Архив за November 2013

Откриха ЦОП в Балчик

Nov 20th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

От 5 го­ди­ни в Бъл­га­рия е из­ве­с­т­на фир­ма­та “Со­ни­к­ С­тарт”ООД Со­фия, ко­я­то ор­га­ни­зи­ра спо­ред до­го­вор с Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на тру­да и со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка, на­ци­о­нал­ни цен­т­ро­ве за об­ще­с­т­ве­на по­д­к­ре­па, ве­че в 9 гра­да, сред ко­и­то е и Бал­чик. На 13 но­ем­в­ри 2013 г. на­п­ра­ви сво­я­та пър­ва кра­ч­ка и Цен­тър за об­ще­с­т­ве­на по­д­к­ре­па /ЦОП/Бал­чик. Той ще пре­до­с­та­вя ком­п­лекс […]Посрещнаха Есента в ЦДГ с.Ляхово

Nov 20th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Ябъл­ки и кру­ш­ки, сла­дък сок на­ля­ха, чу­ш­ки-чер­ве­ну­ш­ки ве­че на­е­д­ря­ха, се­вер­няк за­ду­ха, ого­ля­ха кло­ни над го­ра­та глу­ха си­тен дъжд се ро­ни. С то­ва сти­х­че де­ца­та от ЦДГ с.Ля­хо­во, об­щи­на Бал­чик, под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на учи­тел­ки­те си Ма­рия Цо­не­ва и На­дя Ми­те­ва, по­с­ре­щ­на­ха скъ­па го­с­тен­ка – Есен­та. Тя до­й­де с дре­ха, на­ки­че­на с пъ­с­т­ри ли­с­та и пъл­на ко­ш­ни­ца […]“Трансграничен бизнес център за туризъм и изграждане на Агро и Рибен пазар”

Nov 20th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

То­ва е те­ма­та на про­е­к­та, об­съ­ден на пре­с­кон­фе­рен­ция на 13 но­ем­в­ри 2013 г. в хо­тел „Ре­джи­на Ма­рия” Бал­чик. Про­е­к­тът е по Про­г­ра­ма за тран­с­г­ра­ни­ч­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во Ру­мъ­ния – Бъл­га­рия 2007-2013 г., чи­е­то за­вър­ш­ва­не пре­д­с­тои ско­ро /на­ча­ло на про­е­к­та 30 март 2013 г. – край на про­е­к­та 29 юни 2014 г./, след окон­ча­тел­но­то по­с­т­ро­я­ва­не на Ри­бен па­зар […]Реализация на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв. 148, ж.к. Балик

Nov 20th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

* Бюджет на проекта – 817 885, 68 лв.; * Разходи за стро-ителство – 570 849,99 лв.; * Разходи за оборудва-не – 78 068,08 лв.; * Срок на изпълнение – 24 месеца; * Обща цел на проек-та: Общата цел на на-стоящият проект е да се създаде подходяща и ефективна социална ин-фраструктура на тери-торията на Община […]ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

Nov 20th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Тематични цели: * Насърчаване на зае-тостта и подкрепа за мобилността на работ-ната сила; * Инвестиране в об-разование, придоби-ване на умения и обу-чение през целия живот * Насърчаване на со-циалното приобщаване и борба с бедността; * Засилване на инсти-туционалния капацитет и ефикасна публична администрация; Стратегия на прог-рамата 1/ По-висока и по-ка-чествена заетост * повишаване на ико-номическата […]ТОЛЕРАНТНОСТТА

Nov 20th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 13. 11. 2013 г. в Про­фе­си­о­нал­на гим­на­зия за ка­д­ри в об­с­лу­ж­ва­ща­та сфе­ра „Але­ко Кон­с­тан­ти­нов” – гр. Бал­чик за­по­ч­на­ха ини­ци­а­ти­ви­те по по­вод 16 но­ем­в­ри  Де­ня на то­ле­ран­т­но­ст­та. На от­к­ри­ва­не­то им при­съ­с­т­ва ре­ги­о­нал­ни­ят пре­д­с­та­ви­тел на Ко­ми­си­я­та за за­щи­та про­тив ди­с­к­ри­ми­на­ци­я­та /КЗД/ за об­ласт До­б­рич г-жа Ши­рин Ка­са­бо­ва. Ме­ро­п­ри­я­ти­е­то за де­ня за­по­ч­на с въ­ве­ди­тел­ни ду­ми от г-жа […]“На тебе са останали длъжници поетите на всички времена”

Nov 20th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Те­зи по­пу­ляр­ни сти­хо­ве са пре­вър­на­ха в мо­то на по­ре­д­но­то че­с­т­ва­не на учи­те­ли-юби­ля­ри. То се съ­с­тоя в го­с­то­п­ри­ем­ния ре­с­то­рант „Ло­тос” в Бал­чик ка­то пра­з­ни­чен обяд на 13 но­ем­в­ри 2013 г., ор­га­ни­зи­ра­но от Клу­ба на учи­те­ли­те – пен­си­о­не­ри, с пре­д­се­да­тел Иван­ка Ива­но­ва. Тър­же­с­т­во­то бе от­к­ри­то с при­ве­т­с­т­ве­но сло­во от во­де­ща­та Иван­ка Ата­на­со­ва: „ От пър­ви­те сти­х­че­та в […]