Архив за January 2014

Нова европейска брошура за Балчишките храмове

Jan 29th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Старите балчишки църкв бяха представени в проект на тема „Изследователска дейност на източно – православните храмове, като обект на религиозния (църковен) и културен туризъм”по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” – Компонент II” . Ръководител […]Реставрация на мелницата в Балчик

Jan 29th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Спе­ци­ал­но мя­с­то ще бъ­де от­ре­де­но на ис­то­ри­я­та на сгра­да­та. В на­пъл­но ав­тен­ти­чен вид ще бъ­дат пре­д­с­та­ве­ни си­ло­зи­те с про­с­т­ран­с­т­ва­та над и под тях, ка­к­то и оце­ля­ло­то обо­ру­д­ва­не. Осо­бе­но це­нен за ин­ду­с­т­ри­ал­на­та и стро­и­тел­на­та ис­то­рия е фа­к­тът, че си­ло­зи­те и об­с­лу­ж­ва­що­то ги стъл­би­ще са за­па­зе­ни в на­пъл­но ав­тен­ти­чен вид, не­про­ме­нен от по­с­т­ро­я­ва­не­то им през 1909 г. […]Проект “Черноморски велосипед – Диверсифициране на туристическите услуги в трансграничния регион Констанца – Балчик чрез велосипеди BSB”

Jan 29th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Приоритетна ос 3: Икономическо и соци-ално развитие Ключова област 1: Подкрепа на трансгра-ничното бизнес сътруд-ничество и популяри-зиране идентичността и имиджа на района. Партньори: • Община Констанца, Румъния – Водещ парт-ньор; • Община Балчик, България – Партньор 2 Програма: • Програма „Транс-гранично сътрудниче-ство Румъния – Бъл-гария 2007 – 2013 г. Източници на финансиране • Управляващ орган: […]Покана за заседание

Jan 29th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА, обяви

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 30 януари 2014 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Предложение за отдаване под наем, чрез провеждане на […]Проетът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Jan 29th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

• Обща сума на про-екта – 89 709,80 лв. • Срок на изпълнение – 12 месеца Основни дейности Дейност 1 – Обучения от ИПА по теми свър-зани с надграждане на компетентности; Дейност 2 –  Обучение по Руски ; Дейност 3 – Обучение по Английски език; Дейност 4 – Обучение за междукултурна ко-муникация, толерант-ност и антидискрими-нация; […]Свободата

Jan 29th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ме­до­но­с­на­та пче­ла е ед­но от чу­де­са­та на при­ро­да­та. Ед­но от най-уди­ви­тел­ни­те не­ща у пче­ли­те е те­х­ни­ят со­ци­а­лен жи­вот. Тру­д­но е да се раз­ка­з­ва за не­го, ако не си спе­ци­а­лист пче­лар. Но аз ще пре­дам са­мо де­тайл, кой­то гле­дах в един уди­ви­те­лен до­ку­мен­та­лен филм за пче­ли­те. В ко­ше­ра се по­я­вя­ва вто­ра ца­ри­ца, две­те се сби­ват за […]Общината кандидатства за екологична награда

Jan 29th, 2014 | От | Категория: В РЕГИОНА

По крайбрежната алея от Морска гара до хотел „Реджина Мария” бяха монтирани светодиодни лампи, които са енергоспестяващи, екологични и естетични. Те са резултат от осъществения проект за икономично и екологично осветление. Партньорите Община Балчик и Асоциация на българските черноморски общини, в продължение на 13 месеца (април 2012  май 2013) осъществиха проекта на обща стойност 138 […]