Архив за February 2014

Покана за заседание на ОбС – Балчик

Feb 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 27 февруари 2014 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Предложение за изменения и допълнения в Правилника за […]Протокол № 36 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 13.02.2014 г.

Feb 26th, 2014 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг на помещение с площ от 25 м2, находящо се в гр. Балчик – публична общинска собственост, представляващо обособена част от двуетажна сграда – Исторически музей. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината РЕШЕНИЕ 523: 1. На основание чл. 21, […]Признателност за 3 март

Feb 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО, ПОЗИЦИИ

“Самарското знаме” – Ярослав Вешин Държиш во веки знамето самарско, изправил се във целия си ръст, напомняш всекиму за дните робски, поел си тежкия си кръст.   Ти, Опълченецо, незнаен и безстрашен, духът събрал във себе си – КУРАЖ, във най-студена зима и горещо лято не се предаде и ни беше страж.   Днес младите […]Майстори на покриви

Feb 26th, 2014 | От | Категория: обяви, РЕКЛАМИ

извършват ремонт, конструкция на покриви и направа на нови. Изграждане на навеси. Хидроизолация на покриви. Монтаж на битумни керемиди, улуци, водосточни тръби. Ниски цени. Тел: 0887 716 779; 0899 175 266       /5-1/Какво ново в библиотеката?

Feb 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

Стела Дакова Стоянова С то­зи въ­п­рос за­по­ч­нах раз­го­вор с гл.би­б­ли­о­те­кар на би­б­ли­о­те­ка­та при НЧ „П.Хи­лендaрски 1870” гр.Бал­чик г-жа Иван­ка То­мо­ва. Тук ми е ви­на­ги ин­те­ре­с­но и лю­бо­пи­т­но, за­що­то по­тъ­вай­ки в цар­с­т­во­то на кни­ги­те, за­б­ра­вям за еже­д­не­в­ни­те гри­жи и про­б­ле­ми. За­бе­ля­з­вам, че след на­п­ра­ве­ния ре­монт, чи­тал­ня­та е ста­на­ла по-све­т­ла и про­с­тор­на. За­ин­те­ре­су­вах се да­ли са се […]Горчива комедия – горчива истина

Feb 26th, 2014 | От | Категория: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

Кри­за от бе­д­ност, ли­п­са на до­с­тойн­с­т­во, изо­ли­ра­ност, ду­хо­вен про­вин­ци­а­ли­зъм и най ве­че фи­нан­со­ва за­ви­си­мост от оли­гар­хи­я­та! ПРО­С­ПА­Х­МЕ бе­зо­б­ра­зи­е­то ГЕРБ. Бо­га­ти­те про­цъ­ф­тя­ват, за­що­то те­ре­нът е ин­фан­ти­лен. Ели­тът е емо­ци­о­нал­но на­пре­г­нат, но за съ­жа­ле­ние идей­но без­п­ло­ден. Ли­п­са­та на  съ­г­ла­сие по ос­но­в­ни на­ци­о­нал­ни при­о­ри­те­ти е ре­зул­тат  на по­ле­ми­ч­но не­до­раз­ви­тие. Но­ви­ят  Ме­сия вла­дее те­х­ни­ка­та на про­па­ган­да­та  на же­ла­но­то ка­то […]Търг във в.з. “Изгрев”

Feb 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 год., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г.; Решение № 522 от 30.01.2014 г. на Общински Съвет – Балчик и във връзка със Заповед № 164 /18.02.2014 […]