Архив за December 2013

Наш ученик стана първенец в световно състезание

Dec 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Tо­дор То­до­ров,уче­ник от VІ клас на ОУ”Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий”гр.Бал­чик, за­во­ю­ва ше­с­то мя­с­то на све­то­в­но­то пър­вен­с­т­во по ско­ро­с­т­на те­ле­г­ра­фия в ка­те­го­рия”Мла­де­жи до 16 г”.При­зо­во­то мя­с­то е за­во­ю­ва­но в ус­ло­ви­я­та на сил­на кон­ку­рен­ция на де­ца и мла­де­жи от Ру­сия,Бе­ла­рус и Ру­мъ­ния, ко­и­то са сред най-сил­нит+е в све­та.От 9-го­ди­шен То­дор се за­ни­ма­ва в ра­ди­о­к­лу­ба на гр.Бал­чик /LZ2KSB/, под […]В радостта е смисълът на Коледа

Dec 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 5 де­кем­в­ри грей­на ел­ха­та в цен­тъ­ра на Бал­чик. В тър­же­с­т­во­то се пре­д­с­та­вя­ха под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на де­т­с­ка­та учи­тел­ка Ми­г­ле­на Але­к­сан­д­ро­ва един по­дир друг ко­ле­д­ни из­пъл­не­ния: Ва­не­са Ка­ло­я­но­ва, Кри­с­ти­я­на Све­т­ли­но­ва /ЦДГ „Чай­ка”/, Ми­ре­ла Ди­ми­т­ро­ва /ЦДГ №2/, пя­ха де­ца от ЦДГ №1 с р-л Ро­за­лия Бо­г­да­но­ва, До­н­ка Ге­но­ва, Не­д­ка То­до­ро­ва /ОДЗ”Зна­ме на ми­ра”/. Свой танц на джу­дже­та­та […]Интерес към Храма на Кибела

Dec 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Хра­мът на Бо­ги­ня­та май­ка – Ки­бе­ла в Бал­чик бе обект на по­се­ще­ние и об­съ­ж­да­не на 7 де­кем­в­ри 2013 г.от гру­па, сфор­ми­ра­на във Фей­с­бук със съ­що­то име. В Ис­то­ри­че­с­кия му­зей на Бал­чик до­й­до­ха 12 за­па­ле­ни в хо­би­то си мла­ди хо­ра, ко­и­то с удо­вол­с­т­вие из­с­лу­ша­ха ди­ре­к­то­ра на ИМ Бал­чик Ра­до­с­ти­на Ен­че­ва.  Тя раз­ка­за как през ап­рил 2007 […]Коледа в Гурково

Dec 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 20 де­кем­в­ри по­чи­та­ме па­мет­та на Св.Иг­на­тий Бо­го­но­сец /Иг­на­ж­ден/. В ня­кои об­ла­с­ти на Бъл­га­рия за­по­ч­ват Ко­ле­д­ни­те пра­з­ни­ци. Най-спа­з­ва­ни­ят оби­чай е „по­ла­з­ва­не”. Вни­ма­ва се кой пър­ви вли­за в къ­ща­та. Ако е до­бър чо­век, то през ця­ла­та ид­на го­ди­на ще има ус­пех и бла­го­ден­с­т­вие. „Не­ка Ко­ле­да въл­ше­б­на, в сър­ца­та ве­ч­но да го­ри. В ду­ша­та ви­на ги до­б­ро […]Публичен търг с тайно наддаване за недвижим имот в местността “Овчаровски плаж”

Dec 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, обяви

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решения  № 436  от 31.10.2013 г. на Общински Съвет – Балчик и във връзка със Заповед № 1332/25.11.2013 г. на Кмета на Община Балчик. 1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, както следва: […]П Р О Т О К О Л № 33 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 05.12.2013 г.

Dec 11th, 2013 | От | Категория: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик за третото тримесечие на 2013 година, за информация съгласно чл. 25, ал.1 от ЗОБ. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината За информация, не се гласува По втора точка от дневния ред: Предложение за разпределяне на бюджетни средства заложени като […]Община Балчик подписа договор за нова социална услуга

Dec 11th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Об­щи­на Бал­чик по­д­пи­са до­го­вор за без­въз­ме­з­д­на фи­нан­со­ва по­мощ с Аген­ци­я­та за со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не за из­пъл­не­ние на про­ект „Цен­тър за на­с­та­ня­ва­не от се­ме­ен тип-ЦНСТ  Бал­чик“. Про­е­к­тът се из­пъл­ни по Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма “Раз­ви­тие на чо­ве­ш­ки­те ре­сур­си 2007-2013”, про­це­ду­ра “Да не изо­с­та­вя­ме ни­то ед­но де­те”  ка­за Ми­т­ко Ди­ми­т­ров, един от пря­ко от­го­ва­ря­щи­те в ОбА за то­зи про­ект. На […]