Архив за February 2014

Обществена поръчка

Feb 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини

С ПРЕДМЕТ: „Доставка на машини, оборудване и транспортни средства за Претоварна станция за ТБО Балчик, вкл. такива, изискващи монтажни работи по обособени позиции” № НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00479-2014-0003 КРАЕН СРОК за закупуване на документацията: до 16.00 часа на 10.03.2014 г. КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения: до 16.00 часа на […]Публичен търг за имот под наем в с. Сенокос

Feb 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС – гр. Балчик, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и съгласно Решение № 510 по Протокол № 35 от 30.01.2014 г., Заповед № 166/19.02.2014 г. на […]Съобщение за удължено работно време на търговските обекти

Feb 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Об­щи­на Бал­чик на­по­м­ня, че съ­г­ла­с­но чл.36, ал.3 от На­ре­д­ба за об­ще­с­т­ве­ния ред на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на Бал­чик, ра­бо­т­но­то вре­ме на вси­ч­ки обе­к­ти (ма­га­зи­ни за хра­ни­тел­ни и про­ми­ш­ле­ни сто­ки, ту­ри­с­ти­че­с­ки обе­к­ти, ап­те­ки, оп­ти­ки, обе­к­ти за ус­лу­ги, бен­зи­но­с­тан­ции и га­з­с­тан­ции, пло­ща­д­ки за из­ку­пу­ва­не на чер­ни и цве­т­ни ме­та­ли, ком­пю­тър­ни и иг­рал­ни за­ли, про­из­во­д­с­т­ве­ни це­хо­ве и пре­д­п­ри­я­тия) е […]Баба измамена с 2600 лв. за “операция”

Feb 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

80-го­ди­ш­на же­на от Бал­чик бе из­ма­ме­на със су­ма­та от 2600 ле­ва. По дан­ни на по­ли­ци­я­та вче­ра око­ло 13.30ч. не­по­з­нат мъж се е оба­дил на до­ма­ш­ния те­ле­фон на же­на­та и съ­о­б­щил, че дъ­ще­ря й е пре­тър­пя­ла ка­та­с­т­ро­фа. По по­з­на­та на по­ли­ци­я­та ве­че схе­ма мъ­жът е по­и­с­кал 10 000 ле­ва за спе­ш­на опе­ра­ция на по­с­т­ра­да­ла­та. Мал­ко по-къ­с­но […]Издирват 16-годишна от Оброчище

Feb 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

По мол­ба на бли­з­ки­те, по­ли­ци­я­та из­дир­ва Ка­ро­ли­на Ан­ге­ло­ва Или­е­ва на 16 го­ди­ни от с. Об­ро­чи­ще, общ. Бал­чик. Ка­ро­ли­на е на ви­ди­ма въз­раст 15-18 го­ди­ни, ръст 160 см., сла­бо те­ло­с­ло­же­ние, очи ка­фя­ви, ко­са – пра­ва, чер­на, дъл­га до ра­ме­не­те. В де­ня на из­че­з­ва­не­то си, е би­ла об­ле­че­на в си­во яке и си­ви дън­ки. Ка­ро­ли­на по­л­з­ва кон­та­к­т­ни […]Нужно ли е начално военно обучение?

Feb 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Мно­го въ­п­ро­си и не­до­у­ме­ния пре­ди­з­ви­к­ва ед­на за­по­вед на Ми­ни­с­тъ­ра на от­б­ра­на­та, ко­я­то гла­си, че на ос­но­ва­ние чл. 31, ал. 1, и чл. 26, т.15 от За­ко­на за от­б­ра­на­та и въ­о­ръ­же­ни­те си­ли на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия и в из­пъл­не­ние на чл. 19 от На­ре­д­ба за ус­ло­ви­я­та и ре­да за раз­к­ри­ва­не и оси­гу­ря­ва­не дей­но­ст­та на кур­со­ве по на­чал­на […]Февруарски празник на клуб “Хинап”

Feb 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Димка Малева, председател на клуб “Хинап” награждава Нели Арабаджиева за красиво оформено блюдо от собствена зимнина. Фото: Йордан Йорданов Мъ­г­ли­ви­ят фе­в­ру­ар­с­ки ден не по­пре­чи на хо­ра­та с дъл­го­т­рай­ни ув­ре­ж­да­ния от клуб „Хи­нап” да се съ­бе­рат и про­ве­дат сво­е­то го­ди­ш­но от­че­т­но съ­б­ра­ние. Те на­п­ра­ви­ха то­ва в за­ли­те на ре­с­то­рант „Мор­с­ко око”, кой­то пре­д­ло­жи го­с­то­п­ри­ем­с­т­во на по­ве­че […]