Архив за October 2013

ВНИМАНИЕ ! ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ СЕЗОН. ПОЖАРНА ОПАСНОСТ И МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАРИ ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛНИЯ ПЕРИОД!

Oct 30th, 2013 | От | Категория: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

В предвид масовото използване на локално отопление посредством електрически отоплителни уреди, както и такива с течно, твърдо и газообразно гориво, това води до засилване на пожарната опасност при експлоатацията им. От една страна е на лице претоварване на електрическите инсталации, а от там и до възникване на къси съединения. От друга страна един от най-уязвимите […]Търговищкият театър с “Народен представител” по Бранислав Нушич гостува в Балчик

Oct 30th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Търговищкия театър гостува в Балчик с постановката на Николай Гундеров “Народен представител”, адаптация по Бранислав Нушич, в която участва балчиклията Емил Неделчев (първият в ляво на снимката), Пламен Сираков, Елена Кънева, Александър Илинденов, Грета Неделчева, Симеон Велков, Ива­на Сто­я­но­ва и Мар­тин Вла­с­та­нов.                                                                                   Фото: М. КОСТОВА Емил Не­дел­чев – пе­ти­ят изя­вен бал­чи­ш­ки ак­тьор в Бъл­га­рия […]Маршрутно разписание по Градска линия №1

Oct 30th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини

Община Балчик предоставя на Вашето внимание проект за промяна в Маршрутно разписание по Градска линия №1. В срок до 12.11.2013г. можете да депозирате вашите писмени становища и мнения за предстоящата промяна. Проектът е изготвен във връзка с искане на граждани и се отнася за последния час по линия №1 – от 18.15 на 17.45 /от […]Социалдемократи от Брашов, Румъния на гости в Балчик

Oct 30th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

На 25.10.2013г. же­ни­те со­ци­а­ли­с­т­ки от Бал­чик по­с­ре­щ­на­ха де­ле­га­ция от со­ци­ал­де­мо­к­ра­ти­че­с­ка­та пар­тия-же­ни от об­ласт Бра­шов. Три­д­не­в­на­та ра­бо­т­на сре­ща бе ини­ци­и­ра­на през 2012г. с цел об­мя­на на опит.Об­щи­те ни ин­те­ре­си и про­б­ле­ми, свър­за­ни със здра­ве­о­па­з­ва­не, об­ра­зо­ва­ние, ка­к­то и ро­ля­та на же­ни­те в по­ли­ти­ка­та, про­во­ки­ра­ха раз­ли­ч­ни ди­с­ку­сии. Нашите гости останаха очаровани от красотата на Балчик и АК Двореца, […]Помним още гостуването на клуба в с. Ресен, В. Търновско

Oct 30th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Пенсионери от с. Ресен и Балчик – заедно пред камерата. През 2010 г., след ус­пе­ш­но­то пре­д­с­та­вя­не на Гру­па­та за ав­тен­ти­чен фол­к­лор от на­шия пен­си­о­нер­с­ки клуб „Мла­дост”на Бал­кан­фолк, се сре­щ­на­х­ме с пен­си­о­нер­с­кия клуб „На­де­ж­да” в с.Ре­сен, общ.В.Тър­но­во. За­па­зи­х­ме мно­го ху­ба­ви спо­ме­ни от то­ва при­я­тел­с­ко го­с­ту­ва­не. Три го­ди­ни по-къ­с­но – пе­в­че­с­ка­та гру­па на с.Ре­сен взе уча­с­тие в […]ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА ПЛАЩАНЕ – ЛЕСЕН И ИКОНОМИЧЕН ИНСТРУМЕНТ ПРИ ТРАНСГРАНИЧНИ СПОРОВЕ

Oct 30th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Д-р Свеня Шрьодер-Ломб, председател на Районен съд  Вединг, Германия. Д-р Све­ня Ш­рьо­дер-Ломб, пре­д­се­да­тел на Ра­йо­нен съд  Ве­динг  Съд за Ев­ро­пей­с­ка­та за­по­вед за пла­ща­не на Фе­де­рал­на ре­пу­б­ли­ка Гер­ма­ния, бе ле­к­тор на про­ве­де­ния в ку­рор­тен ком­п­лекс „Ал­бе­на” в края на миналия месец Бъл­га­ро-гер­ман­с­ки се­ми­нар на те­ма „Ев­ро­пей­с­ка за­по­вед за пла­ща­не и при­ну­ди­тел­но из­пъл­не­ние в Гер­ма­ния”. Г-жо Ш­рьо­дер-Ломб […]Балчишката “Росна китка” в Бяла Слатина

Oct 30th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

Фолклорна група към Клуба на военноинвалидите и военнозапасните с ръководител Стойка Георгиева, председател на клуба. Фото: М. КОСТОВА В ран­на­та су­т­рин на 12 се­п­тем­в­ри 2013 г. но­во­с­фор­ми­ра­на­та гру­па за на­ро­д­но пе­е­не „Ро­с­на ки­т­ка”към Дру­же­с­т­во­то на во­ен­но­ин­ва­ли­ди­те и во­ен­но­по­с­т­ра­да­ли­те и Съ­ю­за на офи­це­ри­те и сер­жан­ти­те от за­па­са и ре­зер­ва гр.Бал­чик, ка­к­то и чле­но­ве от две­те ор­га­ни­за­ции, […]