Архив за December 2013

Магазин за търпение

Dec 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Бо­ле­ст­та ни е по лош на­вик; мър­мо­ре­ща де­п­ре­сия. Склон­ни сме да пре­жи­вя­ва­ме жи­во­та си ка­то участ и се оча­ро­ва­ме от иде­я­та за га­ран­ти­ран про­вал. Не ми е до­б­ре, сле­до­ва­тел­но съ­ще­с­т­ву­вам. Не си вяр­ва­ме и не се ха­ре­с­ва­ме. Но най-опа­с­ни са за­к­ле­ти­ят ске­п­ти­ци­зъм, без­при­чин­на­та умо­ра, по­до­з­ре­ни­е­то за ис­то­ри­че­с­ко из­чер­п­ва­не и об­ре­че­ност. Уча­ст­та да бъ­деш бъл­га­рин. То­ва […]Среща на литературните клубове на Балчик и Каварна

Dec 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

В ми­ну­ти на уни­ние че­с­то по­с­та­вя­ме под съм­не­ние До­с­то­е­в­с­ки с не­го­ва­та ми­съл „Кра­со­та­та ще спа­си све­та”. Но със си­гур­ност твър­дим и вяр­ва­ме, че из­ку­с­т­во­то и ли­те­ра­ту­ра­та пра­вят све­та по-кра­сив и по –до­бър. За­що­то пи­са­не­то, по­е­зи­я­та, е она­зи ви­с­ша чо­ве­ш­ка дей­ност, чрез ко­я­то тво­ре­цът, да­ре­ни­ят с та­лант, съ­з­да­ва, спо­со­бен е да съ­т­во­ри хар­мо­ни­чен свят, свят на […]Дарения на Ротари клуб Балчик

Dec 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

В ос­та­ва­щи­те мал­ко дни до Ко­ле­да бал­чи­ш­ки­те ро­та­ри­ан­ци за­ра­д­ва­ха с но­ви ком­пю­т­ри уче­ни­ци­те от ОДК Бал­чик – 3 бр., от ПГ за КОС „Але­ко Кон­с­тан­ти­нов”Бал­чик-2 бр., от Де­т­с­кия от­дел на би­б­ли­о­те­ка­та на ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки”Бал­чик-2 бр., ч-ще „В.Ле­в­с­ки”Бал­чик – 1 бр.и ч-ще „Про­с­ве­та” с.Со­ко­ло­во-1 бр. Ком­пю­т­ри­те са с ли­цен­зи­ра­на опе­ра­ци­он­на си­с­те­ма Windows XP Pro, по­лу­че­ни от […]Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане по проект – Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на община Балчик”

Dec 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, обяви

04 декември 2013 г.,  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА чл.14,ал.1,т.2 от ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане по проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на община Балчик”с 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на обзавеждане, Обособена позиция 2: Доставка на […]Публичен търг с тайно наддаване за недвижими имоти в гр.Балчик

Dec 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, изм. и доп. с Решение 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г.; Решения № № 445, 446, 447  и 448 от 31.10.2013г. на Общински Съвет – Балчик и във връзка със Заповед № 1318/22.11.2013г. на Кмета на Община Балчик. ОБЯВЯВА […]IN MEMORIAM

Dec 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Юлий Панайотов Казаков на 70 г.   Бащите си отиват неизпратени от своите далечни синове и никой няма туй да им прости, макар далечен път да ги дели! Очите им невидимо отворени остават, чакащи във вечността, дали ще зърнат нейде мило чедо или ще чуят „Тате, отвори!” Отиде си нашият съгражданин, приятел, общественик – човекът […]Откриха нов офис на “Форос” за недвижими имоти в Балчик

Dec 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

След склю­ч­ва­не­то на фран­чай­зин­гов до­го­вор /фран­чай­зинг-да­ва­не под на­ем на кон­це­п­ция, тър­го­в­с­ка мар­ка и пр. за пра­ве­не на би­з­нес/ за До­б­рич пре­ди 4 го­ди­ни , „Фо­рос” про­дъл­жа­ва раз­ви­ти­е­то на сво­я­та мре­жа и в Бал­чик.  Но­ви­ят пар­т­ньор на ком­па­ни­я­та, кой­то ще пре­д­с­та­вя тър­го­в­с­кия бранд / мар­ка/  „Фо­рос” в До­б­рич, Бал­чик и ре­ги­о­на до Ду­ран­ку­лак , се ка­з­ва […]