Архив за February 2014

Швей­цар­с­ко сдру­же­ние съ­би­ра мла­ди му­зи­кан­ти в Двореца на Балчик

Feb 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Швей­цар­с­ко­то сдру­же­ние “Кул­ту­ра край гра­ни­ца­та” по­д­го­т­вя про­е­к­та Мю­зик кам­пус – Бал­чик /Music Campus Balchik/, кой­то пре­д­ви­ж­да обу­че­ние на мла­ди бъл­гар­с­ки му­зи­кан­ти. Пър­во­то из­да­ние на ини­ци­а­ти­ва­та ще се ре­а­ли­зи­ра в от 3 до 10 се­п­тем­в­ри в Дво­ре­ца, къ­де­то ще се ор­га­ни­зи­рат май­с­тор­с­ки кла­со­ве по ци­гул­ка, ви­о­ла, ви­о­лон­че­ло и флей­та. За пре­по­да­ва­те­ли са по­ка­не­ни при­з­на­ти про­фе­си­о­нал­ни му­зи­кан­ти […]Об­щи­на Бал­чик e сред най-ак­ти­в­ни­те в по­чи­с­т­ва­не­то

Feb 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Об­щи­на Бал­чик е би­ла сред най-ак­ти­в­ни­те в кам­па­ни­я­та на бТВ “Да из­чи­с­тим Бъл­га­рия за един ден” през ми­на­ла­та го­ди­на. На спе­ци­ал­на сре­ща в Об­ла­с­т­на уп­ра­ва ръ­ко­во­ди­те­лят на про­е­к­та Ма­рия Ла­за­ро­ва връ­чи на Об­щи­на Бал­чик спе­ци­ал­на гра­мо­та и из­ра­зи бла­го­дар­ност на вси­ч­ки, ко­и­то са се вклю­чи­ли в по­чи­с­т­ва­не­то на ре­ги­о­на по вре­ме на две­те ак­ции ми­на­ла­та […]Заповед на Кмета на Община Балчик

Feb 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

    3АПОВЕД            № 118 гр.Балчик,  03 февруари 2014 г. На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с раздел VII, чл.61 р и чл.61 с  от Закона за местните данъци и такси (посл.изм.ДВ.бр.101 от 22.11.2013 г.) и във връзка с чл.116 от Закона за туризма (обн.ДВ, бр.30/26.03.2013 г., посл. изм.ДВ.бр.109/20.12.2013 […]Балчишките съветници влизат в информационния век

Feb 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Таблет или лаптоп ще получи всеки общински съветник. Решение за това ще вземат членовете на местния парламент на следващото си заседание. Пред колегите си председателят Виктор Лучиянов обяви, че разходите за дейността на Общинския съвет набъбват много с използването на хартиени носители и закупуването на електронни устройства значително ще занижи парите, давани за папки, хартия […]Конкурс за длъжността главна медицинска сестра

Feb 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, обяви

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ БАЛЧИК ЕООД гр. Балчик  9600 , ул. “Д-р Златко Петков” № 1 Тел. 0579/ 72238;  Факс: 0579/ 72018  Е-mail: mbal_balchik@abv.bg О Б Я В А „МБАЛ  Балчик” ЕООД, на основание чл. 68 от ЗЛЗ, чл. 90 от КТ и заповед № РД  11  23 / 18.02.2014г. на управителя, ОБЯВЯВА КОНКУРС […]Конкурс за началник на вътрешно, неврологично, акушеро-гинекологично, детско, хирургично и инфекциозно отделения

Feb 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, обяви

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ БАЛЧИК ЕООД гр. Балчик  9600 , ул. “Д-р Златко Петков” № 1 Тел. 0579/ 72238;  Факс: 0579/ 72018  Е-mail: mbal_balchik@abv.bg О Б Я В А „МБАЛ  Балчик” ЕООД, на основание чл. 68 от ЗЛЗ, чл. 90 от КТ и заповед № РД  11  23 / 18.02.2014г. на управителя, ОБЯВЯВА КОНКУРС […]Удължават срока за кандидатстване за намален акциз върху газьола

Feb 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

Сро­кът за кан­ди­да­т­с­т­ва­не по дър­жа­в­на­та по­мощ “На­ма­ле­на ак­ци­з­на ста­в­ка вър­ху га­зьо­ла, из­по­л­з­ван при пър­ви­ч­но сел­с­ко­с­то­пан­с­ко про­из­во­д­с­т­во чрез из­по­л­з­ва­не на си­с­те­ма от ва­у­че­ри за го­ри­во” се удъл­жа­ва до края на фе­в­ру­а­ри, съ­о­б­щават от Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на зе­ме­де­ли­е­то и хра­ни­те. Об­щи­ят брой на по­да­де­ни­те до мо­мен­та  де­к­ла­ра­ции е око­ло 18 000. Ин­те­ре­сът към схе­ма­та е го­лям, тъй ка­то […]