ба­нов и Ен­чо Ди­ми­т­ров гостуваха на българите в гр. Та­ра­к­лия (Молдова)

Mar 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 23 март 2014 г. от 16:00 ч. в гр. Та­ра­к­лия (Мол­до­ва), на­се­лен из­к­лю­чи­тел­но с бъл­га­ри, се съ­с­тоя пре­ми­е­ра­та на дра­ма­та “На кръ­с­то­път” от Ге­ор­ги Ба­ла­ба­нов. Ар­ти­с­ти­ч­ни­те уме­ния на та­ра­к­лий­ци са из­ве­с­т­ни на бал­чи­к­лии още от 2001 г., ко­га­то тру­па­та на Иван Бо­ри­ме­ч­ков пре­д­с­та­ви дра­ма­ти­зи­ран бъл­гар­с­ки фол­к­лор на сце­на­та на чи­та­ли­ще “П. Хи­лен­дар­с­ки” – Бал­чик. […]Ля­то­то ид­ва, ре­с­то­ран­тьо­ри, как и с ко­го ще ра­бо­ти­те?

Mar 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ре­с­то­рант (от френ­с­ки Restaurant, свър­за­но с гла­го­ла въз­с­та­но­вя­вам) е за­ве­де­ние, в ко­е­то се сер­ви­рат хра­на и на­пи­т­ки за об­ще­с­т­ве­но­ст­та (ши­ро­ка­та пу­б­ли­ка) сре­щу за­п­ла­ща­не. Тя­х­на­та кон­су­ма­ция е пре­д­ви­де­на на те­ри­то­ри­я­та на ре­с­то­ран­та, по­ра­ди ко­е­то все­ки ре­с­то­рант е сна­б­ден с ма­си, сто­ло­ве и про­фе­си­о­нал­на ку­х­ня. Хра­на­та се по­ръ­ч­ва и би­ва до­на­ся­на от сер­ви­тьо­ри.** От­го­ва­рят ли на­ши­те ре­с­то­ран­ти […]Ба­сей­но­ва ди­ре­к­ция за Чер­но­мор­с­ки ра­йон обя­вя­ва кон­курс за из­ра­бо­т­ва­не на ло­го

Mar 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Днес, 21 март 2014 г. Ба­сей­но­ва ди­ре­к­ция за Чер­но­мор­с­ки ра­йон (БДЧР) обя­вя­ва кон­курс за из­ра­бо­т­ва­не на ло­го на ди­ре­к­ци­я­та.  В кон­кур­са мо­гат да уча­с­т­ват мла­де­жи от 16 до 26 го­ди­ни. Про­е­к­ти­те за от­ли­чи­те­лен знак на БДЧР тря­б­ва да асо­ци­и­рат с дей­но­ст­та на ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та, да бъ­дат ав­тор­с­ки, ори­ги­нал­ни и но­ва­тор­с­ки. Пре­д­ло­же­ни­я­та за ло­го ще се при­е­мат […]УС на кооперация “Черно море – Балчик”

Mar 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

УС на кооперация  “Черно море – Балчик” сви­к­ва Об­що го­ди­ш­но от­че­т­но – изборно съ­б­ра­ние на 26.04.2014 г. /съ­бо­та/ от 8:00 ча­са в за­ла­та на чи­та­ли­ще “Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки – 1870”, град Бал­чик при сле­д­ния ДНЕ­ВЕН РЕД:                       1.Ос­во­бо­ж­да­ва­не на член-ко­о­пе­ра­то­ри, приемане на член-кооператори. 2. Отчет на УС. 3. Отчет на КС. 4. Одиторски доклад. 5. […]Покана за сесия на Общински съвет – гр. Балчик

Mar 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

На ос­но­ва­ние чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 27 март 2014 го­ди­на (че­т­вър­тък) от 09.00 ча­са, в за­ла­та на об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция, пър­ви етаж, ще се про­ве­де за­се­да­ние на об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик, при сле­д­ния Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Пре­д­ло­же­ние за при­е­ма­не на три­го­ди­ш­на бю­дже­т­на про­г­но­за за […]Бла­го­дар­ност

Mar 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 22 март 2014 г. /съ­бо­та/ в 17.00 ч. пъ­ту­вах с гра­д­с­кия ав­то­бус от кв.”Ле­в­с­ки” до цен­тъ­ра на гра­да. При­б­рах се спо­кой­но у до­ма. На сле­д­ва­щия ден с тре­во­га ус­та­но­вих, че мо­бил­ни­ят ми те­ле­фон ли­п­с­ва. До­пу­с­нах, че мо­же би съм го за­б­ра­ви­ла в ав­то­бу­са. По­з­въ­них на де­жур­ния слу­жи­тел от РПУ гр.Бал­чик Ге­ор­ги Ива­нов Ге­ор­ги­ев. Той […]