Архив за October 2013

Покана за сесия на ОбС на 31 октомври 2013 г.

Oct 30th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, Общински новини, ПОЛИТИКА

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 1. Предложение за промяна състава на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищни-спестовни влогове. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината 2. Предложение  за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти  общинска собственост […]



Клуб на гимнастиците-ветерани “Здравец” – във В. Търново

Oct 30th, 2013 | От | Категория: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

Клуб “Здравец” посетиха “Арт център” В. Търново и се срещнаха с Клуба на инвалидите от града.                                       Фото: Станислав ДОБРЕВ



ОИЦ – Добрич представя новите оперативни програми в Община Балчик

Oct 30th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

На 11.11.2013г.от 10:30 часа в сградата на Община Балчик ОИЦ  Добрич ще представи възможностите за финансиране през новия програмен период. Целта на инициативата е запознаване на потенциални и бъдещи бенефициенти с новите оперативни програми, приоритетните оси и допустимите дейности за финансиране. Експертите от ОИЦ  Добрич ще представят пред аудиторията Оперативна програма (ОП), Развитие на човешките […]



Снегопочистване на общинската пътна мрежа

Oct 30th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа ПУБЛИЧНА ПОКАНА за представяне на оферти  Предмет на поръчката “Зимно поддържане и снегопочистване на общинската  пътна мрежа за експлоатационния зимен сезон 2013/2014 година, разпределена на територията на Община Балчик  и обособена по позиции” Краен срок за получаване на оферти: 16:00 часа на 30.10.2013  г. Лице за приемане […]



Обедно хранене в СОУ “Христо Смирненски”

Oct 30th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

СОУ “Христо Смирненски” с. Оброчище: “Доставка на хранителни продукти за обедно хранене на учениците от І -VІІІ клас…” ПУБЛИЧНА ПОКАНА за представяне на оферти Предмет на поръчката: “Доставка на хранителни продукти за обедно хранене на учениците от І -VІІІ клас при СОУ “Христо Смирненски”, с.Оброчище. Доставка на безплатни закуски за учениците от І – ІV […]



Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост – с. Ляхово

Oct 30th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, изм. и доп. с Решение 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г.; Решения № № 413, 414  и 420  от 26.09.2013 г. на Общински Съвет – Балчик и във връзка със Заповед №1192/28.10.2013 г. на Кмета на Община Балчик. ОБЯВЯВА […]



Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост – в.з. “Изгрев”

Oct 30th, 2013 | От | Категория: В РЕГИОНА, ДРУГИ

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решение № 421 от 26.09.2013 г. на Общински Съвет – Балчик и във връзка със Заповед №1193 /28.10.2013 г. на Кмета на Община Балчик. 1. ОБЯВЯВА публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: Незастроен […]