Архив за February 2014

Цен­тър за об­ще­с­т­ве­на по­д­к­ре­па – ЦОП Бал­чик

Feb 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Кръгла маса на педагозите в Соник Старт На 5 и 6 март 2014 г. ще се съ­с­тои пър­ва­та от пре­д­ви­де­ни­те 6 Кръ­г­ли ма­си на спе­ци­а­ли­с­ти­те от еки­пи­те на СО­НИК СТАРТ  в Бъл­га­рия. Кръ­г­ла ма­са на пе­да­го­зи­те ще съ­бе­ре ек­с­пер­ти в об­ла­ст­та от Ду­п­ни­ца, Их­ти­ман, Пър­во­май, Кар­ло­во, Бал­чик, Ле­в­с­ки и Сли­вен и Со­фия. В рам­ки­те на […]За Бю­дже­та на Об­щи­на­та – оп­ти­ми­с­ти­ч­но и на све­т­ло

Feb 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

5 мил. повече в бюджета тази година Бли­зо 5 млн. лв. по­ве­че от ми­на­ла­та го­ди­на бе­ше гла­су­ван Бю­дже­тът за 2014 г. от на­ши­те об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци на 13 фе­в­ру­а­ри. Ка­то мно­зи­на бал­чи­к­лии – ре­до­в­ни да­нъ­ко­п­ла­т­ци, пред мен въз­ни­к­на­ха ня­кол­ко въ­п­ро­са, ка­са­е­щи се до раз­хо­ди­те за раз­ви­тие на спор­та и ту­ри­з­ма. То­ва са при­ло­же­ния № 8 и […]Пръв тенисист сред млади и стари

Feb 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, СПОРТ

На 23 фе­в­ру­а­ри 2014 г. в за­ла № 20 на Дво­ре­ца на кул­ту­ра­та и спор­та – Вар­на се про­ве­де еже­се­д­ми­ч­ни­ят тур­нир по те­нис на ма­са за вси­ч­ки въз­ра­с­ти. Сре­щу та­к­са от 6 лв. за уча­с­тие се пре­д­с­та­ви­ха по­ве­че от 50 те­ни­си­с­ти от Вар­на, Раз­г­рад, Тър­го­ви­ще, Шу­мен и др. Вси­ч­ки по­з­на­ват бал­чи­ш­кия те­ни­сист Бо­рис Чер­вен­ков и […]19 февруари – Поклонение пред паметта на Апостола, по повод 141-та годишнина от обесването на Васил Левски

Feb 26th, 2014 | От | Категория: ВАЖНА

Об­щин­с­ки­ят уче­ни­че­с­ки пар­ла­мент към ОДК – Бал­чик, с пре­д­се­да­тел Жо­ро Ива­нов, по­д­не­се ве­нец пред па­ме­т­ни­ка на Апо­с­то­ла на сво­бо­да­та В. Ле­в­с­ки.  Фо­то: Георги ЙОВЧЕВ От 10.30 ч. пред па­ме­т­ни­ка на Ва­сил Ле­в­с­ки в кв.”В.Ле­в­с­ки” Бал­чик за­з­ву­ча­ха въз­ро­ж­ден­с­ки пе­с­ни и мар­шо­ве. Уче­ни­ци­те и гра­ж­да­ни за­с­та­ва­ха пред па­ме­т­ни­ка, с вен­ци­те и бу­ке­ти цве­тя. Мно­зи­на но­се­ха и ран­но […]Патриотичен тест за Националния празник Трети март

Feb 26th, 2014 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

1. Ко­га за­се­да­ва Ца­ри­г­ра­д­с­ка­та кон­фе­рен­ция на Ве­ли­ки­те си­ли и ка­к­во ре­ше­ние взе­ма по “Бъл­гар­с­кия въ­п­рос”? Ца­ри­г­ра­д­с­ка­та кон­фе­рен­ция за­се­да­ва в края на де­кем­в­ри 1876 го­ди­на и на­ча­ло­то на яну­а­ри 1877 г. Тя взе­ма ре­ше­ние за съ­з­да­ва­не на две бъл­гар­с­ки дър­жа­ви със сто­ли­ци Со­фия и Тър­но­во. На 6 яну­а­ри 1877 г. сул­та­нът от­ка­з­ва да из­пъл­ни ре­ше­ни­е­то на […]Стоматологичен кабинет под наем в с. Дропла

Feb 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ

На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС – гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и съгласно Решение № 509 по Протокол № 52/30.01.12013 г. на ОбС – Балчик и Заповед № 167/19.02.2014 г. […]Лекарски кабинет под наем

Feb 26th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини, обяви

На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС – гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и съгласно Решение № 439 по Протокол № 32/31.10.2013 г. на ОбС – Балчик и Заповед № 156/17.02.2014 г. […]