Архив за December 2013

Никулден в Балчик

Dec 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

1142 ле­ва и 70 ру­мън­с­ки леи бя­ха съ­б­ра­ни от бла­го­т­во­ри­те­лен търг на дне­ш­ния Ни­кул­ден в Бал­чик. Обект на на­д­да­ва­не­то бя­ха изя­щ­но при­го­т­ве­ни и из­ку­ша­ва­що вку­с­ни ри­б­ни яс­тия, сред ко­и­то пре­об­ла­да­ва­ше ша­ра­нът. Ре­с­то­ран­ти­те “Ел Сим­па­ти­ко”, “Ка­ва­ци”, “Ло­тос”, “Ве­ро­ни”, “Бя­ла къ­ща”, ”Хе­ли­ос”, “Ре­джи­на Ма­рия” и “Ми­с­т­рал” по тра­ди­ция да­ри­ха сво­и­те блю­да. Към про­фе­си­о­на­ли­с­ти­те се при­съ­е­ди­ни­ха и от […]Клуб “Здравец” Балчик – в зала “Люмиер” София

Dec 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

За­ла „Лю­ми­ер” на НДК Со­фия от­но­во бе­ше до­ма­кин на га­ла съ­с­те­за­ние, ста­на­ло тра­ди­ци­он­но за де­сет­те най-до­б­ри от­бо­ри по гим­на­с­ти­ка от Асо­ци­а­ци­я­та „Спорт за вси­ч­ки”. Бал­чи­ш­ки­те гим­на­с­ти­ч­ки – ве­те­ран­ки бя­ха по­ка­не­ни /при то­ва пър­ви в спи­съ­ка/да уча­с­т­ват в то­зи спе­к­та­къл на кра­со­та­та, во­ля­та и упо­ри­то­ст­та на хо­ра­та от Тре­та­та въз­раст. Съ­с­те­за­ни­е­то бе­ше офи­ци­ал­но от­к­ри­то на 5 […]Празник на хората с увреждания – 3 декември

Dec 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

И та­зи го­ди­на Ме­ж­ду­на­ро­д­ния ден на хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния и дъл­го­т­рай­ни здра­во­с­ло­в­ни про­б­ле­ми бе­ше от­бе­ля­зан с до­б­ре по­д­го­т­вен и мно­го спо­лу­ч­ли­во ре­а­ли­зи­ран пра­з­ник. То­ва се слу­чи на 3 де­кем­в­ри от 12.00 ч. в ую­т­ни­те са­ло­ни на ре­с­то­рант „Ло­тос”Бал­чик. Тър­же­с­т­во­то, на ко­е­то при­съ­с­т­ва­ха по­ве­че от 120 ду­ши, бе­ше от­к­ри­то от Дим­ка Ма­ле­ва, пре­д­се­да­тел на клуб „Хи­нап”с […]ПУБЛИЧНА ПОКАНА за представяне на оферти

Dec 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, обяви

Предмет на поръчката: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Община Балчик, за следните видове застраховки: – задължителна застраховка „Трудова злополука “; – задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилите за територията на РБ; – застраховка “Злополука на местата в МПС”; – застраховка „Автокаско” на МПС/пълно/, за автомобилите собственост на Общината”; –  застраховка „Имущество” на сгради; […]Хор “Черноморски звуци” Балчик – в Румъния и Гърция

Dec 11th, 2013 | От | Категория: ВАЖНА

Хо­рът на гр.Чер­на во­да, Ру­мъ­ния, го­с­ту­ва в Бал­чик на фе­с­ти­ва­ла „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” и на 23 и 24 но­ем­в­ри 2013 г. бе до­ма­кин на XXXII Му­зи­ка­лен хо­ров фе­с­ти­вал „Йо­ан Чи­ре­с­ку”. Име­то на фе­с­ти­ва­ла е на из­ве­с­т­ния ру­мън­с­ки ком­по­зи­тор Й.Д.Чи­ре­с­ку, ро­ден в гр.Чер­на во­да, по­чи­тан в Ру­мъ­ния и ця­ла Ев­ро­па. За­дъл­жи­тел­но е би­ло да се из­пее ед­на […]