Архив за November 2013

Балчик и Новодар се радваха на рибни специалитети в “Реджина Мария”

Nov 27th, 2013 | От | Категория: ВАЖНА

Виктор Лучиянов (председател на ОбС Балчик), Красен Русев и Божанка Добрева (Сдружение “Еврика”) и Хинчо Хинев (блестящ преводач на румънски език).                           Фото: Маруся КОСТОВА На 19 но­ем­в­ри 2013 г. хо­тел-ре­с­то­рант –спа цен­тър „Ре­джи­на Ма­рия” Бал­чик бе до­ма­кин на сър­де­ч­на сре­ща му­ж­ду бъл­га­ри и ру­мън­ци, уча­с­т­ни­ци в про­е­к­та „Тран­с­г­ра­ни­чен би­з­нес цен­тър за ту­ри­зъм и из­г­ра­ж­да­не на […]Пред нас е новата книга на Енчо Димитров “Песента на гугутките”

Nov 27th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

На 15 но­ем­в­ри се съ­с­тоя пре­д­с­та­вя­не­то на кни­ж­ка­та с раз­ка­зи на Ен­чо Ди­ми­т­ров „Пе­сен­та на гу­гу­т­ки­те”/вто­ра по ред след „Гла­сът на кръ­в­та”/. Кни­га­та бе пре­д­с­та­ве­на от Ни­ко­лай Мир­чев, ръ­ко­во­ди­тел на Ли­те­ра­ту­рен клуб „Й.Кръ­ч­ма­ров” при ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” Бал­чик. Той по­х­ва­ли раз­ка­зи­те и спо­де­ли, че „се че­тат ле­ко, на един дъх”. Ав­то­рът раз­ка­за за по­во­да и на­чи­на […]Учителите – с две задачи за Деня на будителите

Nov 27th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

Учители от Балчик пред базата на Македонския червен кръст в гр. Струга.  Фото: С. ЛАЗАРОВА Де­нят на на­ро­д­ни­те бу­ди­те­ли – 1 но­ем­в­ри, е свят ден за все­ки учи­тел. В не­го­ва чест клу­бът на учи­те­ли­те – пен­си­о­не­ри из­пъл­ни две за­да­чи. На 1 но­ем­в­ри 2013 г. се сре­щ­на­х­ме с клу­бо­ве­те от град Ша­б­ла, Ка­вар­на, Бал­чик в с.Езе­рец, […]ДВА МИТИНГА – ЕДНА ЦЕЛ

Nov 27th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА

През по­с­ле­д­ни­те ня­кол­ко ме­се­ца, вся­ка ве­чер сле­дя­х­ме съ­би­ти­я­та през из­ми­на­ли­те дни, най  ве­че но­ви­ни­те, свър­за­ни с ос­та­в­ка­та на пра­ви­тел­с­т­во­то на Оре­шар­с­ки, по­д­к­ре­пя­но от пар­ла­мен­тар­ни­те гру­пи на БСП и ДПС, с по­с­то­ян­но­то озо­ни­ра­не за не­го­во­то съ­ще­с­т­ву­ва­не, от стра­на на ПП “ Ата­ка”, оси­гу­ря­вай­ки ну­ж­ния им кво­рум на вся­ко ед­но за­се­да­ние в бъл­гар­с­кия пар­ла­мент. Про­те­с­ти­те за­по­ч­на­ха ве­д­на­га […]470 птици от 34 вида се срещат в Ботаническата градина в Балчик

Nov 27th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Снимка: „Пчелояди“ – Б. Борисов – БДЗП Фейсбук Ек­с­пе­ди­ция на Бъл­гар­с­ко­то дру­же­с­т­во за за­щи­та на пти­ци­те (БДЗП) е ус­та­но­ви­ла в Уни­вер­си­те­т­с­ка­та бо­та­ни­че­с­ка гра­ди­на в Бал­чик бли­зо 470 пти­ци от 34 ви­да, съ­о­б­ща­ват от не­п­ра­ви­тел­с­т­ве­на­та ор­га­ни­за­ция. Мо­ни­то­рин­гът на Бал­чи­ш­кия бряг е част от про­г­ра­ма­та на Ев­ро­пей­с­ки­те дни на пти­ци­те, ко­и­то еже­го­д­но се ор­га­ни­зи­рат в пър­ви­те по­чи­в­ни […]На Охридското езеро

Nov 27th, 2013 | От | Категория: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

Каква неземна красота! Небето и водата ме плениха. Очи притварям – сън ли е това? Мираж? Или несбъдната мечта?   Пред мен – искрящата вода на Охридското езеро. Над мен – блестяща синева, Която се е сляла с езерото.   Прелитат чайки към брега, те пак за неща спорят. Приветливо ни махат със крила, а […]Публичен търг с тайно наддаване за недвижим имот в местност “Овчаровски плаж”

Nov 27th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решения  № 436  от 31.10.2013 г. на Общински Съвет – Балчик и във връзка със Заповед № 1332/25.11.2013 г. на Кмета на Община Балчик. 1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, както следва: […]