Архив за November 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020

Nov 27th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

Приоритетни оси * Устойчиво и интегри-рано градско развитие *Държавна образова-телна инфраструктура * Регионална здравна инфраструктура * Регионална социал-на инфраструктура * Регионален туризъм * Регионална пътна инфраструктура * Превенция на риска * Техническа помощ ПО 4 Регионална и социална инфраструктура Тематична цел 9: Насърчаване на со-циалното прибощаване и борба с бедността Инвестиционен при-оритет: Инвестиране в здравна […]ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020

Nov 27th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ

Тематична цел 1: Засилване на научно-изследователската дей-ност, технологичното развитие и иновациите Тематична цел 8: Насърчаване на зае-тостта и подкрепа за мо-билността на работната сила Тематична цел 9: Насърчаване на соци-алното приобщаване и борба с бедността Тематична цел 10: Инвестиции в образо-ванието, уменията и уче-нето през целия живот Приоритетни оси: * Научни изследвания и технологично развитие […]Публичен търг с тайно наддаване за недвижими имоти в гр.Балчик

Nov 27th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, Общински новини

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, изм. и доп. с Решение 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г.; Решения № № 445, 446, 447  и 448 от 31.10.2013г. на Общински Съвет – Балчик и във връзка със Заповед № 1318/22.11.2013г. на Кмета на Община Балчик. ОБЯВЯВА […]“Тракийски скали” край Балчик – най-добрият голф курорт в Европа за 2014 г.

Nov 27th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

Пре­с­ти­ж­на­та на­г­ра­да „Най-до­бър ев­ро­пей­с­ки голф ку­рорт“ бе­ше при­съ­де­на на голф ку­рорт Тра­кий­с­ки ска­ли” от Ме­ж­ду­на­ро­д­на­та асо­ци­а­ция на голф ту­ро­пе­ра­то­ри­те (IAGTO)  све­то­в­на­та бран­шо­ва ор­га­ни­за­ция в голф ин­ду­с­т­ри­я­та. От­ли­чи­е­то бе­ше връ­че­но в че­т­вър­тък, 14 но­ем­в­ри 2013 г., на офи­ци­ал­на­та це­ре­мо­ния за обя­вя­ва­не на­г­ра­ди­те на IAGTO по вре­ме на Ме­ж­ду­на­ро­д­но­то голф ту­ри­с­ти­че­с­ко из­ло­же­ние (International Golf Travel Market  IGTM) в Ко­с­та […]Запалено фотостудио в Балчик

Nov 27th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Видни са последствията за сградата, където се помещаваше запаленото фотостудио “Рич”.                                                                   Фото: М. КОСТОВА Ми­на­лия по­не­дел­ник по­с­ред нощ, ня­къ­де към 3.00 ч. е по­д­па­ле­но фо­то­с­ту­дио “Рич” на ул.”Чер­но мо­ре” по ре­да на Бан­ка ДСК Бал­чик. Ра­бо­те­щи­те в от­с­ре­щ­на­та фур­на са чу­ли си­лен гръм, кой­то се ока­з­ва от за­па­ле­на са­мо­ръ­ч­на бом­ба „Мо­то­тов”. Ог­не­на­та сти­хия е за­се­г­на­ла […]Ден на християнското семейство и християнската младеж – 21 ноември

Nov 27th, 2013 | От | Категория: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ЦЪРКОВНИ

Пре­к­ра­сен есе­нен ден, гра­ди­ни, пъл­ни с кра­си­ви хри­зан­те­ми. Ве­д­ро ут­ро, с ла­с­ка­ва ме­ка то­п­ли­на. Бал­чи­ш­ки­те хра­мо­ве се пъл­нят с до­б­ри хри­с­ти­я­ни, за да по­че­тат хри­с­ти­ян­с­ки­те до­б­ро­де­те­ли, да за­па­лят све­щи­ца за здра­ве, бла­го­ден­с­т­вие, мир и лю­бов в хри­с­ти­ян­с­ко­то се­мей­с­т­во. За ус­пе­хи и до­б­ро бъ­де­ще на де­ца­та, за спо­кой­ни бъ­д­ни дни. Пе­в­че­с­ка­та гру­па при Пен­си­о­нер­с­ки клуб „Здра­ве” […]Нов зъболекарски кабинет в с.Гурково

Nov 20th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

На 18 но­ем­в­ри 2013 г. в с.Гур­ко­во от­к­ри­ха нов зъ­бо­ле­кар­с­ки ка­би­нет. От вре­ме­то на д-р Ми­тов /до­а­йе­нът на зъ­бо­ле­ка­ри­те в Бал­чи­ш­ка об­щи­на/ тук ме­с­т­ни гри­жи за зъ­би­те на гур­ко­лии ня­ма. Фи­нан­со­ва­та по­мощ на То­дор Мо­ра­лий­с­ки, пре­д­се­да­тел на най-го­ля­ма­та зе­ме­дел­с­ка ко­о­пе­ра­ция в с.Гур­ко­во, 3 500 лв., ка­к­то и най-не­об­хо­ди­мо­то за зъ­бо­ле­кар­с­ки ка­би­нет обо­ру­д­ва­не, по­лу­чи д-р Та­тя­на […]